Portill

Rechtsrubriek:

 Bestuursprocesrecht 86.56

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Bevoegdheid = verplichting? Enkele opmerkingen over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kühne & Heitz trans
Auteur:  Jans, J.H.; De Graaf, K.J.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  NTER nr. 4 april 2004
Beschrijving:  In hoeverre kan het in artikel 10 EG neergelegde beginsel van Gemeenschapstrouw een nationaal bestuursorgaan verplichten terug te komen op een besluit dat achteraf in strijd is gebleken met Europees recht, maar inmiddels formele rechtskracht heeft gekregen? Beantwoording van deze vraag houdt verband met artikel 4:6 Awb. Daarin ligt een afweging besloten tussen het verwezenlijken van de materieelrechtelijke aanspraken van Kühne & Heitz en de rechtszekerheid voor het bestuursorgaan en eventuele derdebelanghebbenden. Hoewel de omstandigheden van het geval van doorslaggevend belang zijn voor de beantwoording van de prejudiciële vraag, zodat niet snel tot verstrekkende conclusies kan worden gekomen, lijkt de toepassing van artikel 4:6 Awb, wellicht anders dan in een zuiver nationaalrechtelijk geschil zou worden verwacht, te leiden tot een verplichting om terug te komen op een rechtens onaantastbaar besluit.
  •   Titel: Demands of proper administrative conduct : a research project into the ombudsprudence of the Dutch National Ombudsman trans
Auteur:  Langbroek, P.M., P. Rijpkema
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, afl.2, 2006
  •   Titel: De spanning tussen waarborgen en efficiency bij de toegang tot de bestuursrechter trans
Auteur:  Marseille A.T.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2010
Beschrijving:  Neerslag van de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) op 28 mei 2010 te Amsterdam met als een van de inleiders mr. dr. A.T. Marseille.
  •   Titel: De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen. Over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering trans
Auteur:  Leemans, Taco Coen
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen. Over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering / Leemans, Taco Coen. - Doctoral thesis Leiden University- Boom Juridische uitgevers, 2008. - (Meijersreeks; 137) - ISBN 9789054549864 Samenvatting: Dit onderzoek gaat over de toetsing door de rechter van milieubesluiten, bijvoorbeeld een besluit van de gemeente tot het verlenen van een milieuvergunning voor een voetbalstadion. Tegen een dergelijk besluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter kan bepalen dat de vergunning in stand blijft, maar kan deze ook vernietigen, bijvoorbeeld omdat onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit is gedaan. Bij een dergelijke uitspraak wordt nogal eens de vraag gesteld of de rechter wel voldoende ruimte aan de gemeente laat om tot een eigen oordeel of afweging te komen. Het gaat hierbij om de vraag hoe indringend de rechter een overheidsbesluit moet toetsen. Ter beantwoording van deze vraag bespreek ik de verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter, zowel meer in het algemeen als specifiek in het milieurecht. Daartoe analyseer ik het toetsingskader van de Wet milieubeheer en bezie ik kritisch de rol van de in de praktijk zeer belangrijke pseudo-wettelijke milieurichtlijnen. Mede op grond van een empirisch onderzoek naar 200 uitspraken concludeer ik dat de Afdeling in lang niet alle gevallen een juiste toetsingsmaatstaf aanlegt. Het voorgaande gaat over de verhouding tussen de rechter en het bestuur (als vergunningverlener). Een tweede belangrijk onderdeel van mijn onderzoek betreft de verhouding tussen rechter en deskundige. Omdat in milieugeschillen vaak technische vragen spelen, wint de rechter in veel gevallen advies in bij een deskundige. Hierbij rijst de vraag hoe de rechter bij zijn streven het geschil inhoudelijk te beslissen, kan voorkomen dat hij blind vaart op het deskundigenrapport. Ter beantwoording van deze vraag beschrijf ik zowel het theoretisch kader als de praktijk van de deskundigenadvisering in milieugeschillen, mede in het licht van artikel 6 EVRM (eerlijk proces). Op dit punt concludeer ik onder meer dat, uit het oogpunt van hoor en wederhoor, het deskundigenrapport eerst in concept aan partijen zou moeten worden voorgelegd, voordat de deskundige het naar de rechter stuurt. Een andere conclusie is dat de rechter duidelijker moet aangeven op welke passage(s) van het deskundigenbericht hij zijn oordeel baseert.
