Portill

Topic:

 Netherlands

  Resources

  •  Title: Moed en karakter van een schuiftrombonist. De vrijheid van meningsuiting in de ogen van een liberaal vrijdenker. trans
Author:  Zippro, E.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in de zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw trans
Author:  Berkvens, A.M.J.A.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Gedetineerdenzorg buitenland trans
Author:  Algemene Rekenkamer
Abstract:  Nederlandse gedetineerden in het buitenland weten niet welke hulp ze van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen verwachten en of deze hulp een recht of een gunst is. Het ministerie stuurt verder de zorg voor gedetineerden centraal aan, maar dat blijkt niet goed te werken. Het ministerie wordt door de ambassades niet voldoende geïnformeerd over het wel en wee van gedetineerden.
  •  Title: Opsporing en vervolging van fraude trans
Author:  Algemene Rekenkamer
Abstract:  Het is niet duidelijk of opgespoorde fraude altijd bestraft wordt. Op het terrein van de fiscale fraude en de sociale zekerheidsfraude bestaat het risico dat een geval van zware (opgespoorde) fraude onbestraft blijft. Er bestaat meer inzicht in de afdoening van opgespoorde fiscale fraude dan in de afdoening van sociale zekerheidsfraude. De kwaliteit van de beleidsinformatie van het Openbaar Ministerie (OM) is discutabel.
  •  Title: Collusie tussen Overheid en Bedrijf - een vergeten hoofdstuk uit de organisatiecriminologie trans
Author:  Heuvel, van den, G.A.A.J.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: DNA-Profiling and information technology - A new weapon for crime detection and prevention? trans
Author:  Lavranos, N.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1994,issue 4, pp. 359-378
  •  Title: De rechtspersoon te straffen, een zegepraal der realiteit. trans
Author:  Esther Hoorn,
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2005
  •  Title: J.B. versus Saunders. De groeiende duisternis rond nemo tenetur. trans
Author:  Koops, B.J.; Stevens, L.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Delikt en delinkwent, 33(3), 281-294
Year:  2003
  •  Title: Verruiming van de mogelijkheden tot voordeelontneming: Het vervolg trans
Author:  M.J. Borgers T. Kooijmans
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Final report on the study on crime victimisation trans
Author:  J.J.M. van Dijk P. Mayhew J.N. van Kesteren M. Aebi A. Linde
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Oudejaarsrellen in de zomer. Over onruststokers en een dwangsom trans
Author:  Ruigrok L.D. Brouwer J.G.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Description:  Het voelt wat vreemd aan om in de zomer over oudejaarsrellen na te denken. Willen we de komende jaarwisseling echter een kans maken om de grootschalige ordeverstoringen enigszins in te dammen, dan is het zaak ruim van te voren na te denken over een effectieve aanpak. Het instrument dat de laatste twee jaren is ingezet – het supersnelrecht – heeft onvoldoende effect. Dit moeten we concluderen uit de tot nu bekende cijfers. Twee jaar geleden werd in NRC Handelsblad gepleit om bij de handhaving van de openbare orde gebruik te gaan maken van de dwangsom. De last onder dwangsom wordt ingezet ter handhaving van bestuursrechtelijke regelgeving en vergunningsvoorschriften, in de sfeer van het openbare-orderecht is het echter een betrekkelijke zeldzaam toegepast instrument. Werd met dit idee aanvankelijk weinig of niets gedaan, in februari van dit jaar organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een expertmeeting en daaruit vloeide een brief voort aan de Tweede Kamer waarin gemeentebesturen de suggestie wordt gedaan om te gaan experimenteren met de inzet van de dwangsom. In dit artikel analyseren we de hobbels die genomen moeten worden en spreken we onze verwachting uit over de effectiviteit ervan.
  •  Title: Serious, minor, and non-delinquents in early adolescence: The impact of cumulative risk and promotive factors. The TRAILS study trans
Author:  A.M. van der Laan R. Veenstra S. Bogaerts F.C. Verhulst J. Ormel
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
Abstract:  This study uses a social-ecological approach to the development of delinquency. The authors emphasize that a balance between eliminating risk and enhancing protection across domains is essential in reducing problems and promoting competence. The cumulative risk and promotive effects of temperament, family and school factors in preadolescence were examined on different groups of delinquents (based on self-report) in early adolescence. Data from the first two waves of the TRAILS study (N=2,230) were used. The results provide evidence for a compensatory model that assumes main effects of risk and promotive factors on problem behavior. Accumulation of risks in preadolescence promoted being a serious delinquent in early adolescence, with the strongest effects for temperament. Accumulation of promotive effects decreased being a delinquent and supported being a nondelinquent. Furthermore, evidence is found for a counterbalancing effect of cumulative promotive and risk factors. Exposure to more promotive domains in the relative absence of risk domains decreased the percentage of serious delinquents. Our results did not support a protective model. Implications for prevention and intervention are discussed.
  •  Title: Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid: Lessen uit de praktijk van het Schadefonds Geweldsmisdrijven trans
Author:  J.D.W.E. Mulder
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: De Groningse HIV-zaak. Vaststellen of toerekenen, dat is de kwestie. trans
Author:  Kwakman Nico
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Description:  Dat het vaststellen van het strafrechtelijk relevante causale verband geen gemakkelijke opgave is, bleek maar weer eens uit de Groningse HIV-zaak. Daarin was de vraag aan de orde of de verdachten die hun slachtoffers op een seksfeest hadden geïnjecteerd met besmet bloed, konden worden veroordeeld voor opzettelijke zware mishandeling, de later gebleken HIV-besmetting. De vraag is of de problemen met de strafrechtelijk relevante causaliteit niet voor een belangrijk deel kunnen worden opgelost door middel van materieelrechtelijke voorzieningen.
  •  Title: E-fraud: Exploring its prevalence and victim impact trans
Author:  J.J.M. van Dijk M.J.J. Kunst
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Verklaringsmodellen voor de ontwikkeling van individu tot persoon trans
Author:  T.I. Oei
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: De officier van justitie als Nichtverfolger. Een vergelijking tussen het opportuniteitsbeginsel en de beginselplicht tot handhaving trans
Author:  Geelhoed, W.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Beginselplicht tot voortvarendheid in de strafrechtelijke rechtshandhaving? trans
Author:  Cleiren, C.P.M. Crijns, J.H.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Het spreekrecht in Nederland: Een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers? trans
Author:  K.M.E. Lens A. Pemberton M.S. Groenhuijsen
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: De rechter-commissaris als onmisbare schakel in het strafrechtelijk vooronderzoek? trans
Author:  Meij, P.P.J. van der
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Probleemoplossing door voortschrijdende wetgeving in het strafrecht? trans
Author:  M.S. Groenhuijsen T. Kooijmans
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Theorizing criminal intent: a methodological account trans
Author:  Ferry de Jong
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2011
Abstract:  This article examines the nature of the concept of criminal intent. The analysis of this concept is grounded on the recognition that the concept constitutes a juridical particularization of the very basic, pre-legal notion of intentionality. On the basis of a number of phenomenological and hermeneutical insights, it is concluded that intent is essentially a bivalent concept: it is characterized by both subject-intrinsic and subject-extrinsic properties. In this context, the intersubjective, interpretative accessibility of subjective intentional utterances is discussed ('normativisation'). Moreover, it is argued that the nature of criminal intent is characterized by a second bivalent feature: intent both parallels and deviates from its pre-legal counterpart. The distance between both concepts is explained in terms of a teleological account of the function of the criminal law system in society. In order to realize the different purposes that the criminal law system is taken to serve, it needs concepts whose semantic scope is outlined to a sufficient degree of precision. It is argued that the criminal law cannot afford for its concept of intent to become too alienated from the pre-legal concept of intention of which it forms a particularization. Criminal intent is to be regarded as a pivoting point between the doctrinal world of the criminal law and the intersubjective life-world. The principle of legality provides the key to answering the question of how the criminal law - if it is to live up to its claim to legitimate authority - should safeguard a sufficiently firm connection between its concept of intent and the everyday concept of intention.
  •  Title: De raadsman bij het politieverhoor en de audiovisuele registratie. De verdedigingsrol bij de materiele waarheidsvinding in het strafrechtelijke vooronderzoek trans
Author:  Meij, P.P.J. van der
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: De wankele status van de rechter-commissaris. Een betoog waarom een wetsvoorstel niet het stempel 'versterking' mag dragen trans
Author:  Meij, P.P.J. van der
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: Commanding decryption an the privilege against self-incrimination trans
Author:  Koops, B.J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  New trends in criminal investigation and evidence Volume II. (pp. 431-445)
Year:  2000
  •  Title: Een nieuwe GBA, digitale kluisjes en identificatiedrang trans
Author:  Koops, B.J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad, 32(32), 1555-1561
Year:  2001
  •  Title: Burgers over opsporing en privacy trans
Author:  Vedder, A.H.; Koops, B.J.
