Portill

Rechtsrubriek:

 Burgerlijk recht: algemeen 86.20

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 'Nietige overeenkomsten binden tot wat de goede trouw meebrengt' (J.C van Oven) trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1990) p.485-489
  •   Titel: Aansprakelijkheden en bewijsrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Aansprakelijkheden (Feestbundel t.g.v. het 60-jarige jubileum van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen) (pp.225-234). Deventer: Kluwer.
  •   Titel: Aansprakelijkheid en welzijn trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Aansprakelijkheid voor Gemeenschapsschulden na ontbinding en verjaring trans
Auteur:  Nuytinck A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
Beschrijving:  De auteur plaatst enkele kanttekeningen bij het UWV-arrest (HR 8 januari 2010, LJN: BK1615, NJ 2010, 155, m.nt. S.F.M. Wortmann).
  •   Titel: Aanvullend contractenrecht: Naar rechtsregels die de belangen van partijen optimaal verwezenlijken trans
Auteur:  Bijnen, R.H.J. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad 2004, nr. 40, p. 2080-2088
  •   Titel: A European Law on Unjustified Enrichment? A Critical View of the Law of Restitution in the Draft Common Frame of Reference (CFR) trans
Auteur:  Jan M. Smits
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  EUROPEAN PRIVATE LAW BEYOND THE COMMON FRAME OF REFERENCE, Groningen 2008, pp. 153-163
Beschrijving:  This contribution discusses the European principles on unjustified enrichment as recently published in the Draft Common Frame of Reference (2008). These principles (or rather: model rules) were drafted with a view to the improvement and elaboration of the present European acquis in the field of private law. This contribution considers not so much the substantive details of the new model rules, but more the need for and the function of drafting principles in this area of the law. This is a legitimate approach as the law of restitution is traditionally not a core area of European legislative intervention. It is concluded that, in view of the multilevel regulation of European private law, enrichment law is better regulated at the national level than at the European one.
  •   Titel: A European Private Law as a Mixed Legal System trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this article, the desirability of a European private law is assumed. What is disputed in this article is the way in which a ius commune must be achieved. It is in particular questioned if the way now commonly envisioned to arrive at a ius commune is the right one. To this end, first the current methods of integration and their inherent drawbacks must be examined. The major part of the article will be dedicated to pointing out an alternative road towards a European private law, a road much more in tune with the historical development of the ius commune which existed before the codifications, a ius commune so eagerly invoked by the present advocates of a European private law. This article was previously published in: Maastricht Journal of European and Comparative Law 5 (1998), p. 328-340.
  •   Titel: Algemeen Deel. Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel trans
Auteur:  Asser, C. Vranken, J. B.M. , Tjeenk Willink
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Annotatie bij HR 10 november 2006, JA 2007, 20 trans
Auteur:  Kogelenberg, M. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Beschrijving:  Astrazeneca c.s./ Menzis c.s.
  •   Titel: Annotatie onder Gerechtshof Amsterdam16 september 2008, nr. 104.003.148, LJN BF0810; Aandelenlease. Massaschade-afwikkeling. trans
Auteur:  Boom W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2009
Beschrijving:  De stichting Spirit liet zich door ruim 1400 teleurgestelde Sprintplan-beleggers de vorderingen tegen Spaarbeleg cederen die in elk van de beleggingscontracten zouden zijn ontstaan door onder andere de vernietiging wegens dwaling en schadeplichtigheid door tekortschieten in de zorgplicht. De stichting wordt als cessionaris in beide feitelijke instanties in het ongelijk gesteld. Er is geen sprake van misleiding in de zin van art. 6:194 BW. Wat betreft het beroep op dwaling is kort gezegd onvoldoende concreet gesteld ten aanzien van de concrete beleg gers wat de feiten en omstandigheden zijn die tot een geslaagd beroep kunnen leiden. Het hof oordeelt bovendien dat Spaarbeleg weliswaar haar zorgplicht heeft geschonden (waarschuwen voor risico restschuld en ‘‘ken uw cliënt’’) maar nu de stichting onvoldoende concreet schade en causaal verband in elk van de vorderingen heeft gesteld, wordt de eis tot vergoeding van schade ook afgewezen.
  •   Titel: Basic concepts of European private law trans
Auteur:  Brouwer, Bob; Hage, Jaap
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van rechter en advocaat na HR 3 december 1971 trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Advocatenblad (1973) p.564-573
  •   Titel: Beter recht: recht als optie trans
Auteur:  Smit, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (NTBR)
Jaar:  2011
Abstract:  Deze bijdrage bepleit meer keuzevrijheid van private actoren bij het bepalen welk recht op hen van toepassing is. Dat kan zowel een Europees ‘28ste’ rechtsstelsel zijn als een nationale jurisdictie. Verkend worden de voordelen van dergelijk optioneel recht en beschreven wordt welke toepassingen hiervan reeds bestaan op Europees niveau. Ten slotte wordt bepleit dat ook dwingend recht soms beter kan worden ingeruild voor een keuzemenu en dat het consumentenrecht daarvoor een goede kandidaat is.