  •   Titel: De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd trans
Auteur:  Winter, H.B.; Marseille, A.T.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Gst. 2005, 7234, p.425-433.
Beschrijving:  Bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan kan kosten met zich meebrengen, zoals die van rechtsbijstand. De Algemene wet bestuursrecht, waarin regels betreffende de bezwaarschriftprocedure zijn te vinden, bevatte aanvankelijk geen regeling voor de vergoeding van die kosten. Met de inwerkingtreding van de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures per 12 maart 2002 is dat veranderd. Een gegrond bezwaar geeft onder omstandigheden aanspraak op een kostenvergoeding. Bij de totstandkoming van de wet werd van verschillende kanten de vrees uitgesproken dat de mogelijkheid van een kostenvergoeding in de bezwaarschriftprocedure tot een groei van het aantal procedures, calculerend gedrag van bestuur en bezwaarmakers en tot meer kosten voor de overheid zou leiden. Nu, ruim drie jaar later, is de wet geëvalueerd en kan op basis daarvan een eerste balans worden opgemaakt. Waren de aarzelingen waarmee de invoering gepaard ging terecht, of overtrokken? De wet blijkt over het algemeen naar tevredenheid te functioneren, maar op punten is er ruimte voor verbeteringen.
  •   Titel: Het object van appel in civiele zaken trans
Auteur:  Vranken, J. B.M. Asser, W. D.H. Groen, H. A. Tzankova, I. N.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Happi, R. H., de Hullu, J., de Moor-Van Vught, A. J.C., Vranken, J. B.M. (Ed.), Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht (pp.101-107). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij.
  •   Titel: Het specialiteitsbeginsel en bemiddelend bestuur trans
Auteur:  Tolsma, Hanna
Gepubliceerd in:  Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 3-2008
Jaar:  2008
Abstract:  Bij bestuurlijke besluitvorming wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van bemiddeling om bestuursrechtelijke confl icten te voorkomen of te beëindigen. Over een oplossing van een confl ict kunnen bestuur en burger onderhandelen en afspraken maken. Het bestuur moet daarbij rekening houden met formele aspecten, zoals de vertegenwoordiging van het bestuur en de vastliggende termijnen voor de besluitvorming. Het materiële recht moet eveneens ruimte bieden om rechtsgeldig overeenstemming te bereiken. In deze bijdrage is de aandacht gericht op de grenzen vanwege het specialiteitsbeginsel. Op grond van het specialiteitsbeginsel is het bestuur niet vrij om alle mogelijke belangen bij de besluitvorming te betrekken. De beperkte belangenafweging bij besluitvorming staat haaks op één van de belangrijkste uitgangspunten van mediation. Dit uitgangspunt is dat alle aspecten van een confl ict bij de onderhandelingen over een oplossing worden betrokken, ook de belangen die voor de besluitvorming niet relevant zijn. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden van geslaagde mediation wordt bezien in hoeverre het specialiteitsbeginsel een knelpunt vormt voor het bemiddelende bestuur.
  •   Titel: Legitimatie van machtsuitoefening; een rechtsvergelijkende analyse van het bestuursrechtelijke bewijsrecht trans
Auteur:  Schuurmans, Y.E.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Bewijsrecht: het bewijs geregeld?
Jaar:  2009
  •   Titel: Lex silencio positivo trans
Auteur:  Jacobs, M.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. p. 80-86
Jaar:  2010
  •   Titel: Misbruik van bestuursprocesrecht. trans
Auteur:  K.J. de Graaf,
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2006
  •   Titel: Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht trans
Auteur:  Alt, Hendrik Jan Wouter
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Beschrijving:  Een portier bij een bank en van een Ministerie doen materieel hetzelfde werk. De vraag is echter of hen, wanneer er een rechtspositioneel geschil ontstaat bezien vanuit de stelplicht en bewijslast, in dezelfde mate rechtsbescherming toekomt en of die toereikend is. Op 15 september 2009 promoveert de Haagse cassatieadvocaat mr H.J.W. Alt op dit onderwerp. Belang Stelplicht en bewijslast vormen de kern van een procedure. Een partij die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar vervolgens niet in de bewijslevering slaagt, verliest evenzeer. Wanneer rechtsbescherming illusoir wordt vanwege – door een ongelijke rechtsverhouding veroorzaakte – bewijsproblemen, is in beginsel ingrijpen noodzakelijk. Dat kan geschieden door de wetgever, maar ook door de rechter. Promotieonderzoek Het primaire doel van het onderzoek is de vraag of, en zo ja, in welke mate door middel van een afwijkende stelplicht of bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht processuele en materiële ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kan worden weggenomen of teruggedrongen. Daartoe worden vier disciplines onderzocht: het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het arbeidsrecht, en het ambtenarenrecht. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen en om te komen tot een meer eenvormig stelsel.
