Portill

Topic:

 Insurance law 86.30

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Economic criteria for compulsory insurance trans
Author:  Faure, Michael
Source:  Universiteit Maastricht
Abstract:  This paper applies an economic analysis of law to the question under what conditions insurance should be made compulsory. A distinction is made between first party (victim) insurance and third party (liability) insurance. It is argued that under some circumstances compulsory victim insurance may be valid e.g. when information problems or externalities arise. The major argument in favour of compulsory liability insurance is insolvency of the potential injurer. His insolvency may lead to underdeterrence. This can be cured through making the purchase of insurance compulsory. However, equally, a few limits and warnings with respect to the introduction of a duty to ensure are presented. If the moral hazard problem cannot be cured or if insurance is not sufficiently available making insurance compulsory may solve more problems than it cures. Also, it is argued that a major disadvantage of compulsory insurance is that it may make governments too dependant on the insurance market.
  •  Title: Causaliteit in het verzekeringsrecht trans
Author:  Blom, A.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2006
  •  Title: De economische rationale van het (nieuwe) verzekeringsrecht trans
Author:  Visscher, L.T.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Ars Aequi (2006), juli/augustus, pp. 485-492
Year:  2006
Abstract:  Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht in werking getreden. Titel 7.17 BW ver- vangt de oude regeling uit het Wetboek van Koophandel. Naar aanleiding van de introductie van titel 7.17 BW geef ik in deze bijdrage een (rechts)economische visie op verzekeringen. Ik zal eerst uiteenzetten waarom mensen verzekeringen afsluiten en waarom ze bereid zijn hier- voor een premie te betalen die hoger is dan het verwachte risico dat ze er mee afdekken. Ver- volgens ga ik in op twee belangrijke problemen die kunnen ontstaan wanneer mensen verze- kerd zijn: moreel risico en averechtse selectie. Hierbij komen eveneens de verschillende me- thoden aan bod die verzekeraars hebben om deze problemen te bestrijden. Daarna zal ik een aantal artikelen uit titel 7.17 BW nader bespreken en vergelijken met de artikelen uit het Wetboek van Koophandel die ze vervangen. Ik zal in deze bijdrage alleen schadeverzekerin- gen (inclusief aansprakelijkheidsverzekeringen) bespreken, zodat sommenverzekeringen bui- ten beschouwing blijven.
  •  Title: Rechtsmacht in verzekeringszaken trans
Author:  Smeele, F.G.M., Oude Alink, S.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S, (2005), 5, oktober, pp. 180-185
Year:  2005
  •  Title: Wie profiteert van het voorrecht op de vordering uit de WA-polis? Opties voor de wetgever trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en registratie 6394 (2000) p. 195-197
Abstract:  Op grond van art. 3:287 BW heeft de benadeelde een voorrecht op de vordering die de aansprakelijke heeft op zijn WA-verzekeraar. Er lijken echter ook andere personen te zijn die een beroep op dit voorrecht kunnen doen. Is dat wel terecht?
  •  Title: Verdeling van een ontoereikende WA-polis trans
Author:  Boom, W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  T. Hartlief, M.M. Mendel, Verzekering en Maatschappij, Deventer: Kluwer 2000, p. 119-130
Year:  2000
Abstract:  Aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen ongelimiteerde dekking. Een gemiddelde AVP biedt tegenwoordig een dekkingslimiet van 1 of 2,5 miljoen gulden per gebeurtenis; een AVB 1 tot 5 miljoen gulden; een gemiddelde WAM-polis 5 miljoen gulden. Dat zijn hoge bedragen en in de meeste gevallen volstaan ze om alle benadeelden van de aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis schadeloos te stellen. Maar soms niet. In bepaalde gevallen kan een ongeval waarbij één slachtoffer valt, de verzekeringspenningen reeds geheel opsouperen. Een AVP-dekking van 1 miljoen gulden volstaat niet altijd bij een ongeval waarbij een benadeelde met topinkomen arbeidsongeschikt raakt. Treft de gebeurtenis meer dan één benadeelde, dan komen de grenzen van de verzekerde som zeker spoedig in zicht. Bij grootschalige catastrofen is dat vrijwel altijd het geval. Een voorbeeld hiervan is de Bovenkarspelse legionella-besmetting die zich in het voorjaar van 1999 voordeed. Gesteld dat voor die gebeurtenis aansprakelijkheid van de bubbelbad-verkoper bestaat, en gesteld dat deze een AVB-verzekering heeft, dan lijdt geen twijfel dat deze WA-dekking onvoldoende is om de vele getroffenen volledig schadeloos te stellen. Ons verzekeringsrecht kent geen regeling voor het probleem van de ontoereikende WA-dekking. Het heeft er dus veel van weg dat degene die het eerste komt, het eerste maalt.
  •  Title: Rechtsmacht en forumkeuze in het internationaal verzekeringsrecht trans
Author:  Kramer, X.E.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Verzekerings-Archief, 2006, nr. 4, p. 110-117
Year:  2006
Abstract:  In dit artikel wordt ingegaan op enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsmacht en de forumkeuze in internationale verzekeringszaken. Aandacht wordt besteed aan art. 8-14 EEX-Verordening, het Peloux-arrest (HvJ EG 12 mei 2005, C-112/03) betreffende de forumkeuze en de positie van de verzekerde (derde) die het beding niet aanvaard heeft, het GIE Réunion-arrest (HvJ EG 26 mei 2005, C-77/04) inzake samenloop van verzekeringen en vrijwaring, alsmede het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Abstract: [Jurisdiction and choice of forum in international insurance matters. Latest devel-opments] This article deals with several recent developments concerning jurisdiction and choice of forum agreements in international insurance matters. Attention is paid to Art. 8-14 Brussels I Regulation, the Peloux ruling (ECJ 12 May 2005, C-112/03) concerning choice of forum and the position of an insured person that did not approve of it, the GIE Réunion ruling (ECJ 26 May 2005, C-77/04) relating to multiple insurance and third party proceedings, as well as the Hague Convention of Choice of Forum Agreements 2005.
  •  Title: Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering trans
Author:  Boom W.H. van
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
Description:  In dit overzichtsartikel komen enkele recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering aan de orde. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de toepassing van de EG-Richtlijn Rechtsbijstandverzekering (hierna ook: Richtlijn) met betrekking tot de zogenoemde vrije advocaatkeuze en de bundeling van acties. Ook wordt stilgestaan bij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars.
  •  Title: De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht trans
Author:  Zalm I. van der
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011