Portill

Topic:

 Theory and methodology of law 86.03

 Publications

 Topics

trans

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Cultuur als Verweer: een grondslagentheoretische studie naar de ruimte en grenzen van culturele diversiteit in enige leerstukken van materieel strafrecht trans
Author:  Voorde, J.M. ten
  •  Title: Antonin Scalia's Textualism in philosophy, theology, and judicial interpretation of the Constitution trans
Author:  Herman Philipse
Source:  http://www.utrechtlawreview.org/publish/articles/000051/english.html
  •  Title: Rechtsgeleerdheid versus interdisciplinair recht: Een loopgravenoorlog? trans
Author:  H. Gommer
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2009
  •  Title: De betekenis van de prototypische gevallen voor de rechtsvinding: taalkundige interpretatie trans
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Trema : Tijdschrift voor de rechterlijke m
Year:  2009
Abstract:  Dat taalkundige interpretatie voor de rechtsvinding van belang is, lijkt een platitude. Niettemin wordt het nut ervan in de rechtstheorie sterk betwijfeld. In deze bijdrage wordt het standpunt verdedigd dat taalkundige interpretatie het uitgangspunt vormt van de rechtsvinding in moeilijke gevallen en van belang is voor de legitimatie van de rechtsbeslissing in verband met de ‘rule of law’.
  •  Title: General Introduction: Legal Evidence and Proof: Past, Present, Future trans
Author:  Kaptein, H.J.R; Prakken, H; Verheij, B.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  part of book: Legal Evidence and Proof: Statistics, Stories, Logic.
Year:  2009
  •  Title: Preadvies: Het normatieve karakter van de rechtswetenschap: recht als oordeel trans
Author:  Smith, C.E.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
Abstract:  De criteria van wetenschappelijkheid zoals deze worden gehanteerd in de experimentele (of natuur-)wetenschappen lijken mij ongeschikt voor gebruik in de rechtswetenschap. Voor de experimentele wetenschappen geldt dat the proof of the pudding is in the eating. De juistheid van de theorie wordt uiteindelijk bepaald door de voorspellingen die uit de theorie kunnen worden afgeleid te toetsen aan de resultaten van experimenten of andere observaties. Objectiviteit en precisie zijn hier onontbeerlijk. De voorspellingen dienen ondubbelzinnig uit de theorie te kunnen worden afgeleid: een onnauwkeurige, vage of voor verschillende uitleg vatbare voorspelling kan moeilijk op juistheid worden getest en levert weinig of geen bevestiging op voor de juistheid van de theorie. In het recht ligt dit anders. Uitspraken over recht zijn geen voorspellingen, maar claims over wat heeft te gelden als recht. Verschillende uitspraken of opvattingen over wat geldend recht is vormen niet elkaars weerlegging (wat in de experimentele wetenschap wel het geval zou zijn), net zomin als een uitspraak in verband met de spanning die deze oplevert met een van de kernwaarden van het recht om die reden zou zijn weerlegd. Opvattingen of theorieën over geldend recht kunnen meer of minder rechtvaardig zijn, meer of minder botsen met het belang van de rechtszekerheid, zonder dat zij hierdoor zijn weerlegd of gefalsifiëerd. De rationaliteit of wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap vindt zijn bekroning, niet in een geslaagde voorspelling over wat geldend recht is, maar in het precieze en zinvolle debat dat naar aanleiding van uitspraken over geldend recht kan worden gevoerd, waarbij de precisie verwijst naar het verfijnde begrippenapparaat ten behoeve van de analyse van de juridische kwesties en de zinvolheid naar de gedeelde standaarden voor de productie en evaluatie van argumenten. Dat in de rechtswetenschap de vaststelling van geldend recht niet kan worden gescheiden van de bepaling van wenselijk recht, is niet een tekortkoming of gebrek dat moet worden overwonnen, maar vloeit voort uit de aard van het recht. Ieder oordeel over geldend recht is altijd normatief, ook bij de onderwerpen waarover de meeste juristen niet met elkaar van mening verschillen. De kennis van het recht zit niet in de antwoorden die in juridische controverses kunnen worden gegeven, maar bevindt zich op een ander niveau: in de kennis van de onderliggende structuur of rationaliteit die de productie van deze antwoorden mogelijk maken en die de waardeoordelen waarop die antwoorden berusten zichtbaar maakt.
  •  Title: The Globalizing Turn in the Relationship Between Constitutionalism and Democracy: Some Reiterations from the Perspective of Constitutional Law trans
Author:  Besselink, Leonard F.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2011
Description:  This essay compliments Neil Walker's Constitutionalism and the Incompleteness of Democracy: An Iterative Relationshipon, with some historical and constitutional observations. It submits that Walker's analysis is based to a large extent on reasoning derived from a particular continental European constitutional tradition. This creates certain problems of its own, that do not arise in a different constitutional tradition. This is not to say, however, that this invalidates his conclusions, but rather underpins them in an alternative manner.
  •  Title: De verkeersopvatting trans
Author:  Memelink, P.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  In de rubriek 'literatuur' bespreekt de auteur haar proefschrift. In de bijdrage is aandacht voor de achtergrond van het begrip verkeersopvattingen en worden twee vraagpunten nader uitgelicht. Kan het gebruik van verkeersopvattingen spanning tussen recht en maatschappij voorkomen? En gaat het bij verkeersopvattingen om feit of recht? Conclusie is dat het werken met verkeersopvattingen juridisch handwerk vergt: analyseren, argumenteren en motiveren.
  •  Title: Van dode abstracties en de sprong die altijd durf is : Scholten en het existentialisme trans
Author:  Kwak, A.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Ontologies in the legal domain trans
Author:  Mommers, L.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  'Legal ontology' is the common denominator for a varying set of models focusing on legal domains, their 'environments', legal argumentation and other legal and legally relevant phenomena. Their nature and classification are explained in this article. The main classification is along the lines of semantic, epistemic and ontological claims in the ontologies.