Portill

Rechtsrubriek:

 Universiteit Utrecht

  Links

  •   Titel: Centre for Information and Research on Organised Crime trans
  •   Titel: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  De onderzoeksgroep richt zich op de vraag hoe duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving via gerichte beïnvloeding van maatschappelijke activiteiten, processen en structuren kan worden bevorderd en welke juridische randvoorwaarden daarvoor gelden. Deze vraag wordt vanuit een juridische en bestuurskundige invalshoek benaderd.
  •   Titel: CIER, Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht trans
Beschrijving:  Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) richt zich op vergroting en verspreiding van kennis over het intellectuele eigendomsrecht. Het CIER is deskundig op alle terreinen van het intellectuele eigendomsrecht. Bijzondere deskundigheid bestaat ten aanzien van auteursrecht, octrooirecht, mededingingsrecht, communicatie- en mediarecht en reclamerecht.
  •   Titel: Europa Instituut trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar Europees recht en verzorgt opleidingen op dit gebied. Het instituut bestudeert het Europese recht met oog voor de economische en politieke context. Daarbij is een multidisciplinaire en rechtsvergelijkende benadering van onderwijs en onderzoek vaak nodig en het instituut stimuleert deze. Het instituut werkt daarbij waar nodig nauw samen met andere onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht en externe organsiaties.
  •   Titel: G.J. Wiarda Instituut trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het G.J. Wiarda Instituut is de thuisbasis van het onderzoeksbestuur van het departement Rechtsgeleerdheid en coördineert al het juridische onderzoek.
  •   Titel: Ius Commune Research School trans
Beschrijving:  De onderzoekschool Ius commune is een samenwerkingsverband van de juridische faculteiten van de Universiteit Maastricht, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.
  •   Titel: Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  In het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing bundelt de Universiteit Utrecht multidisciplinaire expertise op het terrein van rechtspleging en geschillenbeslechting. Het centrum is ondergebracht bij het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.
  •   Titel: NILOS, Netherlands Institute for the Law of the Sea trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  The Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) is a nationally and internationally renowned research institute. NILOS - established in 1984 - operates within Utrecht University in the framework of the Department of Public International, Social and Economic Law (ISEP), Utrecht School of Law, as well as within the Centre for Environmental Policy and Law (CELP)/NILOS.
  •   Titel: SIM, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een afdeling van het Departement Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek van het SIM valt onder het onderzoeksprogramma Human Rights in a World of Conflict and Diversity en daarmee in het Universitaire onderzoeksprogramma Focus en Massa in het focusgebied Conflicts and Human Rights.
  •   Titel: UCERF, Utrecht Centre for European Research into Family Law trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) bundelt en bevordert onderzoek op het terrein van het familie- en erfrecht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering. Het kenniscentrum besteedt naast het onderzoek ook aandacht aan activiteiten op de terreinen onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.
  •   Titel: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen trans
Auteur:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen is de afdeling Strafrecht van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Medewerkers van deze afdeling verzorgen het onderwijs op het terrein van het strafrecht, strafprocesrecht, Europees en internationaal strafrecht, strafrecht en mensenrechten, criminologie, en forensische psychiatrie en psychologie. Voorts verrichten zij onderzoek op deze terreinen binnen het verband van het onderzoeksprogramma ‘Strafrechtspleging en fundamentele waarden: schuivende grenzen in de risicosamenleving’.