  •   Titel: Bloembergen en de cassatie in het belang der wet van 1639w BW-beschikkingen trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1984) p.1363-1364
  •   Titel: Boedelbeschrijving en verdeling van een gemeenschap in het nieuwe recht: wie benoemt, bij onenigheid tussen partijen, de taxateur(s) van onroerende zaken? Antwoord rechtsvraag trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6023 (1991)-737
  •   Titel: Boek 10 Burgerlijk Wetboek. Een nationale ipr-codificatie in een context van europeanisatie van het ipr. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Boekbespreking A.A. van Rossum, Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen, diss. 1990 trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  RM Themis (1992) p.495-498
  •   Titel: Boekbespreking A. van Hees, De achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde geldlening trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.,
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5932 (1989) p.584-586
  •   Titel: Boekbespreking B. Wessels, Natuurlijke verbintenissen: Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen, (diss), 1988 trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  RM Themis (1990) p.190-193
  •   Titel: Boekbespreking Mark van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, diss. 1979 trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.,
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilisofie en Rechtstheorie (1981) p.218-224
  •   Titel: Boekbespreking. Wonderen aan het Plein. Polyptiek van de huidige cassatierechtspraak door J. van Schellen trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5724 (1985) p.26-30
  •   Titel: Book Review: J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht, De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw. Verloren Hilversum / Ryksargyf Leeuwarden, 1999. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Beschrijving:  Het hier besproken werk bevat, na een hoofdstuk met een korte institutionele geschiedenis van het Hof van Friesland, een dertiental hoofdstukken waarin een groot aantal casusposities en leerstukken wordt besproken (aan bod komen o.a. cessie, erfdienstbaarheden, laesio enormis, koop breekt geen huur, onrechtmatige daad). Bij deze bespreking zijn de aan het Hof overgelegde procesdossiers, die vanaf 1700 bewaard zijn gebleven, tot uitgangspunt genomen. Hierbij is de keuze gevallen op die dossiers, waarin leerstukken centraal staan die de hedendaagse jurist nog steeds in de rechtspraktijk zal aantreffen.
  •   Titel: Civil Liability for Marine Oil Pollution Damage: A comparative and economic study of the international, US and the Chinese compensation regime trans
Auteur:  Wang H.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Oil resources are unevenly distributed on the earth and most oil needs to be transported by sea. Therefore, ocean transport of oil is largely a one-way trade from the principal supply areas to the oil consuming states. The main routes of crude oil shipping are from the Middle East and Southeast Asia to the United States, Western Europe, Japan and China. It is often on these busy routes that the oil pollution incidents occur. Since the Second World War, oil has become the main source of energy in the world. Oil movements by sea increased since then, more and larger tankers were built to satisfy the increasing need for oil consumption. Hence, the problem of marine oil pollution increased with the growth of carriage of oil by sea.
  •   Titel: Civil procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Civil procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Verkerk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Codificatie van het Nederlandse ipr of het vastleggen van een nationaal navigatiesysteem voor internationale vliegroutes. Invoering van Boek 10 BW manoeuvrerend langs en door de Europese aswolken heen. trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Conciliation in England and Wales trans
Auteur:  Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Conciliation in The Netherlands: An Historical Overview trans
Auteur:  Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Consumentenbescherming in het verleden trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Het consumentenrecht is van zeer recente datum. Pas in de jaren vijftig/zestig deed een beweging opgang die wordt aangeduid als het consumentisme. Het leidende beginsel van deze beweging is dat de consument invloed behoort te hebben op onder andere de kwaliteit van goederen en diensten. De auteur wil in deze bijdrage de vraag, in hoeverre dergelijke gedachten ook voorafgaand aan de opkomst van het consumentisme reeds in rechtspraak en literatuur in een of andere vorm aanwezig waren, voor de rechtspraak onderzoeken. Hierbij richt de auteur zich in het bijzonder op een drank, namelijk het bier. Bij zijn onderzoek baseert de auteur zich op de rechtspraak van de Grote Raad van Mechelen uit de zestiende eeuw.
  •   Titel: Coordination and Cooperation Problems in Network Good Production trans
Auteur:  Knigge A. Buskens V.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
Beschrijving:  If actors want to reach a particular goal, they are often better off forming collaborative relations and investing together rather than investing separately. We study the coordination and cooperation problems that might hinder successful collaboration in a dynamic network setting. We develop an experiment in which coordination problems are mainly due to finding partners for collaboration, while cooperation problems arise at the investment levels of partners who have already agreed to collaborate. The results show that as costs of forming links increase, groups succeed less often in solving the coordination problem. Still, if subjects are able to solve the coordination problem, they invest in a suboptimal way in the network good. It is mostly found that if cooperation is successful in terms of investment, it is due to subjects being able to monitor how much their partners invest. Moreover, subjects deal better with the coordination and cooperation problems as they gain experience.