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Een kenteken voor Internetters? trans
Author:  Koops, B.J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Maandblad voor de Informatievoorziening, 42(oktober), 40-41
Year:  2000
  •  Title: De ethiek van de hacker trans
Author:  Koops, B.J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Maandblad voor de Informatievoorziening, 42(april), 62-63
Year:  2000
  •  Title: Computercriminaliteit II: de boeven zijn er - nu de wet weer trans
Author:  Koops, B.J.; Schellekens, M.H.M.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Nederlands Juristenblad, 74(37), 1764-1772
Year:  1999
  •  Title: XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en klein smokkelaars trans
Author:  Van de Bunt, H., D. Kunst, D. Siegel
  •  Title: Geen ABC. Analyse van rijksrechercheonderzoek naar ambtelijke en bestuurlijke corruptie trans
Author:  Nelen, H., A. Nieuwendijk
  •  Title: Legitieme straftoemeting. Een onderzoek naar de legitimiteit van de straftoemeting in het licht van het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van een eerlijke procevoering trans
Author:  Duker, M.J.A.
  •  Title: Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door ondernemingen trans
Author:  Huisman, W.
  •  Title: Book Review: W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het Belang der Wet, Gouda Quint, 1e druk, Arnhem 1994. trans
Author:  Rhee, C.H. van
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Anders studeren: een pleidooi voor de praktijk trans
Author:  Verkijk, Richard; Gare, Dorothe
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Verweren en responderen trans
Author:  Borgers, M.J. & F.G.H. Kristen, Delikt & Delinkwent 2005, nr. 5, p. 568-588
  •  Title: Empathie en strafrecht trans
Author:  Herlé, A.F. en T.I.Oei, Nederlands Juristenblad (NJB), 80, 2005, p. 1083-1091
  •  Title: La Psiquiatria Forense, una disciplina dual en los Paises trans
Author:  Oei, T.I., Eur. J. Psychiat. (Ed. esp.), Dic 2002, vol.16, no.4, p.216-227
  •  Title: Uniestrafrecht trans
Author:  Klip, André
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Twee kwesties naar aanleiding van het vonnis tegen Mohammed B. trans
Author:  Hattum, W.F. van; Jong, D.H. de, Nederlands Juristenblad 2006, afl. 5, p. 246-252
  •  Title: Het object van appel in civiele zaken trans
Author:  Vranken, J. B.M. Asser, W. D.H. Groen, H. A. Tzankova, I. N.
Source:  Universiteit van Tilburg
Description:  Happi, R. H., de Hullu, J., de Moor-Van Vught, A. J.C., Vranken, J. B.M. (Ed.), Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht (pp.101-107). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij.
  •  Title: Recensie van J.F. Nijboer, De doolhof van de Nederlandse strafwetgeving. trans
Author:  Groenhuijsen, M.S,
Description:  Recht en Kritiek (01657607) vol.14 (1988) p.394-399
  •  Title: Victimologie als interdisciplinaire wetenschap? trans
Author:  Groenhuijsen, M.S,
Description:  Nederlands Juristenblad (01650483) (1992) p.198-200
  •  Title: Marktmanipulatie versus misbruik van voorwetenschap trans
Author:  Nelemans, Matthijs, Verschenen in: Delikt & Delinkwent 2006, nr. 5, p. 502-520
  •  Title: Nieuws, beleid en criminaliteit : over de wisselwerking tussen lokale media en criminaliteitsbestrijders trans
Author:  Van Gestel, B., Universiteit leiden
  •  Title: The parliamentary enquiry on fraud in the Dutch construction industry collusion as concept between corruption and state-corporate crime trans
Author:  Grat van den Heuvel
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Crime, law and social change, nr 44
  •  Title: Fijnchemie, organisatiecriminaliteit en bedrijfsculturen trans
Author:  Grat van den Heuvel
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: Organised Crime Prevention in the Netherlands: Exposing the Effectiveness of Preventive Measures trans
Author:  Schoot, C.R.A. van der
  •  Title: Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting: de bijzondere strafuitsluitingsgrond in strafrechtsdogmatisch en wetgevings-technisch perspectief trans
Author:  Bogert, P.C.
  •  Title: XTC over de grens. Een studie naar XTC-koeriers en kleine smokkelaars trans
Author:  Bunt, H. van de, Kunst, D., Siegel, D.
  •  Title: Legitieme straftoemeting. Een onderzoek naar de legitimiteit van de straftoemeting in het licht van het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van een eerlijke procesvoering trans
Author:  Duker, M.J.A.
  •  Title: De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiële strafrecht: een onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding door de Wet terroristische misdrijven en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten trans
Author:  Lintz, J.M.
  •  Title: De causaliteit in het strafrecht. Het vereiste van conditio sine qua non als enige bruikbare criterium trans
Author:  Kwakman, Nico J.M.
Description:  Pleidooi om de causaliteit in het strafrecht 'feitelijk' vast te stellen aan de hand van de leer van de conditio sine qua non, en vervolgens de strafrechtelijke relevantie van het aldus vastgestelde causale verband te ontlenen aan de (eventueel daartoe aan te passen) algemene en bijzondere voorwaarden voor strafbaarheid die ons strafrecht kent, in plaats van die relevantie te ontlenen aan de 'redelijkheid' (zoals gebeurt o.g.v. de leer van de toerekening naar redelijkheid). Gepubliceerd in/Published in: NJB nr. 16, 20 april 2007
  •  Title: De juridische positie van forensisch accountants in Nederland trans
Author:  Graaff, H.J. de
  •  Title: Hoe groot is de kans? Over waarschijnlijkheidsoordelen bij ongevallen en hoe juristen ermee omgaan trans
Author:  Van Boom, W.H.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Kwantitatieve methoden in de rechtspraak trans
Author:  Zoutenbier, M.H.H.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Over medische beroepsfouten, rekenende rechters en het prestige van probabilistisch denken trans
Author:  Giard, R.W.M.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Opsporing verzocht? Strafvorderlijke opsporing in het kader van de herziening ten nadele trans
Author:  Kwakman, N.J.M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: N.J.B. 17, 26-04-2008, p.1038-1040 (aangevuld met uitgebreide versie) - Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt veel te voelen voor de invoering van de zogenaamde 'herziening ten nadele'. Er is zelfs al een wetsontwerp in voorbereiding. In deze bijdrage wordt een stelsel bepleit waarin vooral in de voorfase van de herziening ten nadele ernst wordt gemaakt met het ne bis in idem-beginsel, als een van de strafprocesrechtelijke beginselen die tot nu toe altijd in de weg hebben gestaan aan de invoering van de herziening ten nadele.
  •  Title: Bestemming onbekend. Strafbare voorbereiding (art. 46 Sr) en wetsvoorstel 30164 trans
Author:  E. Gritter; E. Sikkema
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: DD 2006, 15 (p. 277 e.v.) - In het kader van de terrorismewetgeving is recent door de wetgever voorgesteld om het woord ‘kennelijk’ te schrappen uit de omschrijving van strafbare voorbereiding in art. 46 Sr. Op het eerste gezicht lijkt dit voorstel een verruiming van de aansprakelijkheid mee te brengen, waarbij de enkele subjectieve bestemming (het opzet van de dader) doorslaggevend wordt. In dit artikel wordt een interpretatie bepleit waarin geen sprake is van een daadwerkelijke aansprakelijkheidsverruiming. Ook als de criminele bestemming van de voorbereidingsmiddelen evident is, moet daarnaast nog komen vast te staan dat het gedrag van de dader daadwerkelijk strekte ter voorbereiding van een in de tenlastelegging genoemd misdrijf.
  •  Title: Rekenen aan de zaak Lucy de B. trans
Author:  De Vos, A.F.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Formalising argumentative story-based analysis of evidence trans
Author:  Bex, F.J.; Prakken, H.; Verheij, B.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Proceedings of the 11th International Conference on Artificial Intelligence and Law, Stanford USA - In the present paper, we provide a formalised version of a merged argumentative and story-based approach towards the analysis of evidence. As an application, we are able to show how our approach sheds new light on inference to the best explanation with case evidence. More specifically, it will be clarified how the events in a case story that are considered to be proven abductively explain the otherwise unproven events of the case story. We compare our approach with existing AI work on modelling legal reasoning with evidence.
  •  Title: Human trafficking for labour exploitation: Interpreting the crime trans
Author:  Jill E.B. Coster van Voorhout
Source:  Universiteit Utrecht - Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
  •  Title: Vluchtgedrag van juristen? Hoe juristen omgaan met (statistisch) cijfermateriaal. trans
Author:  Borgers, M.J.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Anchored narratives in reasoning about evidence trans
Author:  Bex, F.J.; Prakken, H.; Verheij, B.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: T.M. van Engers (ed.), Legal Knowledge and Information Systems. JURIX 2006: The Nineteenth Annual Conference - This paper concerns the reasoning with stories, evidence and generalisations in a legal context. We will make some notions from the existing Anchored Narratives theory more clear by making use of two formal techniques from AI, namely causal-abductive reasoning and default-style argumentation. We will propose a combination of these two formalisms which solves some of the problems of the causal-abductive approach.
