Portill

Rechtsrubriek:

 Consumentenrecht 86.67

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: An Analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceesings. trans
Bron:  Europa
  •   Titel: Articles trans
Auteur:  The Consumer Law Page
  •   Titel: Consumentenrecht: een zaak voor de Europese Unie? Een kritische beschouwing over het ontwerp voor een Europese richtlijn consumentenrechten trans
Auteur:  Jan Smits
Gepubliceerd in:  Ars Aequi 58 (2009): 367-373.
Abstract:  In oktober 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten. Dit voorstel breekt met de huidige Europese praktijk van minimumharmonisatie: het beoogt een volledige harmonisatie van een aantal belangrijke terreinen van consumentenrecht. Deze bijdrage is kritisch over deze ontwikkeling. Bepleit wordt een gedifferentieerde benadering: of minimum- of maximumharmonisatie de voorkeur verdient hangt af van diverse factoren.
  •   Titel: Consumer@Protection.EU. An Analysis of European Consumer Legislation in the Information Society trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Abstract:  The Internet and electronic commerce have emerged as the emblems of a worldwide virtual economy. Although it is yet difficult to grasp all the repercussions of the borderless world of the Internet, it is certain that to shop in this world is different from shopping in the world as we knew it ten years ago. Obviously, the new developments affect the traditional framework of European and national consumer law and the perspectives that underpin this body of law, for most consumer law was established at a time when the Information Society was an unknown phenomenon. Underlining the importance of this issue, the European Council asked the Commission to examine existing consumer law in the Community in the light of the new conditions created by the Information Society and to identify potential problems and loopholes. A report on background research for this examination was submitted to the Commission in August 2000. The present article is based on this report and provides an account of the main findings, conclusions, and recommendations of the report.
  •   Titel: De betekenis van het Jetblast-arrest voor de waarschuwing in het productaansprakelijkheidsrecht trans
Auteur:  Pape, S.B.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  NTBR 2006, nr. 56, p. 374-382
  •   Titel: De internationale on-line consumentenovereenkomst trans
Auteur:  Hof, S. van der
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  De E-consument: consumentenbescherming in de Nieuwe Economie
Jaar:  2000
  •   Titel: De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Boom, W.H. van, Kottenhagen, R.J.P.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Beschrijving:  Deze bijdrage gaat over EU-richtlijn 93/13 met betrekking tot oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Bijdragen van een aantal onderzoekbijeenkomsten en van een congres dat op 23 juni 2006 aan de Juridische Faculteit van Erasmus Universiteit Rotterdam werd gehouden
  •   Titel: De tijd van de grote verwachtingen, Nieuw consumentenrecht op Internet? trans
Auteur:  Prins, Corien,
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  bundel Jonge Balie Congres 1999
Jaar:  1999
  •   Titel: De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig wetsvoorstel trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6470 (2001), p. 1047-1049.
Beschrijving:  De voorgenomen implementatie in het Nederlands recht van de richtlijn consumentenkoop (Richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen, Pb. EG 1999, L 171/12.
  •   Titel: EC-directive on cross-border credit transfers trans
Auteur:  Rinkes, J.G.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Consumer Law Journal (CLJ), April 1998, p. 7-20
  •   Titel: Een gewaarschuwd mens trans
Auteur:  Boom, W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: European Consumer Law: making sense trans
Auteur:  Rinkes, J.G.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht op vrijdag 18 november 2005
  •   Titel: Het begrip consument in een meergelaagde en policentrische rechtsorde trans
Auteur:  J.B.M. Vranken
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Het richtlijnvoorstel consumentenrechten: quo vadis? trans
Auteur:  Mr. dr. C.A.N.M.Y. Cauffman, prof. mr. M.G. Faure LL.M. en prof. mr. T. Hartlief
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Contracteren
Jaar:  2010
  •   Titel: Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie trans
Auteur:  Boom, W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •   Titel: Is the general consumer interest a source of legitimacy for healthcare regulation? An anaysis of the Dutch experience trans
Auteur:  Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  European Journal of Consumer Law / Revue Européenne de Droit de la Consommation, 8(2-3), 419-434
Jaar:  2009
  •   Titel: Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad 2000, p. 1825-1830.
