Portill

Topic:

 Consumer law 86.67

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Niet-nakoming in de Principles of European Contract Law en in het Nederlandse recht trans
Author:  Smits, JM, PLP Meiser
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 476-482
  •  Title: De tijd van de grote verwachtingen, Nieuw consumentenrecht op Internet? trans
Author:  Prins, Corien,
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  bundel Jonge Balie Congres 1999
Year:  1999
  •  Title: EC-directive on cross-border credit transfers trans
Author:  Rinkes, J.G.J.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Consumer Law Journal (CLJ), April 1998, p. 7-20
Description:  The purpose of this article is to examine the problems underlying the Directive 97/5/EC on cross- border credit transfers, the history of the Directive3 and the key-issues dealt with in the Directive.
  •  Title: Articles trans
Author:  The Consumer Law Page
  •  Title: Nogmaals de richtlijn oneerlijke bedingen: Nederland veroordeeld wegens gebrekkige implementatie trans
Author:  Smits JM
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  WPNR 6461 (2001), p. 853-855
  •  Title: Consumer@Protection.EU. An Analysis of European Consumer Legislation in the Information Society trans
Author:  Corien Prins
Source:  Universiteit van Tilburg
Abstract:  The Internet and electronic commerce have emerged as the emblems of a worldwide virtual economy. Although it is yet difficult to grasp all the repercussions of the borderless world of the Internet, it is certain that to shop in this world is different from shopping in the world as we knew it ten years ago. Obviously, the new developments affect the traditional framework of European and national consumer law and the perspectives that underpin this body of law, for most consumer law was established at a time when the Information Society was an unknown phenomenon. Underlining the importance of this issue, the European Council asked the Commission to examine existing consumer law in the Community in the light of the new conditions created by the Information Society and to identify potential problems and loopholes. A report on background research for this examination was submitted to the Commission in August 2000. The present article is based on this report and provides an account of the main findings, conclusions, and recommendations of the report.
  •  Title: Privacy, consument en het recht op anonimiteit: een oud fenomeen in een nieuw jasje trans
Author:  Corien Prins
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: De internationale on-line consumentenovereenkomst trans
Author:  Hof, S. van der
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  De E-consument: consumentenbescherming in de Nieuwe Economie
Year:  2000
  •  Title: De voorgenomen implementatie van de richtlijn consumentenkoop: een gebrekkig wetsvoorstel trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6470 (2001), p. 1047-1049.
  •  Title: Naar een nieuw Europees consumentenkooprecht trans
Author:  Smits, J.M.
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Nederlands Juristenblad 2000, p. 1825-1830.
Abstract:  In dit artikel komen achtereenvolgens het doel, het toepassingsbereik en de inhoud van de Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumentengoederen aan de orde, steeds direct gevolgd door een overzicht van de consequenties daarvan voor het Nederlandse recht. De auteur sluit af met enkele opmerkingen over de implementatie van de richtlijn en over de mate waarin deze aan haar doel beantwoordt.
  •  Title: European Consumer Law: making sense trans
Author:  Rinkes, J.G.J.
Source:  Universiteit Maastricht
  •  Title: De betekenis van het Jetblast-arrest voor de waarschuwing in het productaansprakelijkheidsrecht trans
Author:  Pape, S.B.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  NTBR 2006, nr. 56, p. 374-382
  •  Title: De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht trans
Author:  Boom, W.H. van, Kottenhagen, R.J.P.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •  Title: Productaansprakelijkheid en productveiligheid trans
Author:  Boom, W.H. van, Doorn, C.J.M. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Handboek Consumentenrecht, Zutphen: Paris Uitgevers 2006, pp.261-280
Abstract:  Vragen rond productaansprakelijkheid zijn na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling geraakt. Moderne productietechnieken en de verdere schaalvergroting van productieprocessen hebben onder meer geleid tot een enorme toename van het aantal in massa geproduceerde en daarmee gestandaardiseerde producten die in het dagelijks leven gebruikt worden. Productie- en distributieketens zijn vaak lang en onoverzichtelijk voor consumenten. Producten worden steeds ingewikkelder en technischer, maar aan de andere kant worden producenten steeds 'professioneler' zodat de aandacht voor kwaliteitszorg en verbetering toegenomen is. Dat neemt niet weg dat een product niet altijd de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten, bijvoorbeeld door een incidentele productiefout of door een gebrekkig ontwerp. Dit hoofdstuk betreft de positie van de consument ten aanzien van deze onveilige producten.
  •  Title: Een gewaarschuwd mens trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •  Title: Productaansprakelijkheid en productveiligheid trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Tijdschrift voor Consumentenrecht, afl. 3 (2004), p. 100-106
Abstract:  Doel van deze kroniek is het jaarlijks weergeven van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van aansprakelijkheidsrecht en (publiekrechtelijke) veiligheidsregulering met betrekking tot producten. Daarbij hanteren we het brede begrip ‘product’ zoals dat sinds 1999 in artikel 2 van de richtlijn productaansprakelijkheid is gedefinieerd: roerende zaken (elektriciteit incluis), ook nadat zij een bestanddeel van een andere roerende of onroerende zaak zijn gaan vormen. Anders dan onder de 1985-versie van deze richtlijn, zijn inmiddels dus ook onbewerkte landbouwgrondstoffen en producten van de jacht als “product” in de zin van de richtlijn te verstaan. Aangezien het hier om een breed begrip ‘product’ gaat, kan overigens soms sprake zijn van enige overlap met andere kronieken. Steeds zal de relevantie van de materie voor consumenten centraal worden gesteld. Bedacht dient overigens te worden dat dit overzicht niet uitputtend, maar slechts indicatief is voor de ontwikkelingen die zich op nationaal en Europees niveau afspelen.
  •  Title: Hoofdelijke productaansprakelijkheid, regres en insolventie trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •  Title: Toezicht op consumentenrecht en de komst van de Consumentenautoriteit trans
Author:  Boom, W.H. van, Rinkes, J.G.J.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (2006), 5, pp. 135-138
  •  Title: An Analysis and evaluation of alternative means of consumer redress other than redress through ordinary judicial proceesings. trans
Source:  Europa
  •  Title: Consumentenrecht: een zaak voor de Europese Unie? Een kritische beschouwing over het ontwerp voor een Europese richtlijn consumentenrechten trans
Author:  Jan Smits
Published in:  Ars Aequi 58 (2009): 367-373.
Abstract:  In oktober 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten. Dit voorstel breekt met de huidige Europese praktijk van minimumharmonisatie: het beoogt een volledige harmonisatie van een aantal belangrijke terreinen van consumentenrecht. Deze bijdrage is kritisch over deze ontwikkeling. Bepleit wordt een gedifferentieerde benadering: of minimum- of maximumharmonisatie de voorkeur verdient hangt af van diverse factoren.
  •  Title: Is the general consumer interest a source of legitimacy for healthcare regulation? An anaysis of the Dutch experience trans
Author:  Sauter, W.
Source:  Universiteit van Tilburg
Published in:  European Journal of Consumer Law / Revue Européenne de Droit de la Consommation, 8(2-3), 419-434
Year:  2009
  •  Title: Het richtlijnvoorstel consumentenrechten: quo vadis? trans
Author:  Mr. dr. C.A.N.M.Y. Cauffman, prof. mr. M.G. Faure LL.M. en prof. mr. T. Hartlief
Source:  Universiteit Maastricht
Published in:  Contracteren
Year:  2010
  •  Title: Het begrip consument in een meergelaagde en policentrische rechtsorde trans
Author:  J.B.M. Vranken
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010