  •   Titel: Das Recht der unerlaubten Handlung, Schadenersatz- und Bereicherungsrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Archiv für die civilistische Praxis, (AcP) (1991) p.411-432
  •   Titel: De (on)mogelijkheid van elektronische stuiting in het verzekeringsrecht trans
Auteur:  Zalm I. van der
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: De aanvang van de appeltermijn en artikel 6 EVRM. W. de V. against the Netherlands. Application no. 16690/90, Resolutie DH(95)196, 11-09-95. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In deze bijdrage bespreekt de auteur de zaak De V. tegen de Staat der Nederlanden. Het gaat in deze procedure om de vraag of De V., ondanks het feit dat hij te laat hoger beroep had ingesteld, toch ontvankelijk in dit beroep had moeten worden verklaard. Inmiddels heeft de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens alsmede het Comite van Ministers van de Raad van Europa zich over deze zaak gebogen. De auteur behandelt in het kort zowel het rapport van de Europese Commissie als de resolutie van het Comite van Ministers in de zaak De V. en bekijkt of de inmiddels ingevoerde wijzigingen in onze wetgeving voldoende zijn om gelijkaardige gevallen in de toekomst te voorkomen.
  •   Titel: De aanvang van de appeltermijn in verzoekschriftprocedures trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In het, op 1 april 1995 in werking getreden familieprocesrecht (S. 1994, 570, en S. 1994, 774) is de beroepstermijn voor alle onder het werkingsbereik van dit recht vallende zaken vastgesteld op twee maanden (art. 806 lid 1 Rv). Afgezien van afwijkingen zoals het hier behandelde art. 806 Rv, vormt de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure ook voor het procesrecht in zaken van personen- en familierecht het algemene kader. Nu dit procesrecht geen bijzondere, aan art. 429r Rv derogerende bepalingen bevat, dienen 'oproepingen, mededelingen en zendingen' ook in familiezaken te geschieden op de in dit artikel bedoelde, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen, wijze. Het is van belang vast te stellen dat volgens het nieuwe procesrecht in familiezaken de datum waarop de beschikking aan niet verschenen belanghebbenden wordt toegestuurd geen invloed heeft op de aanvang van de appeltermijn. De vraag kan daarom worden gesteld welke betekenis de toezending van het afschrift van de beschikking heeft, of nog interessanter, welke consequenties voor de belanghebbende uit het niet ontvangen van dit afschrift voortvloeien.
  •   Titel: De barmhartige Samaritaan in het Europees privaatrecht; over de gevaren van beginselen zonder programma en een programma voor de toekomst. trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Dit is de letterlijke tekst van de inaugurele rede die op vrijdag 19 mei 2000 werd uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het recht, in het bijzonder het Europees privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Een uitgebreide en Engelstalige versie van deze rede verscheen bij Kluwer Deventer (ISBN 90-268-3630-9).
  •   Titel: De betrekkelijke waarde van een juridische methodenleer voor de rechtspraktijk trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Een beeld van het recht. Bijzonder nummer Ars Aequi (1979) p.183-190
  •   Titel: De codificatie van het burgerlijk procesrecht in de Verenigde staten van Amerika trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In de negentiende eeuw werd het Amerikaanse juridische denken in belangrijke mate beinvloed door de continentale Europese rechtstheorie. Mede als gevolg hiervan werden pogingen ondernomen het recht te codificeren. De geslaagde codificatie van het burgerlijk procesrecht in de Staat New York staat in deze bijdrage centraal.
  •   Titel: De condictio ob rem en haar ontwikkeling in het moderne privaatrecht trans
Auteur:  Damminga, S.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •   Titel: De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlands burgerlijk recht: Het Straatsburgse perspectief trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2005
  •   Titel: De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument trans
Auteur:  Jansen, K.J.O.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Abstract:  Deze bijdrage behandelt de bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners vanuit een algemeen civielrechtelijk perspectief. Onderzocht wordt welke rol de eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument in dit verband vervult.
  •   Titel: De hercodificatie van het verbintenissenrecht in de Bondsrepubliek Duitsland trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1985) p.769-774
  •   Titel: De hernieuwde omlijning van het professionele verschoningsrecht in de rechtspraak van de Hoge Raad sedert 1983 trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  TVVS (1987) p.185-190
  •   Titel: De herziening van het Duitse verbintenissenrecht: een overzicht en een vergelijking trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: De journalist gemuilkorfd? Verschoningsrecht en vrijheid van meningsuiting trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1976) p.1015-1020
  •   Titel: De klassieken van het Nederlandse privaatrecht: Eggens' Een man een man, een woord een woord trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 16 (1999), p. 169-172
Beschrijving:  In deze bijdrage wordt het in 1949 verschenen artikel 'Een man een man, een woord een woord' van J. Eggens (1891-1964) besproken. Dit is een voor Eggens' methode van denken representatief artikel. Aan de hand van dit artikel wordt Eggens' invloed op het vraagstuk van de contractuele gebondenheid in het bijzonder en op het Nederlands privaatrecht in het algemeen geschetst. Achtereenvolgens komen de achtergrond van Eggens' artikel (2), de plaats die het inneemt binnen zijn werk en de invloed van dat werk op het Nederlands privaatrecht (3) en de huidige invloed van het artikel op de vraag naar de gebondenheid aan een overeenkomst (4) aan de orde.
