Portill

Rechtsrubriek:

 Grondrechten 86.52

 Rubrieken

trans
trans
trans
trans
trans

  Links

  •   Titel: Oprichting nationaal mensenrechteninstituut een stapje dichterbij? trans
Auteur:  Loof, J.P.
Beschrijving:  Op 18 april 2007 heeft een consortium bestaande uit het College bescherming persoonsgegevens, de Commissie gelijke behandeling, de Nationale ombudsman en het Studie- en informatiecentrum mensenrechten een (vervolg)rapport aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ter Horst over de oprichting in Nederland van een nationaal mensenrechteninstituut. Het consortium komt na een brede consultatieronde 'in het veld' tot de conclusie dat er in Nederland dringend behoefte bestaat aan en een breed draagvlak is voor een nationaal mensenrec hteninstituut en doet in het rapport concrete aanbevelingen over de inrichting, taken en juridische vormgeving van zo'n instituut. Deze vragen om vervolgstappen door het kabinet.