  •  Title: Volendam en Aandelenlease als voorbeelden, Verdeling van verantwoordelijkheid als het fout gaat trans
Author:  J.M. Barendrecht
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies trans
Author:  Wartna, Bouke Sjoerd Julius
Source:  Universiteit Leiden
Abstract:  In criminology, measuring recidivism is a well-known method of establishing the preventive effect of penal interventions. There are measurements of this kind dating from as early as the 19th century. Recidivism studies have been conducted in the Netherlands too, but the earliest we know of stem from the 1970s. Due to developments in public sector fund accounting methods, interest in reconviction rates is now again on the increase. The Dutch government is looking for clear indicators to gauge the success of implemented policy measures. In the area of penal law recidivism, or rather the absence thereof, is readily embraced as a valid and efficient outcome indicator. Under what circumstances do recidivism statistics provide proof of the efficacy of policy interventions? And how can this construct best be measured? In the Netherlands there is no tradition of recidivism research. The methods used in past evaluation studies vary widely, the measurements were predominantly small-scale, and most studies were conducted at a time when the penal interventions under investigation were still at a developmental stage. Recidivism research in the Netherlands has lacked a sound methodological basis and there is consequently no comprehensive view on the outcome of penal interventions – until recently, that is, since the WODC has meanwhile developed a ‘Recidivism Monitor’. This is a project in which reconviction rates of virtually all offenders who have come into contact with the Dutch judiciary are routinely computed. The development of this instrument and its applications in evaluation research form the central themes of this dissertation.
  •  Title: Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen trans
Author:  Dane, Nicole Marlèn
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2008
Abstract:  De wetgever creëerde in 1926 een schadevergoedingsregeling voor de gewezen verdachte (art. 89-93 Sv) waardoor schade door rechtmatig toegepaste vrijheidsbenemende dwangmiddelen o.g.v. billijkheid kan worden vergoed. Daarna zette de ontwikkeling op dit terrein zich voort via de rechtspraak, zowel door de strafrechter op de voet van deze regeling, als even later door de civiele rechter, die aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatigheid aannam in geval van achteraf gebleken onschuld. In dit onderzoek wordt deze rechtspraak in kaart gebracht en wordt aan de hand van fundamentele en domeinspecifieke uitgangspunten, inclusief EHRM-rechtspraak, beoordeeld in hoeverre sprake is van een wenselijke rechtsontwikkeling. Staande aan de vooravond van een wetsvoorstel op dit terrein is de vraag in hoeverre toenadering dient plaats te vinden tot het bestuursschaderecht, waar schadevergoeding wordt gebaseerd op het beginsel ‘égalité devant les charges publiques’? Of staan domeinspecifieke aspecten daaraan eventueel in de weg? Kortom, in hoeverre dient het “eigene” van het strafrecht te leiden tot een “eigen” inkleuring van een algemene schadevergoedingsconstructie en bij welk aspect van de uiteindelijke juridische constructie (de grondslag, de voorwaarden of aspecten van omvang) dient dit dan naar voren te komen? Een en ander mondt uit in een kritische beschouwing van het ontwerp wetsvoorstel ‘Schadecompensatie strafvorderlijk overheidsoptreden’.
  •  Title: Public opinion on lay participation in the criminal justice system of the Netherlands. Some tentative findings from a panel survey trans
Author:  Albert Klijn & Marnix Croes
Source:  Universiteit Utrecht - Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
  •  Title: Facing the Interface: forensic psychiatry and the law trans
Author:  Marle, H. van
Source:  Erasmus Law Review, Vol. 1, 2008, No. 3
Description:  As we know from history, in court cases experts used to be called in when the defendant showed symptoms of a psychiatric illness. This was necessary, as the law itself did not provide rules about how to define abnormality. Mental illness needed an explanation for it to fit into the framework of the criminal justice system. With the emancipation of the empirical psychology and progress in the examination of patients’ brains with modern imaging techniques, a separation has developed between the naturalistic man-oriented view of offending, and empiricism, in which facts are true if they are measured with reproducible tests. This is the case with judicial rulings about responsibility for a crime, the presence of illness at the time of the offence and the risk of recidivism concerning the length of treatment of mentally ill offenders and their targets. These aspects in the debate between the court and expert witnesses are discussed separately. The conclusion is that the field of law has been extended into the field of empirical sciences for more objectivity, and that the influence of these sciences on juridical reality can play an auxiliary role only. It is therefore necessary that judges and lawyers be trained in the use of empirical data. Still, forensic reality requires an interpretation, in which the forensic psychiatrist has different loyalties to the relevant parties in the court proceedings. But he is above all a medical man with ethical restrictions.
  •  Title: Active personality and non-extradition of nationals in international criminal law at the dawn of the twenty-first century : adapting key functions of nationality to the requirements of International Criminal Justice trans
Author:  Deen-Racsmány, Zsuzsanna
Source:  Universiteit Leiden
Description:  E.M. Meijers Institute of Legal Studies, Faculty of Law, Leiden University - In the era of international(ized) criminal courts and tribunals, classical concepts of international criminal law such as principles and rules of extradition and of extraterritorial jurisdiction have fallen into oblivion. At the same time, globalization and the establishment of international criminal jurisdictions have brought about fundamental changes of relevant attributes of the international system, justifying and necessitating renewed scholarly attention for these seemingly over-analyzed phenomena. Due in major part to these systemic changes, the non-extradition of nationals increasingly comes under fire. As a consequence, several attempts were undertaken in recent years to disallow or at least considerably limit it. Focusing on two such endeavors (under the European Arrest Warrant and in the context of the International Criminal Court), this study attempts to identify the status and the role of the non-extradition of nationals and of its counterpart, the acti ve personality principle in international (criminal) law. Recognizing that the non-extradition of nationals cannot be easily discard, in theory or in practice, the author considers ways to adapt these long-standing features of international cooperation in criminal matters to the requirements of international criminal justice.
  •  Title: Bayesian Belief Networks, Voor redeneren over juridische bewijsvoering trans
Author:  Huygen, P.E.M.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Het rationele van de straf; levenslang: een offer aan de rede of aan de emotie? trans
Author:  Kwakman, Nico (N.J.M.)
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in/Published in: Delikt en Delinkwent (DD 2007, 71) - In rechtswetenschappelijke kringen wordt de levenslange gevangenisstraf ter discussie gesteld. De politiek lijkt daar nog niet aan toe: tal van aansprekende argumenten lijken niet bestand te zijn tegen de huidige tijdsgeest. In dit artikel een speurtocht naar argumenten die het wellicht minder gemakkelijk afleggen tegen het tegenwoordige maatschappelijke klimaat, omdat ze zijn ontleend aan eigentijdse wetenschappelijke inzichten over de werking van het menselijk brein. Het betreft de in D&D gepubliceerde versie, met als bijlage een uitgebreidere paragraaf 2.
  •  Title: De acalculie voorbij trans
Author:  Borgers, M.J. en W. H. van Boom
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Software agents, surveillance, and the right to privacy: a legislative framework for agent-enabled surveillance trans
Author:  Schermer, Bart Willem
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Leiden University Press Department: Metajuridica, Institute: eLaw@Leiden, Centre for law in the information society, Faculty of Law, Leiden University E.M. Meijers Institute of Legal Studies of Leiden University
  •  Title: Van kennelijke bestemming naar daadwerkelijke voorbereiding: subjectivering van het Nederlandse strafrecht? trans
Author:  E. Gritter; E. Sikkema
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  www.njb.nl (afl. 2008/02, uitgebreide digitale versie
Year:  2008
Description:  Er vindt een opmerkelijke subjectivering plaats van het Nederlandse strafrecht, zo stelt mr. N. Rozemond in NJB 2007, afl. 36. De aanleiding voor deze stelling is tweeledig. In de eerste plaats gaat het om het schrappen van het bestanddeel ‘kennelijk’ uit de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr per 1 februari 2007. In de tweede plaats wordt gewezen op de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Samir A. Door deze recente ontwikkelingen lijkt de bewijslast volgens Rozemond bij de ‘objectivisten’ te zijn terechtgekomen: zij zullen plausibele criteria moeten formuleren ter beperking van de subjectiveringstendens in het Nederlandse strafrecht. In deze reactie nemen wij deze uitdaging graag aan, hoewel zal blijken dat het etiket ‘gematigde objectivisten’ ons wellicht beter past.
  •  Title: De rol van (forensische) statistiek in het strafrechtelijk feitenonderzoek en bewijs trans
Author:  Nijboer, J.F.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Het rationele van de straf; levenslang: een offer aan de rede of aan de emotie? trans
Author:  Kwakman, Nico (N.J.M.)