  •   Titel: De kredietcrisis en privaatrecht trans
Auteur:  R.M. Wibier
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
Beschrijving:  Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder (internationaal) financieel recht aan de Universiteit van Tilburg op 21 januari 2011 door prof.mr. Reinout Wibier.
  •   Titel: De maat(man) genomen. De plaats en rol van de maatman in het burgerlijk recht voor de strafrechtelijke culpa doordacht trans
Auteur:  Schoep, G.K. Voorde, J.M. ten
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: De missing link in het debat over unificatie van privaatrecht: het evolutionair perspectief trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In dit artikel wordt nagegaan of het inderdaad waarschijnlijk is dat de nationale rechtsstelsels zullen worden vervangen door een uniform recht. Getracht wordt de vraag van een antwoord te voorzien door het hanteren van een ander perspectief dan gebruikelijk: het evolutionaire. Dit artikel verscheen eerder in:
  •   Titel: De Principles of European Contract Law en Common Law en Civil Law trans
Auteur:  Smits JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  WPNR 6436 (2001), p. 235-243.
Beschrijving:  Het opstellen van beginselen van Europees privaatrecht (zoals in de recent verschenen Principles of European Contract Law) draagt zeker bij aan de wording van het Europees privaatrecht, maar de betekenis ervan mag niet worden overschat.
  •   Titel: De regulering van de aansprakelijkheid van Europese moederbedrijven - enkele actuele ontwikkelingen in Europees en Nederlands internationaal privaatrecht (The Liability of European Parent Companies. Some Recent Developments in European and Dutch Private International law) trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Abstract:  This paper presents some recent developments in European and Dutch Private International Law. It discusses two recent developments having the potential to influence the possibility to sue European parent companies: the debate about the introduction of “forum non conveniens” in the Brussels I Regulation on the one hand, a recent Dutch judgment from the Court of Appeal of Amsterdam on the other hand.
  •   Titel: De Richtlijn oneerlijke bedingen en haar plaats in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Boom W.H. van Kottenhagen R.J.P.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2006
  •   Titel: De traagheid van de civiele procedure: een eeuwenoud fenomeen trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur bespreekt in deze bijdrage een zestiende-eeuws project tot verkorting van de civiele procedure in de Nederlanden. Dit verkortingsproject resulteerde in een ontwerp-ordonnantie die was bedoeld voor alle hogere rechtbanken. Het project is volgens de auteur ook interessant voor de moderne processualist.
  •   Titel: De vordering in reconventie in Nederland en Europa trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In de onderhavige bijdrage staat de tegeneis of eis in reconventie centraal. De eis in reconventie wordt tevens in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief geplaatst. De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens besproken: 1) Het tijdstip waarop een eis in reconventie moet worden ingesteld; 2) De gelijktijdige behandeling van conventie en reconventie; 3) Het connexiteitsvereiste; 4) Gevallen waarin reconventie is uitgesloten; 5) Reconventie en verzet; 6) Reconventie en appellabiliteit.
  •   Titel: Diversity of Contract Law and the European Internal Market trans
Auteur:  Smits, Jan M.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Dubai Debt Crisis’: enkele privaatrechtelijke aspecten van de ‘Nakheel Sukuk’ trans
Auteur:  Salah, O.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Jaar:  2010
Abstract:  WPNR 2010-6838, p. 271-272
  •   Titel: Editorial: The Action plan on a more coherent European contract law trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In this editorial the author discuss the Action plan on a more coherent European contract law.
  •   Titel: Een Esseriaanse 'beproeving' trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. A.Ph. Jaspers
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  RM Themis (1974) p.444-481
  •   Titel: Eenheid en verscheidenheid in het contractenrecht. Over het gedetermineerd verleden en de postmoderne toekomst van het privaatrecht. trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Beschrijving:  Dit preadvies stelt de vraag aan de orde of de gedachte van een algemene, en daarmee uniforme en consistente, contractenleer (hetzij van klassieke snit, hetzij van moderne auteurs) niet inderdaad heeft afgedaan. Die vraag is om twee redenen fundamenteel. In de eerste plaats wordt met de beantwoording ervan inzicht verschaft in het karakter van het huidige contractenrecht zelf. In de tweede plaats is er een rechtstheoretisch belang betrokken bij de gestelde vraag: het huidige contractenrecht, met zijn nadruk op consistentie en algemene principes, staat model voor een recht van de 'grote waarheden'.