  •   Titel: Partijautonomie of materiële waarheid? trans
Auteur:  Asser, W.D.H.; Damen, L.J.A.; Knigge, G.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Een bundel van het afscheidssymposium van Geert Knigge, als dl. 14 verschenen in de CRBS-reeks. De bijdragen aan deze bundel passen binnen het CRBS-thema "Geschilbeslechting". De bundel bevat bijdragen van de sprekers aan het symposium, te weten: Prof.mr. W.D.H. Asser, Prof.mr. L.J.A. Damen en Prof.mr. G. Knigge. Dagvoorzitter: Prof. mr. H.E. Bröring Redactie: Mr. N.J.M. Kwakman
  •   Titel: Privaatrechtelijke aspecten van handhaving van het staatssteunrecht trans
Auteur:  Adriaanse, P.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Vermogensrechtelijke Analyses, nr 3, 2007
Beschrijving:  Deze bijdrage beoogt los van een case by case-benadering op meer systematische wijze te analyseren hoe het Nederlandse privaatrecht zich verhoudt tot de handhaving van het Europese staatssteunrecht terzake van (beweerde) onrechtmatige steunverlening. Eerst worden de Europeesrechtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit onderzoek vastgesteld. Zij vormen als het ware de mal waarin vervolgens diverse privaatrechtelijke thema’s aan de orde zullen worden gesteld. Per thema zal op basis van wets-, jurisprudentie- en literatuuranalyse worden ond erzocht welke relevantie het toepasselijke nationale privaatrecht heeft in relatie tot verschillende vormen van handhaving van het staatssteunrecht in Nederland.
  •   Titel: Rationele trans
Auteur:  Bröring, Herman E.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Oratie uitgesproken te Groningen op 14 juni 2005 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar integrale beoefening van het recht aan de Rijksuniversiteit Groningen
  •   Titel: Rechtspraak: HR 19 november 1999, RvdW 1999, 180 C (De Haas e.a. / Waterschap De Dommel); overheidsaansprakelijkheid: reikwijdte zorgplicht waterschap; beleidsvrijheid trans
Auteur:  Boom, W.H. van
  •   Titel: Subsidietender. Omgekeerde veiling. Transparantie en processuele openbaarheid trans
Auteur:  Rijn van Alkemade, J.M.J. van
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: The Danish ombudsman A national watchdog with selected preferences trans
Auteur:  Michael Gøtze
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2010
Abstract:  The Danish Parliamentary Ombudsman occupies a central position as a watchdog over public authorities within the national context. The statutory and functional powers of the institution are wide and the ombudsman enjoys a priori sympathy from Parliament and the media. In addition, there are no specialised administrative courts in Denmark and the ombudsman is thus unrivalled on the legal scene as the primary specialist protector of good administration. Nevertheless, the Danish ombudsman subscribes to a narrow scope of focus in the protection of citizens’ rights. In practice, the ombudsman often limits his review to the authorities’ compliance with national law and in particular with general procedural requirements. The rights of citizens are only actively protected by the ombudsman as far as certain parts of general administrative law are concerned. The limited horizon in the control and thinking of the Danish ombudsman leaves the European Union rights of citizens largely unidentified and unprotected. The Danish ombudsman is a watchdog with teeth but with discerning taste buds. As to EU Law, the ombudsman is a watchdog with no appetite at all.
  •   Titel: Towards a European Administrative Procedure Act trans
Auteur:  Meuwese, A.C.M; Schuurmans, Y.E; Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Review of European Administrative Law
Jaar:  2009
  •   Titel: Vijftien jaar geschillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht trans
Auteur:  Polak, J.E.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Jaar:  2009