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in/Published in: Delikt en Delinkwent (DD 2007, 71) - In rechtswetenschappelijke kringen wordt de levenslange gevangenisstraf ter discussie gesteld. De politiek lijkt daar nog niet aan toe: tal van aansprekende argumenten lijken niet bestand te zijn tegen de huidige tijdsgeest. In dit artikel een speurtocht naar argumenten die het wellicht minder gemakkelijk afleggen tegen het tegenwoordige maatschappelijke klimaat, omdat ze zijn ontleend aan eigentijdse wetenschappelijke inzichten over de werking van het menselijk brein. Het betreft de in D&D gepubliceerde versie, met als bijlage een uitgebreidere paragraaf 2.
  •  Title: Veiligheid als opdracht trans
Author:  Zuijlen, R.W. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Wolf Legal Publishers, Nijmegen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Description:  De zorg voor veiligheid behoort van oudsher tot de centrale opdrachten van de staat, zelfs zijn belangrijkste, menen sommigen. De mens wil veilig zijn en zich veilig voelen en de staat dient ertoe bij te dragen dat doel te realiseren. Een dergelijk uitgangspunt maakt direct duidelijk dat het denken over veiligheid niet los gezien wordt van het denken over de staat. Een opvatting over veiligheid impliceert een opvatting over de staat. In het vervolg van deze studie wordt duidelijk dat veiligheid een belangrijke factor was, en nog steeds is, om een bepaald samenlevingsverband in theorie en praktijk te construeren en om de verhouding tussen staat en burger te legitimeren. In de literatuur wordt aangegeven dat het woord ‘staat’ betrekkelijk laat in de geschiedenis een rol is gaan spelen. Het gaat dan wel om het gebruik van het woord in een betekenis die verwant is aan het hedendaagse gebruik. Dit zou pas rond de zestiende en zeventiende eeuw hebben plaats gevonden. In deze periode moeten we de eerste contouren van de moderne staat plaatsen.
  •  Title: Het perspectief van de civiele rechter trans
Author:  Hammerstein, A.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Noodweerexces in ontwikkeling trans
Author:  Voorde, J.M. ten
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Strafblad
Year:  2009
  •  Title: Corruption and legal certainty; the case of Albania and the Netherlands. Implementation of the Criminal Law Convention on Corruption in a transitional and consolidated democracy trans
Author:  Idlir Peçi, Eelke Sikkema
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2010
Abstract:  A discrepancy in corruption levels may be observed between Western European states and the post-communist states of Central and (South) Eastern Europe. In order to find out whether this discrepancy corresponds with a discrepancy in legal provisions, we embarked upon a comparative exercise aimed at exploring the implementation of the Criminal Law Convention on Corruption in a consolidated Western European democracy (the Netherlands) and a young South Eastern European democracy (Albania). Obviously, compliance with international conventions is highly important for addressing the worldwide and cross-border nature of corruption. Our paper focuses on the clarity and accessibility of the substantive criminal legislation concerning corruption from the point of view of legal certainty. We successively discuss the Criminal Law Convention on Corruption, the Albanian provisions on the passive bribery of public officials and the Dutch provisions on the passive bribery of public officials. It is concluded that a generally good legal framework seems to be in place in both countries and that the anti-corruption legislation is on the whole in line with the requirements of the Convention. Some problems may be observed in relation to legal certainty. However, it seems that the discrepancies in the legislation and the problems with legal certainty are relatively minor and therefore can hardly clarify the discrepancy in corruption levels.
  •  Title: Approximating the Truth about Crime - Brochure No. 4 (WP7) trans
Author:  Dijk, J.J.M. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Guyancourt : Gern, 2009, pp. 55
Year:  2009
  •  Title: Urban streets as micro contexts to commit violence trans
Author:  Wilsem, J.A. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Putting Crime in its Place. Units of Analysis in Geographic Criminology
Year:  2009
Abstract:  Opportunities for crime are assumed to be highly localized. Therefore, using streets as units of analysis offers insight into crime patterns that are lost when they are aggregated to the neighborhood level. Previous street-level studies on crime have concentrated on variations in the amount of incidents. According to Crime Pattern Theory, more crime is expected to occur where people's routine activities coincide with suitable targets in poorly guarded circumstances. However, the theory, if extended further, is also applicable to street-level variation in qualitative aspects of crime, such as the relation between offender and victim and the use of weapons. The reason for this is that the routine of everyday life determines spatial concentrations of certain types of people at specific locales, which may determine the way crime is committed in a particular street if the characteristics of its visitors are related to the nature of the crimes committed there. For instance, if a street attracts young people,and young people use guns more often, then gun related violence will be more frequent in that street. This chapter focuses on the volume as well as the nature of violent crime, based on a sample of approximately 600 incidents committed in certain streets in Rotterdam, the Netherlands. The results suggest that (a) accessibility and social disorganization increase the number of crimes in a street, (b) co-offending and the relation between offender and victim vary significantly between streets, while weapon use and victim injury do not, and (c) incident characteristics and the street's accessibility play an important role in explaining street-level differences in the relation between victim and offender. The latter finding supports the hypothesis derived from Crime Pattern Theory that the daily functions of streets serve as a selection mechanism for who visits the street and subsequently determine against whom violence is committed in that locality.
  •  Title: Een postcodegebied is de buurt niet — Het gebruik van buurtvragen in (criminologisch) surveyonderzoek trans
Author:  Kaal, H.L; Vanderveen, G.N.G; McConnell, W.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Sociologie
Year:  2008
  •  Title: Het strafrecht als vicieus sluitstuk van het beleid ten aanzien van criminele vreemdelingen. Het sluimerende probleem van de niet-uitzetbare ongewenst verklaarde vreemdeling trans
Author:  Laagland, D.C; Leun, J.P. van der; Meij, P.P.J. van der; Leerkes, A.S.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Delikt en Delinkwent
Year:  2009
Abstract:  Op grond van artikel 67 Vreemdelingenwet (Vw) kan een in Nederland verblijvende vreemdeling ongewenst worden verklaard. Dit kan bijvoorbeeld wanneer hij bij herhaling strafbare feiten pleegt of door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf dat is bedreigd met een gevangenisstraf van drie jaar of meer. Als de ongewenst verklaarde vreemdeling toch in Nederland blijft, maakt hij zich schuldig aan het strafbare feit van artikel 197 Sr. In dit artikel laten we zien dat het beleid is aangescherpt in lijn met de retoriek van de harde aanpak. We laten ook zien dat het middel van de ongewenstverklaring steeds vaker wordt toegepast, zowel bij rechtmatig verblijvende vreemdelingen als bij illegalen. Een verkenning van de handhavingspraktijk brengt echter enkele problemen aan het licht. Zo zijn bij een deel van de ongewenste vreemdelingen de problemen met het uitzetten niet opgelost, maar verschoven. Ook is er een categorie vreemdelingen die in een vicieuze cirkel terechtkomt waarbij permanente strafbaarheid op grond van artikel 197 Sr bestaat maar de persoon ook het land niet kan worden uitgezet. In dit artikel verkennen we de consequenties hiervan voor de verschillende schakels in de handhavingsketen.
  •  Title: Inquisitorial or adversarial? The role of the Scottish prosecutor and special defences trans
Author:  Allard Ringnalda
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2010
Abstract:  This article discusses whether a rule that requires the defence to give prior notice of its strategy and arguments to the prosecution has any bearing on the role of the prosecutor being inquisitorial or adversarial. The rule of special defences in Scottish criminal procedure, which combines inquisitorial and adversarial characteristics, is analysed. On the basis of the historical background of this rule and of Scottish criminal procedure in general, it is submitted that the rule exemplifies inquisitorial ideology, while Scottish procedure is by and large adversarial. The prosecutor may well be expected to use the information gained from an advance notice in an impartial manner, requiring him to investigate exculpatory evidence for the defence. Even though no clear legal duty to that effect exists, the Scottish prosecutor has considerable discretion to engage in informal cooperation with the defence. It is argued that a duty to act impartially may exist within this context of informal cooperation. The Scottish example shows that a rule on special defences need not imply an inquisitorial role for the prosecutor, but it can do so. As prosecutorial discretion and informal cooperation are pivotal for this inquisitorial role, the coherence of the criminal process may change if this discretion is limited by prosecution directives. The resulting loss of the magisterial role of the prosecutor may have to be compensated by a stronger position for the defence, as it may be dependent on the prosecutor’s impartiality for a fair trial.
