Portill

Rechtsrubriek:

 Rijksuniversiteit Groningen

  Links

  •   Titel: CRBS, Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving trans
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Het CRBS stimuleert en organiseert rechtsgebiedoverstijgend, multidisciplinair en internationaal georiënteerd onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die aan elk rechtsgebied raken.
  •   Titel: GCEL, Groningen Centre of Energy Law trans
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Het Groningen Centre of Energy Law coördineert al het rechtswetenschappelijke onderzoek dat betrekking heeft op (onderdelen van) de energiesector. Dit onderzoek strekt zich uit tot de gehele energieketen (van “put” tot “pit”). Het omvat onder meer de wet- en regelgeving die samenhangt met de productie, het transport en de levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de voorzieningszekerheid en de bescherming van zowel het klimaat als de consument. Het huidige onderzoek concentreert zich voor een belangrijk deel op de liberalisering van de Nederlandse en Europese energiemarkten en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor wet- en regelgeving. Ook de economische en sociale effecten ervan worden bestudeerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het contractuele raamwerk waarbinnen energieleveranciers en afnemers opereren en aan de fiscale en financiële aspecten van de productie en levering van energie.
  •   Titel: GCL, Groningen Centre for Law and Governance trans
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Het Groningen Centre for Law and Governance (GCL) komt voort uit een initiatief van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is in december 2008 opgericht. Het Centre levert een bijdrage aan het juridisch onderzoek op het terrein van de samenhang tussen publieke en private belangen. Het onderzoek richt zich op de interactie tussen het publiek- en het privaatrecht en de functie van het recht in de regulatory state. Het heeft een eigen onderzoeksprogramma vastgesteld voor de periode 2009-2013. Vrijwel alle vakgroepen van de rechtenfaculteit participeren in dit programma.
  •   Titel: Onderzoekscentrum Convergentie en divergentie in een gedeelde rechtsorde trans
Bron:  CRBS
Beschrijving:  Grote hedendaagse problemen binnen de samenleving hebben een internationale dimensie, of het nu gaat criminaliteit, milieuvervuiling, werkoosheid en arbeidsparticipatie, immigratie etc. De internationalisering en globalisering van de maatschappij maakt dat staatsgrenzen minder belangrijk worden. De betekenis van grenzen voor het recht is eveneens afnemend. Enkel in internationaal verband kunnen adequate rechtsregels worden gemaakt om deze problemen aan te pakken. Statelijke grenzen in de internationale samenwerking om wereldwijde problemen het hoofd te bieden worden doorbroken. [Klik op de titel voor meer informatie]
  •   Titel: Onderzoekscentrum De borging van het publiek belang in private verhoudingen trans
Bron:  CRBS
Beschrijving:  De verhouding tussen de staat, de samenleving en de burger is voortdurend aan verandering onderhevig; mede als gevolg van ontwikkelingen op het Europese en internationale niveau. Vandaag de dag voert de overheid minder zelf uit dan in de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat en steunt meer op het semi-publieke deel van de collectieve en particuliere sector. Het publieke belang wordt minder als een directe verantwoordelijkheid en meer als een eindverantwoordelijkheid van de overheid gezien. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op het zelfredzame vermogen van de samenleving en het individu. Desalniettemin treedt de overheid sterk regulerend op. Men spreekt van een ‘regulatory state’, waarin de overheid niet direct in maatschappelijke verhoudingen intervenieert, maar indirect, door middel van normstelling, het stimuleren van professionele standaarden, het houden van toezicht en het handhaven van deze normen en standaarden. [Klik op de titel voor meer informatie]
  •   Titel: Onderzoekscentrum Recht zoeken en recht krijgen: over het proces van rechtsbedeling trans
Bron:  CRBS
Beschrijving:  Elk rechtssysteem omvat het geheel van rechten, plichten, vrijheden en aanspraken die burgers onderling en burgers en overheid ten opzichte van elkaar hebben, alsmede de procedures waarlangs het recht wordt gezocht, vastgesteld en toegekend. Op alle denkbare rechtsgebieden doen zich daarom vragen voor die te maken hebben met de route die moet worden afgelegd om het recht te kunnen verwezenlijken. Voldoen de daartoe ter beschikking staande procedures? Onderzoek naar die vraag is van zowel van maatschappelijk als wetenschappelijk belang. [Klik op de titel voor meer informatie.]