  •   Titel: Een pleidooi voor informatiever burgerlijk recht trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Een vreemde bepaling. Enige beschouwingen omtrent art. 6.1.10.12 sub b NBW trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Effectuerend handhaven in het privaatrecht trans
Auteur:  Boom, W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad 2007/16, p. 982-991
Abstract:  Privaatrecht bestaat voor een deel uit gedragsregels die gehandhaafd worden met klassieke remedies als schadevergoeding, nietigheid, ontbinding en vernietiging. Aan de hand van drie voorbeelden en drie kenmerken van deze klassieke remedies wordt in dit essay geprobeerd aannemelijk te maken dat de effectiviteit van deze remedies in bepaalde gevallen twijfelachtig is. Als dat juist is, zal voor die gevallen gezocht moeten worden naar alternatieven. Die alternatieven bestaan gedeeltelijk al, maar het gebruik ervan lijkt in de praktijk niet optimaal te zijn. Voor die gevallen zou kunnen worden gezocht naar manieren om het gebruik te stimuleren. Voor een ander deel zal moeten worden gezocht naar nieuwe wegen.
  •   Titel: Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging trans
Auteur:  Jansen, J.E.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 49-69
  •   Titel: Enige recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering trans
Auteur:  Boom W.H. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  In dit overzichtsartikel komen enkele recente ontwikkelingen in de particuliere rechtsbijstandsverzekering aan de orde. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de toepassing van de EG-Richtlijn Rechtsbijstandverzekering (hierna ook: Richtlijn) met betrekking tot de zogenoemde vrije advocaatkeuze en de bundeling van acties. Ook wordt stilgestaan bij de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars.
  •   Titel: Enkele gedachten over de invloed en betekenis van de factor tijd in het privaatrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Recht en tijd. Themanummer RM Themis (1986) p.415-437
  •   Titel: Enkele opmerkingen over art.6:6, lid 3 BW trans
Auteur:  Zwalve, W.E.J.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •   Titel: Europa en het Nederlands privaatrecht trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Beschrijving:  Dit artikel handelt over de Europeanisering van het nationaal privaatrecht in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het vermogensrecht. Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de vraag of het EU-optreden ook daadwerkelijk bijdraagt aan de eenwording van privaatrecht in Europa.
  •   Titel: European private law: a plea for a spontanous legal order trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: European Private Law and Democracy: A Misunderstood Relationship trans
Auteur:  Jan M. Smits
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  ESSAYS IN THE LAW AND ECONOMICS OF REGULATION IN HONOUR OF ANTHONY OGUS, Michael Faure & Frank Stephen, eds., pp. 49-59, Antwerp-Oxford 2008
Beschrijving:  An important strand of scholarship claims that creating a new European private law (such as the drafting of a Common Frame of Reference for European Private Law) should not primarily be the work of legal scholars, but of politicians and parliaments. Another view would purportedly lead to a lack of democratic legitimacy. This raises the more general question what should be the exact relationship between private law and (national) democracy. This contribution - written in the Festschrift for Anthony Ogus - argues that the relationship between European private law and democracy is often misunderstood. Legitimacy of private law cannot only be established through the national democratic institutions, but also in other ways. The Common Frame of Reference for European Private Law is an important example of this: as a non-binding instrument, it need not fulfill the same requirements as binding law. But also private law in the more traditional sense does not always have to be legitimised at the state level: the democratic functions of law can sometimes be provided by others than the State. The exact conditions under which this is the case still need to be explored.
  •   Titel: Europees privaatrecht en rechtsvergelijking 1 trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6399 (2000), p. 281-287.
Beschrijving:  In deze publicatie is er met name aandacht voor diverse Europese Richtlijnen (Transacties op afstand, Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, ontwerp Elektronische handel), voor de mogelijkheid van een Europees Burgerlijk Wetboek en voor recente literatuur. Dit artikel verscheen eerder in:
  •   Titel: Europees recht als alternatief: De charme van het 28ste rechtsstelsel trans
Auteur:  J.M. Smits
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Europese Klassiekers: Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [1947] KB 130 trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur behandelt eerst de doctrine van consideration om vervolgens in te gaan op de uitspraak in High Trees en op de consequenties daarvan voor het Engelse recht. Ten slotte biedt dit artikel een iets bredere blik op de mogelijke betekenis van High Trees in het Europees privaatrecht.
  •   Titel: Europese Klassiekers : Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd. [1947] KB 130 trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht
Beschrijving:  De auteur behandelt eerst de doctrine van consideration om vervolgens in te gaan op de uitspraak in High Trees en op de consequenties daarvan voor het Engelse recht. Ten slotte biedt dit artikel een iets bredere blik op de mogelijke betekenis van High Trees in het Europees privaatrecht.