  •  Title: Leemten in de slachtofferhulpverlening: Resultaten van een verkennend, kwalitatief onderzoek trans
Author:  Dijk, J.J.M. van, & Mierlo, F. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  INTERVICT, 2009, pp. 125
Year:  2009
  •  Title: Het EHRM en het recht op toegang tot een raadsman vanaf het eerste politieverhoor. Over hooggespannen verwachtingen omtrent het aanwezigheidsrecht van de raadsman in het strafrechtelijk vooronderzoek trans
Author:  Meij, P.P.J. van der
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: EU procedural rights in criminal proceedings trans
Author:  Spronken, Taru; Vermeulen, Gert; Vocht, de Dorris; Puyenbroek, van Laurens
Source:  Universiteit Maastricht
Year:  2009
  •  Title: Developments in the protection of fundamental human rights in criminal process trans
Author:  Chrisje Brants
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 2, October 2009
Year:  2009
Description:  Introduction
  •  Title: Developments in the protection of fundamental human rights in criminal process trans
Author:  Stefan Trechsel
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2009
Description:  Epilogue
  •  Title: Twee nieuwe sanctiestelsels ter bestrijding van overlast in de openbare ruimte op lokaal niveau trans
Author:  Kwakman, N.J.M.
Published in:  NJB
Year:  2008
Abstract:  Een vergelijking tussen twee nieuwe sanctiestelsel ter bestrijding van overlast in de openbare ruimte op lokaal niveau, waaruit gemeentebesturen v.a. 1 januari 2009 kunnen kiezen: de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking.
  •  Title: Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen trans
Author:  Voorde, J.M. ten, Siesling, M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2008
  •  Title: Medidas procesales especiales y proteccíon de los derechos humanos trans
Author:  John A.E. Vervaele
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2009
Description:  Informe general
Abstract:  El objetivo del informe general es realizar un análisis comparativo de los informes nacionales para evidenciar los procesos de transformación de los sistemas nacionales de justicia penal, en particular del proceso penal, en el que se han introducido medidas procesales especiales para hacer frente al terrorismo y al crimen organizado, y determinar si esto ha llevado a los países a apartarse de sus propias normas fundamentales, procedimientos, principios y estándares de derechos humanos aplicables. Partiendo de la premisa de que el sistema integrado de derecho penal tiene tres dimensiones – la protección de las personas (la dimensión de escudo), la disposición de instrumentos de aplicación de la ley (la dimensión de la espada) y de pesos y contrapesos / trias politica (la dimensión constitucional) – el informe ofrece un panorama general de las transformaciones relacionadas entre sí, principalmente en la fase previa al juicio, que han afectado a tales dimensiones como consecuencia de tres oleadas de ‘guerras’ (contra las drogas, el crimen organizado y el terrorismo). En muchos países, las garantías procesales y los principios que protegen frente a violaciones del derecho a un juicio justo son considerados una carga para la eficacia de la persecución de los delitos graves. Estas reformas han dado lugar a una clara expansión del estado punitivo y a que queden difuminadas las distinciones clásicas, y no favorecen al estado de derecho. El actuar centrado en la seguridad pública y en la investigación coactiva preventiva socava el sistema de justicia penal. Con un sistema de justicia penal utilizado crecientemente como instrumento para regular el presente y/o el futuro en lugar de para castigar el comportamiento pasado, y un proceso penal en el que la investigación previa al juicio no se dirige a conocer la verdad en relación con el delito cometido, sino a la construcción y de-construcción de la peligrosidad social, los intereses de la seguridad nacional puede decirse que prevalecen sobre la justicia y pueden constituir una amenaza para el debido proceso y la protección de los derechos humanos – a pesar de que los principios generales del procedimiento penal parecen haber adquirido mayor importancia en los países que presentaron informes, también cuando se trata del crimen organizado y el terrorismo, y están diseñados para ajustarse a la Constitución y las normas de derechos humanos.
  •  Title: Hangjongeren en graffiti in beeld trans
Author:  Vanderveen, G.N.G.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Strafeisverhoging bij geweld tegen kwalificerende slachtoffers. Op naar een gekwalificeerd delict voor kwalificerende slachtoffers? trans
Author:  B. van der Vorm, S. van der Aa en A. Pemberton
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Nieuwe wetgeving inzake tolken en vertalers trans
Author:  Voorde, J.M. ten
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2008
  •  Title: Omzetting van het kaderbesluit slachtofferzorg in beleidsregels van het Openbaar Ministerie of in formele wetgeving? trans
Author:  Geelhoed, W.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
Abstract:  Het kaderbesluit slachtofferzorg zou oorspronkelijk in beleid van het Openbaar Ministerie worden geïmplementeerd. Dat desondanks wetswijziging plaatsvindt, is vooral te danken aan overwegingen in het kader van de fundamentele herziening van het Wetboek van Strafvordering en niet aan het bestaan van het kaderbesluit. De jurisprudentie van het Hof van Justitie over de omzetting van richtlijnen, die ook op kaderbesluiten van toepassing is, brengt echter mee dat beleidsregels van het Openbaar Ministerie niet het juridisch bindende karakter bezitten dat voor omzetting is vereist. Opname in wettelijke regelingen is vrijwel onontkoombaar. Het OM verliest hierdoor een substantieel beleidsterrein aan de wetgever.
  •  Title: Mesures de procédure spéciales et respect des droits de l'homme trans
Author:  John A.E. Vervaele
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2009
Description:  Rapport général
Abstract:  Le but du rapport général est de mener une analyse comparative des rapports nationaux en vue de présenter les processus de transformation des systèmes de justice pénale internes, en particulier du procès pénal, étant donné que des mesures procédurales spéciales sont introduites pour appréhender le terrorisme et la criminalité organisée, et de voir si cela a conduit les pays à se départir de leur propres règles fondamentales, procédures, principes et standards des droits de l’homme applicables. Partant de la prémisse qu’un système intégré de droit pénal a trois dimensions – la protection des individus (la dimension de bouclier), la mise à disposition d’instruments d’application de la loi (la dimension d’épée) et les contrôles et équilibres c’est-à-dire la séparation des pouvoirs (la dimension constitutionnelle) – le rapport fournit un aperçu d’ensemble des transformations corrélées, surtout dans la procédure d’enquête préliminaire, qui les ont affectées toutes les trois dans trois vagues de « guerre » (contre la drogue, le crime organisé et le terrorisme). Dans beaucoup de pays, les garanties procédurales et les principes qui protègent contre la violation du droit à un procès équitable sont considérés comme un fardeau du point de vue de l’efficacité de l’application de la loi à la criminalité grave. Ces réformes se sont traduites par une claire extension de l’état répressif et un estompement des distinctions classiques, et ne favorisent pas la primauté du droit. La focalisation sur la sécurité publique et les investigations contraignantes préventives sapent le système de justice pénale. Avec l’usage croissant du système de justice criminelle comme instrument de régulation du présent et/ou de l’avenir plutôt que de sanction d’un comportement passé, et un procès pénal dans lequel l’enquête préliminaire ne concerne pas la recherche de la vérité relative au crime commis mais concerne la construction et la déconstruction de la dangerosité sociale, on peut dire que les intérêts de la sécurité nationale prévalent sur la justice et menacent le procès équitable et la protection des droits de l’homme – malgré que les principes généraux de procédure pénale semblent être devenus plus importants dans les pays pour lesquels on dispose d’un rapport, même quand il s’agit de criminalité organisée et de terrorisme, et sont considérés comme conformes aux standards constitutionnels et des droits de l’homme.
  •  Title: Advies over het voornemen van de Nederlandse Orde van Advocaten tot regulering ten behoeve van ‘nummerherkenning’ trans
Author:  Schmidt, A.H.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Is de invoering van lekenrechtspraak in de Nederlandse strafrechtspleging gewenst? trans
Author:  Prof. mr. Th.A. de Roos
Source:  Rechtspraak.nl
Year:  2006
  •  Title: The principle challenges posed by the globalization of criminal justice trans
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2009
Description:  XVIIIth International Congress of Penal Law - The principle challenges posed by the globalization of criminal justice Istanbul, 20-27 September 2009 - Section III Special procedural measures and the protection of human rights - Resolution
  •  Title: Special procedural measures and the protection of human rights trans
Author:  John A.E. Vervaele
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review
Year:  2009
Description:  General report
Abstract:  The aim of the general report is to conduct a comparative analysis of the national reports in order to trace transformation processes in domestic criminal justice systems, in particular criminal process, as special procedural measures are introduced to deal with terrorism and organised crime, and to map whether this has led countries to depart from their own fundamental rules, procedures, principles and applicable human rights standards. Starting from the premise that the integrated system of criminal law has three dimensions – the protection of individuals (the shield dimension), the provision of instruments of law enforcement (the sword dimension), and of checks and balances/trias politica (the constitutional dimension) – the report provides a comprehensive overview of interrelated transformations, mostly in the pre-trial setting, that have affected all three in three waves of ‘war’ (on drugs, organised crime and terrorism). In many countries, procedural guarantees and principles that protect against the infringement of fair trial rights are considered a burden to the efficiency of serious crime enforcement. These reforms have resulted in a clear expansion of the punitive state and a blurring of classic distinctions, and do not favour the rule of law. The focus on public security and preventive coercive investigation undermines the criminal justice system. With the criminal justice system increasingly used as an instrument to regulate the present and/or the future rather than to punish past behaviour, and a criminal process in which pre-trial investigation is not about truth-finding related to committed crime, but about the construction and de-construction of social dangerousness, the interests of national security may be said to be prevailing over justice and to be threatening due process and the protection of human rights – notwithstanding that general principles of criminal procedure seem to have become more important in the reporting countries, also where organized crime and terrorism are concerned, and are designed to conform with constitutional and human rights standards.
