Portill

Rechtsrubriek:

 Organisaties

  Links

  •   Titel: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) trans
Beschrijving:  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
  •   Titel: DHV, Duurzame Stad: online kenniscentrum voor duurzame stedelijke ontwikkeling trans
Beschrijving:  voorheen: duurzame-stad.nl
  •   Titel: NIROV, Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening trans
  •   Titel: NIROV, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting trans
  •   Titel: Project Mainportontwikkeling Rotterdam trans
  •   Titel: Raad voor het Landelijk Gebied trans
Beschrijving:  Onafhankelijk adviescollege voor het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  •   Titel: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten trans
  •   Titel: SEV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting trans
  •   Titel: SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland trans
  •   Titel: Unie van Waterschappen trans
  •   Titel: VROMraad, Raad voor de Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer trans
  •   Titel: Waterland trans
Auteur:  Rijkswaterstaat