Abstract:  In dit artikel komen achtereenvolgens het doel, het toepassingsbereik en de inhoud van de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen aan de orde, steeds direct gevolgd door een overzicht van de consequenties daarvan voor het Nederlandse recht. De auteur sluit af met enkele opmerkingen over de implementatie van de richtlijn en over de mate waarin deze aan haar doel beantwoordt.
  •   Titel: Niet-nakoming in de Principles of European Contract Law en in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Smits, JM, PLP Meiser
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 476-482
Beschrijving:  In deze bijdrage beogen de auteurs om de regeling inzake de remedies in de Principles of European Contract Law (PECL)te vergelijken met die van het Nederlandse recht.
  •   Titel: Nogmaals de richtlijn oneerlijke bedingen: Nederland veroordeeld wegens gebrekkige implementatie trans
Auteur:  Smits JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  WPNR 6461 (2001), p. 853-855
Beschrijving:  In zaak C-144/99 heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat Nederland deze richtlijn onvoldoende heeft geïmplementeerd. Het arrest heeft echter een betekenis die ver uitstijgt boven dit specifieke punt: het maakt ook duidelijk hoe het Hof van Justitie aankijkt tegen de implementatie van privaatrechtelijke richtlijnen in het algemeen.
  •   Titel: Privacy, consument en het recht op anonimiteit: een oud fenomeen in een nieuw jasje trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Productaansprakelijkheid en productveiligheid trans
Auteur:  Boom, W.H. van, Doorn, C.J.M. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Handboek Consumentenrecht, Zutphen: Paris Uitgevers 2006, pp.261-280
Abstract:  Vragen rond productaansprakelijkheid zijn na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling geraakt. Moderne productietechnieken en de verdere schaalvergroting van productieprocessen hebben onder meer geleid tot een enorme toename van het aantal in massa geproduceerde en daarmee gestandaardiseerde producten die in het dagelijks leven gebruikt worden. Productie- en distributieketens zijn vaak lang en onoverzichtelijk voor consumenten. Producten worden steeds ingewikkelder en technischer, maar aan de andere kant worden producenten steeds 'professioneler' zodat de aandacht voor kwaliteitszorg en verbetering toegenomen is. Dat neemt niet weg dat een product niet altijd de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, bijvoorbeeld door een incidentele productiefout of door een gebrekkig ontwerp. Dit hoofdstuk betreft de positie van de consument ten aanzien van deze onveilige producten.
  •   Titel: Productaansprakelijkheid en productveiligheid trans
Auteur:  Boom, W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Consumentenrecht, afl. 3 (2004), p. 100-106
Abstract:  Doel van deze kroniek is het jaarlijks weergeven van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en (publiekrechtelijke) veiligheidsregulering met betrekking tot producten. Daarbij hanteren we het brede begrip ‘product’ zoals dat sinds 1999 in artikel 2 van de richtlijn productaansprakelijkheid is gedefinieerd: roerende zaken (elektriciteit incluis), ook nadat zij een bestanddeel van een andere roerende of onroerende zaak zijn gaan vormen. Anders dan onder de 1985-versie van deze richtlijn, zijn inmiddels dus ook onbewerkte landbouwgrondstoffen en producten van de jacht als “product” in de zin van de richtlijn te verstaan. Aangezien het hier om een breed begrip ‘product’ gaat, kan overigens soms sprake zijn van enige overlap met andere kronieken. Steeds zal de relevantie van de materie voor consumenten centraal worden gesteld. Bedacht dient overigens te worden dat dit overzicht niet uitputtend, maar slechts indicatief is voor de ontwikkelingen die zich op nationaal en Europees niveau afspelen.
  •   Titel: Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit trans
Auteur:  Boom, W.H. van, Rinkes, J.G.J.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (2006), 5, pp. 135-138
Beschrijving:  Marije Hulshof is per 1 september 2006 benoemd tot directeur van de Consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit is de nieuwe toezichthouder die, na aanvaarding van het wetsvoorstel Wet handhaving consumentenbescherming (Whc),1 vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk zal zijn voor de handhaving van de regels inzake de consumentenbescherming. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt wat betreft consumentenbescherming, en is het consumentenrecht verrijkt met een voor Nederland geheel nieuw handhavingsmechanisme op dit gebied. In dit themanummer wordt vanuit verschillende perspectieven aandacht besteed aan deze ontwikkelingen. Voordat wij de bijdragen aan het themanummer bij u introduceren, geven wij eerst een kort overzicht van de belangrijkste achtergronden die tot het oprichten van de Consumentenautoriteit hebben geleid en voor welke uitdagingen de autoriteit zal komen te staan.