  •  Title: The protection of fundamental human rights in criminal process trans
Author:  Chrisje Brants & Stijn Franken
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 2, October 2009
Year:  2009
Description:  General report
Abstract:  This contribution examines the effect of the uniform standards of human rights in international conventions on criminal process in different countries and identifies factors inherent in national systems that influence the scope of international standards and the way in which they are implemented in a national context. Three overreaching issues influence the reception of international fundamental rights and freedoms in criminal process: constitutional arrangements, legal tradition and culture, and practical circumstances. There is no such thing as the uniform implementation of convention standards; even in Europe where the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the case law of the European Court play a significant role, there is still much diversity in the actual implementation of international norms due to the influence of legal traditions which form a counterforce to the weight of convention obligations. An even greater counterforce is at work in practical circumstances that can undermine international norms, most especially global issues of security, crime control and combating terrorism. Although convention norms are still in place, there is a very real risk that they are circumvented or at least diluted in order to increase effective crime control.
  •  Title: Stillegging onder spanning - Aspecten van legaliteit, rechtszekerheid en proportionaliteit rondom de stillegging van de onderneming trans
Author:  E.Gritter
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Trema Straftoemetingsbulletin
Year:  2009
Abstract:  Dit artikel gaat nader in op de stillegging van de onderneming, een bijzondere straf die met name in het economisch strafrecht voorkomt. Deze sanctie, ook wel de "economische doodstraf" genoemd, staat vanuit het perspectief van legaliteit, rechtszekerheid en proportionaliteit onder spanning. Na een inventarisatie van de spanningsvelden pleit de auteur voor een brede overdenking van de straf.
  •  Title: Van terughoudend naar directief. Wetgevingsdiscours dat raakt aan de vrijheid van de rechter bij de straftoemeting trans
Author:  Schoep, G.K.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Delikt en Delinkwent
Year:  2009
Abstract:  Het voorstel tot beperking van de mogelijkheden tot het opleggen van taakstraffen raakt aan de vrijheid van de rechter bij de straftoemeting en lijkt een verschuiving te zijn in de grondhouding van de wetgever ten opzichte van die vrijheid. De ervaring wijst uit dat meer wettelijke sturing van strafrechtelijk beleid en straftoemeting veelal samenhangt met een meer punitieve grondhouding ten aanzien daarvan. Het wetgevingsdebat moet daarom ook gaan over de rol van de wetgever. Recent zelfonderzoek naar het functioneren van de Tweede Kamer wijst uit dat men zich bewust is van problemen van samenhang en consistentie in het wetgevingsproces. De kwaliteit daarvan, zo wordt betoogd, hangt samen met de wijze waarop men zich rekenschap aflegt van de rechtsstatelijke en straftheoretische consequenties van dit voorstel, voor nu en in de toekomst. Zelfreflectie vraagt in dit verband om enige distantie en ‘slow politics’.
  •  Title: Strandrellen in Hoek van Holland. Dancefestival Veronica Sunset Grooves trans
Author:  Muller, E.R., U. Rosenthal, M. Zannoni, H. Ferwerda, S.D. Schaap
Source:  COT Rapport
  •  Title: Overheidsaansprakelijkheid voor schade bij legitiem strafvorderlijk handelen trans
Author:  Dane, Nicole Marlèn
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
Abstract:  De wetgever creëerde in 1926 een schadevergoedingsregeling voor de gewezen verdachte (art. 89-93 Sv) waardoor schade door rechtmatig toegepaste vrijheidsbenemende dwangmiddelen o.g.v. billijkheid kan worden vergoed. Daarna zette de ontwikkeling op dit terrein zich voort via de rechtspraak, zowel door de strafrechter op de voet van deze regeling, als even later door de civiele rechter, die aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatigheid aannam in geval van achteraf gebleken onschuld. In dit onderzoek wordt deze rechtspraak in kaart gebracht en wordt aan de hand van fundamentele en domeinspecifieke uitgangspunten, inclusief EHRM-rechtspraak, beoordeeld in hoeverre sprake is van een wenselijke rechtsontwikkeling. Staande aan de vooravond van een wetsvoorstel op dit terrein is de vraag in hoeverre toenadering dient plaats te vinden tot het bestuursschaderecht, waar schadevergoeding wordt gebaseerd op het beginsel ‘égalité devant les charges publiques’? Of staan domeinspecifieke aspecten daaraan eventueel in de weg? Kortom, in hoeverre dient het “eigene” van het strafrecht te leiden tot een “eigen” inkleuring van een algemene schadevergoedingsconstructie en bij welk aspect van de uiteindelijke juridische constructie (de grondslag, de voorwaarden of aspecten van omvang) dient dit dan naar voren te komen? Een en ander mondt uit in een kritische beschouwing van het ontwerp wetsvoorstel ‘Schadecompensatie strafvorderlijk overheidsoptreden’.
  •  Title: Omzetting van het kaderbesluit slachtofferzorg in formele wetgeving of in beleidsregels van het Openbaar Ministerie? Commentaar op een implementatietraject trans
Author:  Geelhoed, W.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Ars Aequi Libri
Year:  2010
Description:  Article in monograph or in proceedings
  •  Title: Discriminatie en kritiek trans
Author:  Cliteur, P.B.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Strafblad
Year:  2009
Abstract:  Dit artikel behandelt godsdienstkritiek en de strafrechtelijke vervolging van godsdienstkritici.
  •  Title: Free the victim: A critique of the western conception of victimhood. trans
Author:  Dijk, J.J.M. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  The International Review of Victimology, 16(1), 1-33.
Year:  2009
Abstract:  In Western languages those affected by crime are universally labelled as 'victims', meaning the sacrificed ones. According to the author this practice seems to originate from the association of the plight of victims with the suffering of Jesus Christ. In his view, the victim label, although eliciting compassion for victims, assigns to them a social role of passivity and forgiveness that they may increasingly find to be restraining. He analyses the narratives of eleven high-profile victims such as Natascha Kampusch, the couple McCann and Reemtsma to illustrate this thesis. The article continues with a critical review of biases deriving from the unreflexive adoption of the victim label in various schools of thought in victimology and criminal law. Finally, the author argues for the introduction of stronger procedural rights for crime victims in criminal trials and for a new focus within victimology on processes of victim labelling.
  •  Title: In de oude fout : over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke interventies trans
Author:  Wartna, Bouke Sjoerd Julius
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
Abstract:  In criminology, measuring recidivism is a well-known method of establishing the preventive effect of penal interventions. There are measurements of this kind dating from as early as the 19th century. Recidivism studies have been conducted in the Netherlands too, but the earliest we know of stem from the 1970s. Due to developments in public sector fund accounting methods, interest in reconviction rates is now again on the increase. The Dutch government is looking for clear indicators to gauge the success of implemented policy measures. In the area of penal law recidivism, or rather the absence thereof, is readily embraced as a valid and efficient outcome indicator. Under what circumstances do recidivism statistics provide proof of the efficacy of policy interventions? And how can this construct best be measured? In the Netherlands there is no tradition of recidivism research. The methods used in past evaluation studies vary widely, the measurements were predominantly small-scale, and most studies were conducted at a time when the penal interventions under investigation were still at a developmental stage. Recidivism research in the Netherlands has lacked a sound methodological basis and there is consequently no comprehensive view on the outcome of penal interventions – until recently, that is, since the WODC has meanwhile developed a ‘Recidivism Monitor’. This is a project in which reconviction rates of virtually all offenders who have come into contact with the Dutch judiciary are routinely computed. The development of this instrument and its applications in evaluation research form the central themes of this dissertation.
  •  Title: De herrijzenis van het slachtoffer in het strafproces: een dupliek trans
Author:  Dijk, J.J.M. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Tijdschrift voor Herstelrecht, 9(1), 70-76.
Year:  2009
  •  Title: De komende emancipatie van het slachtoffer: Naar een verbeterde rechtspositie voor gedupeerden van misdrijven trans
Author:  Dijk, J.J.M. van
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  : Naar een verbeterde rechtspositie voor gedupeerden van misdrijven. Tijdschrift voor Herstelrecht, 9(1), 20-39.
Year:  2009
  •  Title: Het vaststellen van beroepsziekten, Gebruik van epidemiologische gegevens voor de individuele gevalsbeoordeling trans
Author:  Van der Laan, G.
