Portill

Topic:

 Organisations

  Resources

  •  Title: Raad voor het Landelijk Gebied trans
  •  Title: DHV, Duurzame Stad: online kenniscentrum voor duurzame stedelijke ontwikkeling trans
  •  Title: NIROV, Informatie- en Kenniscentrum Ruimtelijke Ordening trans
  •  Title: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) trans
Description:  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
  •  Title: Waterland trans
Author:  Rijkswaterstaat
  •  Title: Project Mainportontwikkeling Rotterdam trans
  •  Title: SNN, Samenwerkingsverband Noord-Nederland trans
  •  Title: SEV, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting trans
  •  Title: NIROV, Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting trans
  •  Title: VROMraad, Raad voor de Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer trans
  •  Title: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten trans
  •  Title: Unie van Waterschappen trans