Portill

Topic:

 Right of property 86.24

 Publications

 Topics

trans

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Uitleg van leverings- en vestigingsakten; een herbezinning waard? trans
Author:  Memelink, P.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  In 2001 oordeelde de Hoge Raad dat bij onenigheid over de omvang van een overgedragen onroerende zaak of de vestiging van een beperkt recht, de notariële akte moet worden uitgelegd aan de hand van objectieve maatstaven. Op die wijze van uitleg is in de literatuur kritiek geuit, die de Hoge Raad vooralsnog geen aanleiding heeft gegeven om op zijn oordeel terug te komen. Twee zaken waarin de uitleg van een notariële leveringsakte aan de orde kwam, werden begin dit jaar afgedaan met art. 81 RO. De ‘objectieve uitleg’ van een notariële vestigingsakte werd nogmaals bevestigd in een zeer recent arrest van 22 oktober 2010. In dit artikel pleit de auteur voor herbezinning op de wijze van uitleg van notariële akten.