Published in:  De rekenende rechter
  •  Title: Measuring Long Term Individual Trajectories of Offending Using Multiple Methods trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Bushway, S, Sweeten, G.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Association of criminal convictions between family members: Effects of siblings, fathers and mothers trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Rakt, M. van der, Apel, R.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Homicide-Suicide in the Netherlands. An Epidemiology trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Liem, M.C.A., Postulart, M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Marriage and desistance from crime in The Netherlands: Do gender and socio-historical context matter trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Bersani, B., Laub, J.H.
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: Predicting Trajectories of Offending over the Life Course: Findings from a Dutch Conviction Cohort trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Bersani, B., Laub, J.H.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Journal of Research in Crime and Delinquency
Year:  2009
  •  Title: The relationship between first imprisonment and criminal career development: a matched samples comparison trans
Author:  Nieuwbeerta, P., Blokland, A.A.J., Nagin, D.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Journal of Quantitative Criminology
Year:  2009
  •  Title: The EU framework decision for victims of crime: Does hard law make a difference? trans
Author:  Groenhuijsen, M.S., & Pemberton, A.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 17(1), 43-59.
Year:  2009
  •  Title: Sluipende uitholling van strafrechtelijke uitgangspunten: De bijzondere plaats van de taakstraf? trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  Delikt en Delinkwent, 39(5), 419-427
Year:  2009
  •  Title: The Role of Victims in International Criminal Proceedings trans
Author:  Brouwer, A.L.M. de, & Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In S. Vasiliev & G. Sluiter (Eds.), International criminal procedure: Towards a coherent body of law (pp. 149-204). London, UK: Cameron May.
  •  Title: Current status of the convention on justice for victims of crime and abuse power trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In J.P.J. Dussich & K.G. Mundy (Eds.), Raising the global standards for victims: The proposed Convention on justice for victims of crime and abuse of power (pp. 7-20). Tokyo: Seibundo Publishing
Year:  2009
  •  Title: Van platform tot voorvechter van slachtofferrechten: De internationale dimensie van Slachtofferhulp in Europa. trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In S. Leferink (Ed.), Goed recht, 25 jaar slachtofferhulp Nederland (pp. 166-175). Utrecht: Slachtofferhulp Nederland.
Year:  2009
  •  Title: Does victimology have a theoretical leg to stand on? Victimology as an academic discipline in its own right? trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.
Published in:  In F.W. Winkel, R.M. Letschert, G.F. Kirchhoff, & P.C. Friday (Eds.), Victimization in a multi-disciplinary key: recent advances in victimology (pp. 313-331). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  •  Title: Victims' rights and the international criminal court: The model of the Rome statute and its operation trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In W.J.M. Genugten, M.P. Scharf, & S.E. Radin (Eds.), Criminal jurisdiction 100 years after the 1907 Hague Peace Conference (pp. 300-309). The Hague: T.M.C. Asser Press
Year:  2009
  •  Title: Victims of terrorism: In need of special attention? trans
Author:  Letschert, R.M., Groenhuijsen, M.S., & Pemberton, A
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In K. Turkoviæ, A. Maršavelski, & S. Roksandic Vidlièka (Eds.), Od kaznenog prava do viktimologije. Zbornik radova u èast 80. roðendana profesora emeritusa Zvonimira Šeparoviæa (From Criminal Law to Victimology: Collection of publications in honor of the 80th birthday of professor emeritus Zvonimir Šeparoviæ). Zagreb, Croatia: University of Zagreb
Year:  2009
  •  Title: Inleiding en voorwoord trans
Author:  Oei, T.I., & Groenhuijsen, M.S.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  In T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden: Actualiteit, geschiedenis en toekomst (pp. 21-33). Deventer: Kluwer.
Year:  2009
  •  Title: Late starters en volwassen daders. Georganiseerde misdaad en justitiële voorgeschiedenissen. trans
Author:  Koppen, V. van; Poot, C. de; Kleemans, E; Nieuwbeerta, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2009
  •  Title: Recidive na werkstraffen en na gevangenisstraffen: Een gematchte vergelijking trans
Author:  Wermink, H.T; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2009
  •  Title: Effecten van taakstraf en gevangenisstraf op recidive trans
Author:  Wermink, H; Blokland, A; Nieuwbeerta, P; Tollenaar, N.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2009
Description:  Het doel van dit artikel is het vergelijken van de recidive van werkgestrafte met de recidive van gevangenisgestrafte volwassen daders in Nederland. We maken gebruik van longitudinale, justitiële gegevens om de recidive over een maximumperiode van acht jaar van daders die een werkstraf kregen opgelegd, te vergelijken met die van daders die een gevangenisstraf ondergingen. Om rekening te houden met mogelijke selectie-effecten wordt gebruikgemaakt van ‘propensity score matching’ en ‘matching by variable’. De resultaten laten zien dat daders na een werkstraf minder recidiveren dan na een gevangenisstraf.
  •  Title: De consequenties van ‘three strikes you’re out’ in Nederland. Kosten en baten van het selectief detineren van veelplegers trans
Author:  Blokland, A.A.J; Nieuwbeerta, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging
Year:  2010
  •  Title: Verklaringen voor intergenerationele criminaliteit: Statische versus dynamische theorieën trans
Author:  Rakt, M. van de; Ruiter, S; Nieuwbeerta, P; Graaf, N.D. de
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Mens & Maatschappij
Year:  2009
Abstract:  Parental criminal behaviour exerts a substantial impact on offspring criminal behaviour. Unfortunately however, the explanation for the intergenerational transmission of crime remains unclear. To compare and contrast two possible explanations, we address the question of whether the timing of a father’s criminal acts predicts the likelihood that his children commit crime. According to static theories, the total number of criminal acts rather than the exact timing influences the likelihood of offspring criminal behaviour. According to dynamic theories, timing is crucial and children are more likely to engage in criminal behaviour after fathers have committed criminal acts. Results show that the total number of delinquent acts is an important predictor, and also that the exact timing plays an important role. In the year the father has been convicted, the likelihood that the child commits crime increases substantially and decays in the following years at a slower rate the more crimes the father has committed. Our results show that the rigorous assumptions of static theories require nuancing.
  •  Title: Onbedoelde effecten van gevangenisstraf. trans
Author:  Dirkzwager, A.J.E; Lamet, W; Blokland, A.A.J; Laan, P; Nieuwbeerta, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Rechtstreeks
Year:  2009
  •  Title: Onbedoelde gevolgen van vrijheidsstraffen. Een literatuurstudie. trans
Author:  Dirkzwager, A.J.E; Nieuwbeerta, P; Fiselier, J.P.S.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2009
  •  Title: Heeft strafoplegging zin? Een criminologische analyse van de bedoelde en onbedoelde effecten van detentie. trans
Author:  Slob, P; Nieuwbeerta, P; Dirkzwager, A.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Fiat Justitia
Year:  2009
Abstract:  In 2007 is in Nederland aan 53.499 volwassenen een gevangenisstraf opgelegd. Hiermee is ons land vrijwel koploper in West-Europa waar het gaat om het opleggen van vrijheidsstraffen. Alleen het Verenigd Koninkrijk (148) en Spanje (141) hebben per 100.000 inwoners meer gedetineerden dan Nederland (128). Uit het Jaarbericht van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt dat de kosten van deze detentie meer dan één miljard euro per jaar bedragen: een forse kostenpost. Een legitieme vraag is dan ook of met al die detentiemaatregelen wel de gewenste effecten worden bereikt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst bekeken moeten worden welke doeleinden gevangenisstraf heeft.
  •  Title: Het verband tussen 'hoe' en 'waar'. De invloed van locatie op pleegwijze bij straatroof trans
Author:  Wilsem, J.A. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Mens & Maatschappij
Year:  2010
  •  Title: Digitale en traditionele bedreiging vergeleken. Een studie naar risicofactoren van slachtofferschap trans
Author:  Wilsem, J.A. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Criminologie
Year:  2010
  •  Title: Name, Shame and Everlasting Blame trans
Author:  Corien Prins
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  NJB 2009/03
Year:  2009
  •  Title: Crime Victimization in comparative perspective. Results from the International Crime Victims Survey, 1989-2000. trans
Author:  Nieuwbeerta, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Book editorial, ISBN 9054541903
Year:  2002
  •  Title: Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces trans
Author:  Wiersinga, H.C.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Dissertation, ISBN 9054541555
Year:  2010
  •  Title: Voorzorgsstrafrecht: zorgen voor inzichtelijke keuzes. Een eerste aanzet tot een ex post- en ex ante-evaluatiemodel voor de wetgever trans
Author:  Woude, M.A.H. van der
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Article in monograph or in proceedings. p. 77-106
Year:  2010
  •  Title: Homicide followed by suicide. A comparison with homicide and suicide trans
Author:  Liem, M.C.A; Nieuwbeerta, P.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Suicide and Life-Threatening Behavior, p. 133-145
Year:  2010
Abstract:  Homicide-suicides are a rare yet very serious form of lethal violence which mainly occurs in partnerships and families. The extent to which homicide-suicide can be understood as being primarily a homicide or a suicide event, or rather a category of its own is examined. In total, 103 homicide-suicides were compared to 3,203 homicides and 17,751 suicides. These are all events that took place in the Netherlands in the period 1992 to 2006. Logistic regression analyses show that homicide-suicides significantly differ from both homicides and suicides with regard to sociodemographic and event characteristics. The findings suggest that homicide-suicide might be considered as a distinct phenomenon from both homicide and suicide.