  •   Titel: Europese Klassiekers: Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.: exoneratieclausules en de 'doctrine of fundamental breach' trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, nr 21
Beschrijving:  Het Engelse recht heeft, evenals het Nederlandse recht, methoden ontwikkeld om de geldigheid van exoneratieclausules te beoordelen. Een methode die vooral in de jaren zestig en zeventig door de Engelse rechter werd gehanteerd was de 'doctrine of fundamental breach' (leer van de wezenlijke tekortkoming). De oorsprong van de leer is gelegen in het zeevervoersrecht, maar zij is later ook op andere contracten toegepast. De vraag die uiteindelijk de discussie ging beheersen had niet zozeer betrekking op de geoorloofdheid van deze uitbreiding tot andere dan vervoersovereenkomsten, als wel op de kwalificatie van de leer als zodanig. De uitspraak in de hier besproken zaak 'Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.' biedt uitkomst over de status van de 'doctrine of fundamental breach'.
  •   Titel: Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen. trans
Auteur:  Nuytinck A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Gebruik van woonruimte en woonrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. Schutte, R.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Preadvies voor de Koninklijke Notariële Broederschap (pp.65-127).
  •   Titel: Gedrag van toen, normen van nu? trans
Auteur:  W.H. van Boom, J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Gerechtshof ’s-Gravenhage 24 trans
Auteur:  Dijkshoorn W.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Rotterdam Institute of Private Law, Accepted Paper Series
Jaar:  2009
Beschrijving:  Samenvatting: Een boer (verder: A) maakt in 1984 aanspraak op de toekenning van een hoger melkquotum. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de aanvraag gedeeltelijk toe. A dient hierop een bezwaarschrift in op 26 september 1984. Bij besluit van 5 juli 1985 beslist de minister op bezwaar dat hij de eerder genomen beslissing handhaaft. Hierop stelt A op 25 juli 1985 beroep in. De Voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven weigert op 16 februari 1987 de door A gevraagde voorlopige voorziening en bij uitspraak van 7 december 1990 verklaart de Voorzitter het beroep van A ongegrond. A komt tegen deze uitspraak in verzet. Het College van Beroep verwerpt bij uitspraak van 17 juli 1991 het tegen de beslissing op bezwaar gerichte beroep. Bij brief van 1 februari 1996 stelt A de Staat aansprakelijk en op 19 november 1996 dagvaardt A de Staat. De concrete aanleiding voor het aansprakelijk stellen van de Staat is de uitspraak Van de Hurk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin het Europees Hof beslist dat het College van Beroep niet kan worden gezien als onafhankelijke rechter in de zin van art. 6 EVRM. A meent (onder meer) dat de Staat de redelijke termijn van art. 6 EVRM heeft overschreden. De rechtbank acht de redelijke termijn overschreden, omdat A ruim zes en een half jaar in onzekerheid heeft verkeerd over de eindbeslissing van het College. De rechtbank kent A op grond van art. 6:106 BW een vergoeding toe van € 2.750,-. A meent dat hem een hoger bedrag aan schadevergoeding had moeten worden toegekend. De Staat meent dat de redelijke termijn niet is overschreden en dat vergoeding van immateriële schade wegens onzekerheid over de uitkomst van de procedure niet mogelijk is.
  •   Titel: Grenzen rechterlijke rechtsvorming trans
Auteur:  J.B.M. Vranken
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Handhaving Consumentenrecht trans
Auteur:  I Greveling Zalm I. van der
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
  •   Titel: Harmonisatie van burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. A. Brenninkmeijer
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6074 (J.M. Polak-nummer) (1992) p.1003-1017
  •   Titel: Harmonisatie van het overeenkomstenrecht in Europa en artikel 95 van het EG-Verdrag als rechtsbasis daarvoor. trans
Auteur:  Hardy, Robert
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Vermogensrechtelijke annotaties
Beschrijving:  De centrale vraag in de twee hier besproken arresten van het Hof van Justitie is de geldigheid van artikel 8 van Richtlijn 2001/37
  •   Titel: Harmonisatie van regelgeving in requestprocedures trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Jonge Balie Congres-bundel Deformalisering in de rechtspraktijk (pp.10-31).
  •   Titel: Heraclites en Parmenides voor de rechter trans
Auteur:  Giard R.W.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Herbezinnen op het beslagrecht trans
Auteur:  Tuil M.L.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Een opvallend verschil tussen een civiele procedure in Nederland en in het buitenland wordt gevormd door de ruime mogelijkheid om in een Nederlandse procedure conservatoir beslag te leggen. Deze ruime mogelijkheid van beslaglegging vormt al jaren een onderwerp van academisch debat. In een recent verschenen rapport dat is gemaakt in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak, onderzoeken mevrouw mr. M. Meijsen en professor mr. A.W. Jongbloed de gang van zaken bij het de verlening van het verlof tot het leggen van conservatoir beslag, de beslaglegging en de eventuele opheffing daarvan. In deze bijdrage wordt dit rapport besproken en wordt op dit rapport gereageerd. Besproken wordt hoe na dit rapport kan worden gekomen tot een fundamentele herbezinning van het conservatoire beslagrecht.