  •  Title: Domestic Homicide Followed by Parasuicide: A Comparison with Homicide and Parasuicide trans
Author:  Liem, M.C.A., Hengeveld, M., Title Domestic Homicide Followed by Parasuicide: A Comparison with Homicide and Parasuicide
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology
Year:  2009
  •  Title: De verruiming van het begrip 'rechtspersonen' bij strafrechtelijke vervolging van overheden: lust of last? trans
Author:  Barkhuysen, T; Minderhoud, E.A.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  De Gemeentestem, P. 146-151
Year:  2010
  •  Title: Homicide of Strangers during Psychotic Illness trans
Author:  Liem, M.C.A; Nielssen, O; Bourget, D; Laajasalo, T; Labelle, A; Hakkanen-Nyholm, H; Koenraadt, F; Large, M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: De strafrechtelijke overeenkomst : de rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht trans
Author:  Crijns, Jan Herman
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Doctoral thesis; ISBN 9789013076622
Year:  2010
Abstract:  Het strafrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige bevoegdheidsuitoefening door de overheid. Niettemin doen zich binnen de context van de strafrechtspleging veelvuldig situaties voor waarin wordt gehandeld op basis van wilsovereenstemming tussen Openbaar Ministerie en verdachte. De transactie, het voorwaardelijk sepot en het instrument van toezeggingen aan verdachten in ruil voor een getuigenverklaring zijn hiervan enkele duidelijke voorbeelden. Hoewel deze op consensualiteit gebaseerde procedures zich in de loop der jaren een vaste plaats binnen de strafrechtspleging hebben weten te verwerven, vormen zij vanuit theoretisch perspectief een vreemde eend in de bijt van de strafrechtelijke vijver. Dit onderzoek geeft antwoord op een aantal belangwekkende vragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van op consensualiteit gebaseerde procedures binnen het strafrecht. In de eerste plaats wordt bekeken of deze procedures kunnen worden gezien als overeenkomsten, hetgeen voor een aantal van hen inderdaad het geval blijkt te zijn. Nu deze overeenkomsten betrekking hebben op (de invulling van) strafrechtelijke bevoegdheden, wordt gesproken van strafrechtelijke overeenkomsten. Daarnaast buigt dit onderzoek zich over de vraag in hoeverre de traditionele, op eenzijdigheid gebaseerde strafrechtelijke verhoudingen ruimte tot het aangaan van strafrechtelijke overeenkomsten bieden. Tot slot wordt de vraag bekeken op welke wijze de strafrechtelijke overeenkomst dient te worden genormeerd. Gezien het feit dat op basis van wilsovereenstemming wordt gehandeld, ligt aansluiting bij het privaatrechtelijk contractenrecht in de rede, maar de vraag is of de strafrechtelijke context dit type normering toelaat.
  •  Title: De aantrekkingskracht van ‘gevaarlijke’ mannen trans
Author:  San, M.R.P.J.R.S van
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2009
Abstract:  Het relaas van Lynda Milito is maar één voorbeeld in een hele lange rij biografieën die de laatste jaren zijn verschenen over vrouwen die aan de zijde hebben gestaan van een man die deel uitmaakt van de georganiseerde misdaad. 1 Wat veel van deze verhalen gemeenschappelijk hebben is dat de vrouwen waar het hier over gaat zich aangetrokken voelen tot mannen die hen een beter leven kunnen bieden dan het leven dat ze tot dan toe geleid hebben. Het zijn één voor één vrouwen die onder weinig florisante omstandigheden zijn opgegroeid. Ze zijn vaak afkomstig uit grote gezinnen, hun ouders hadden alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en de toekomst zag er voor velen onder hen somber uit.
  •  Title: Een Europees Openbaar Ministerie, het opportuniteitsbeginsel en de theorie van dédoublement fonctionnel trans
Author:  Geelhoed, W.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Strafblad
Year:  2010
  •  Title: Forensisch onderzoek voor 'Dummies'. Hoe leren de deskundige en de strafrechter elkaar te verstaan? trans
Author:  Crijns, J.H; Meij, P.P.J. van der; Voorde, J.M. ten
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Ars Aequi, p. 527 - 538
Year:  2010
  •  Title: Review of the book De methode van het materiële strafrecht, K. Rozemond, 2006, 906916552x trans
Author:  T. Kooijmans
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2006
  •  Title: Het EVRM dwingt tot verruiming van de strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheden trans
Author:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Nederlands Juristenblad
Year:  2003
  •  Title: Posttraumatic growth moderates the association between violent revictimisation and persisting PTSD symptoms in victims of interpersonal violence: A six-month follow-up study trans
Author:  M.J.J. Kunst F.W. Winkel S. Bogaerts
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Report on anonymous witnesses in the Netherlands trans
Author:  Beijer, A.; Hoorn, A.M. van
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Netherlands reports to the fifteenth international congress of comparative law p. 523-548
Year:  1998
Description:  Conference report publisher version http://www.intersentia.be/90-5095-041-8
Abstract:  To a large extent, Dutch criminal proceedings take the form of an official inquiry rather than a contest between two parties who are responsible for bringing out the evidence. These proceedings can be characterized as investigations into the material facts by state officials. The inquisitorial nature of such proceedings is expressed in particular by the position of the state officials involved in criminal justice. These officials are responsible for discovering the truth and must therefore remain objective and make an effort to find out whether the accused is guilty of a criminal offence. The trial judge has a central and active role in the process of finding the facts. It should be added that the trial judge not only conducts the investigation at the trial, but also decides on the guilt or innocence of the accused. The Dutch criminal justice system, contrary to a few other civil law countries and the common law countries, has no trial by jury.
  •  Title: Lidnummers in Strafvordering, of het gelijk van de overheid trans
Author:  Koops, B.J.
  •  Title: Verkeersgegevens en strafrecht: een agenda voor discussie trans
Author:  Hes, R.; Ekker, A.H.; Koops, B.J.
  •  Title: A propos van de affaire Laurent Timmermans trans
Author:  Berkvens, A.M.J.A., Universiteit Maastricht
  •  Title: De ISD-maatregel in handen van de rechterlijke macht trans
Author:  Borgers, M.J., Delikt & Delinkwent 2005, nr. 5, p. 467-489
  •  Title: Criminologie et reformes en Indonesie trans
Author:  Van den Heuvel, Grat; Universiteit Maastricht
  •  Title: Straatsburgse rechtspraak en het Nederlandse strafprocesrecht. Enkele inleidende opmerkingen trans
Author:  Groenhuijsen, M.S.,
Description:  Delikt en Delinkwent (1996) p.961-964
  •  Title: Recensie van: J. Hielkema, Deskundigen in Nederlandse strafzaken trans
Author:  Groenhuijsen, M.S; Delikt en Delinkwent (00459879) vol.26 (1996) p.789-803
Description:  Delikt en Delinkwent (00459879) vol.26 (1996) p.789-803
  •  Title: Garanties voor de betrouwbaarheid van kroongetuigen trans
Author:  Manunza, E.; Koops, B.J.
  •  Title: Impulsief gewelddadig gedrag trans
Author:  R.C. Brouwers, M.T. Appelo, T.I. Oei; Universiteit van Tilburg
  •  Title: Onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken trans
Author:  Wiemans, F.P.E.; Universiteit van Tilburg
  •  Title: Het conceptwetsvoorstel voorkoming, opsporing en vervolging van terroristische misdrijven: terrorisme bestrijding door marginalisering strafvorderlijke waarborgen trans
Author:  Piet Hein van Kempen; Radbout Universiteit Nijmegen
  •  Title: Forensisch psychiatrische aspecten en de ‘state of the art’ van Pro Justitia rapportage trans
Author:  Oei, T.I., Universiteit van Tilburg, Strafblad, 3, 5, 2005, p. 465-487 issn1567-2581
  •  Title: De hervorming van het GVO in het bredere perspectief van het stelsel van strafvordering trans
Author:  Groenhuijsen, M.S,
Description:  Delikt en Delinkwent (00459879) vol.21 (1991) p.542-564
  •  Title: Van brieven, geschriften en onbegrijpelijke wetgeving. trans
Author:  Koops, B.J.
  •  Title: De terbeschikkingstelling. Van een bijzondere tot een gewone maatregel? trans
Author:  T.I. Oei, WODC, Justitiële verkenningen 2005/01