  •   Titel: Het actieplan voor een coherenter Europees contractenrecht: een bespreking trans
Auteur:  Smits, J.M.; Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6532 (2003), p. 385-389.
Beschrijving:  In februari 2003 verscheen het lang verwachte vervolg op de Mededeling over Europees contractenrecht uit 2001. Zoals bekend heeft de Europese Commissie in die Mededeling getracht om een debat op gang te brengen over de toekomst van het contractenrecht in Europa. Op basis van dat debat heeft de Europese Commissie thans een zogenaamd 'actieplan' gepubliceerd onder de veelzeggende titel 'Een coherenter Europees verbintenissenrecht'. Dat actieplan is belangrijk omdat het aangeeft wat de Europese Commissie de komende jaren op het terrein van het contractenrecht wil bewerkstelligen. In het navolgende besteden auteurs achtereenvolgens aandacht aan de problemen die volgens de Commissie op het terrein van het contractenrecht bestaan en aan de door de Commissie voorgestane aanpak om die problemen te lijf te gaan.
  •   Titel: Het alles of niets bij exoneratiebedingen trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6142 (1994) p.453-454
  •   Titel: Het begrip consument in een meergelaagde en policentrische rechtsorde trans
Auteur:  J.B.M. Vranken
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Het deskundigenbericht in de civiele procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In dit artikel bespreekt de auteur twee arresten, HR 31 maart 1995, RvdW 1995, 85 en HR 30 juni 1995, RvdW 1995, 154 waarin het deskundigenbericht centraal staat.
  •   Titel: Het gelijk van de curulische aedilen trans
Auteur:  Verhoeven, J.J.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Groninger Opmerkingen en Mededelingen 2006
  •   Titel: Het Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht : een optioneel Europees contractenrechtverdient alle steun trans
Auteur:  Smits, J.M. Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2010
  •   Titel: Het kennisvereiste bij gevaarzetting trans
Auteur:  Jansen, K.J.O.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Het midden- en kleinbedrijf en de notariele dienstverlening trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5916 (1989) p.285-287
  •   Titel: Het nieuwe bewijsrecht in de literatuur trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5938 (Themanummer Bewijsrecht). (1989) p.722-724
  •   Titel: Het Nieuwe BW en de twee soorten invoeringspijn trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1986)-1242
  •   Titel: Het nieuwe erfrecht van Aruba, Curacao en Sint Maarten trans
Auteur:  Nuytinck A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Antilliaans Recht TAR-Justicia 2010, nr. 3-4
Jaar:  2011
Beschrijving:  De auteur bespreekt op hoofdlijnen het nieuwe erfrecht van de drie Caribische landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten), in het bijzonder waar dit afwijkt van het sinds 1 januari 2003 in het Europese gedeelte van het koninkrijk geldende erfrecht.
  •   Titel: Het privaatrecht als wapen in de strijd tegen het vandalisme? trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1988) p.633-634
  •   Titel: Het professionele (functionele) verschoningsrecht trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.,
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging II
  •   Titel: Het subjectieve element van de onrechtmatigheid. Over de structuur van art. 6:162 BW trans
Auteur:  Jansen, K.J.O.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Het tegenstrijdige belang van de vennootschap en het handelsverkeer trans
Auteur:  Mussche M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  De auteur onderzoekt in hoeverre de huidige en de voorgestelde wettelijke regeling van een tegenstrijdige belang bij vennootschapsbestuurders het beoogde doel bereiken. Hij doet twee concrete suggesties om mogelijke problemen die de voorgestelde regeling met zich meebrengt op te lossen.
  •   Titel: Hoofdelijke verbintenissen. trans
Auteur:  W.H. van Boom
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  1999
Beschrijving:  Proefschrift. Promotor: J. Spier
Abstract:  In dit boek staan hoofdelijke verbintenissen centraal. Aan de hand van de algemene regeling van hoofdelijkheid in de artikelen 6 tot en met 14 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden vragen behandeld als: wat is hoofdelijkheid en wanneer doet zich hoofdelijkheid voor? Wat zijn de gevolgen van hoofdelijkheid voor de betrokken debiteuren in hun verhouding tot de crediteur? Welke gevolgen heeft hoofdelijkheid voor de debiteuren in hun rechtsverhoudingen tot elkaar? In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de doorwerking van rechtsfeiten als betaling en verjaring, en van rechtshandelingen als exoneratie en afstand. Uiteraard wordt ook ruim aandacht besteed aan regres en draagplicht van de hoofdelijk verbonden debiteuren. Bovendien komen enige procesrechtelijke aspecten van hoofdelijkheid aan bod.
  •   Titel: How to Mix Legal Systems in a Fruitful Way? Some Remarks on the Development of a Ius Commune Europaeum through Competition of Legal Rules trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: How to Take the Road Untravelled? European Private Law in the Making trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law 6 (1999), p. 25-46.
Beschrijving:  In this review essay, the author will try to categorise the present attempts at creating a European private law and critically discuss these attempts in the light of recent practical and theoretical literature.
  •   Titel: I. Czeguhn, Die kastilische Hoechstgerichtsbarkeit 1250-1520. [Schriften zur Europaeischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 40]. Duncker & Humblot, Berlin [2002]. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
  •   Titel: Iets over de verhouding van rechter en wetgever trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Privaatrecht (1992) p.665-670
  •   Titel: Ik ben blij niet in hun schoenen te staan trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Advocatenblad (1991)-666
  •   Titel: Immateriele schadevergoeding bij ernstige schrik. Een verrassende opening in de Memorie van Antwoord I boek 6 Nieuw BW trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5924 (1989) p.433-435
  •   Titel: Imprévision en zelfregulering trans
Auteur:  Van Beukering-Rosmuller, E.J.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  NTBR 2006, nr. 2
  •   Titel: Innovatie van civiele rechtspleging: de regie naar rechter en gebruiker trans
Auteur:  J.M. Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Introduction I trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Abstract:  European co-operation has resulted in many new and challenging opportunities for legal scholars who, since the so-called codification period, have become used to operating in a purely national context. This applies also to scholars in the field of civil procedure, who, for a considerable period of time, have resisted leaving the purely national domain. These scholars have devoted a great deal of attention to the question whether or not harmonisation of civil procedural law is a feasible option, and, if so, in what manner harmonisation should be achieved. The contributors to this book - the general introduction of which is made available here - seek to further the harmonisation debate by exploring some of the main trends in the development of civil procedural law during the last two centuries in several European countries (Germany, Austria, Switzerland, France, England and Wales, The Netherlands and Belgium). Two of the central issues that are addressed by the contributors are the extent to which the various procedural models have influenced each other and the extent to which common traditions in civil procedural law may be distinguished in Europe. Each general chapter in this book is supplemented by three chapters devoted to specific procedural topics: Conciliation, Party Interrogation as Evidence and the Role of the Judge. In addition, extensive bibliographical references are included.
  •   Titel: Introduction II trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Abstract:  European co-operation has resulted in many new and challenging opportunities for legal scholars who, since the so-called codification period, have become used to operating in a purely national context. This applies also to scholars in the field of civil procedure, who, for a considerable period of time, have resisted leaving the purely national domain. These scholars have devoted a great deal of attention to the question whether or not harmonisation of civil procedural law is a feasible option, and, if so, in what manner harmonisation should be achieved. The contributors to this book - the introduction to specific procedural topics is made available here - seek to further the harmonisation debate by exploring some of the main trends in the development of civil procedural law during the last two centuries in several European countries (Germany, Austria, Switzerland, France, England and Wales, The Netherlands and Belgium). Two of the central issues that are addressed by the contributors are the extent to which the various procedural models have influenced each other and the extent to which common traditions in civil procedural law may be distinguished in Europe. Each general chapter in this book is supplemented by three chapters devoted to specific procedural topics: Conciliation, Party Interrogation as Evidence and the Role of the Judge. In addition, extensive bibliographical references are included.
  •   Titel: Jurist zonder grenzen: interview met M.L.L.V. Storme trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Coenraad, L.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Beschrijving:  Interview met Marcel Louis Leon Victor Storme over denkvrijheid, verantwoordelijkheid en trouw, eeuwig jonge studenten, de harmonisatie van het procesrecht en waardevolle internationale, wetenschappelijke samenwerking.
  •   Titel: Kan de fiduciair eigenaar door eigen toedoen een sterkere rechtspositie verwerven? Enige recente rechtspraak van de Hoge Raad trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5867 (1988) p.183-187
  •   Titel: Kodifikation ohne Demokratie? : zur Legitimität eines Europäischen(Optionalen) Zivilgesetzbuches trans
Auteur:  Smits, Jan M
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Europäisches Verfassungsdenken ohne Privatrecht : Europäisches Privatrecht ohne Demokratie? / Christian Joerges, Tobias Pinkel (Hrsg.
Jaar:  2011
  •   Titel: Kritiek en methode in de rechtsvinding. Een onderzoek naar de betekenis van de hermeneutiek van H.G. Gadamer voor de analyse van het rechterlijk beslissingsgebeuren trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Kroniek: Algemeen overeenkomstenrecht en verrijkingsrecht op de drempel van een nieuwe eeuw trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 100-108
Beschrijving:  In dit arikel wordt de ontwikkeling in het algemeen contractenrecht en verrijkingsrecht geplaatst in de sleutel van differentiatie en Europeanisering. Auteur gaat na in hoeverre de uitgevaardigde wetgeving, de gewezen rechtspraak en de verschenen literatuur passen binnen deze twee tendensen.
  •   Titel: Legal culture as mental software,or: how to overcome national legal culture? trans
Auteur:  Smits, Jan M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Abstract:  The concept of legal culture plays an important role in the debate about the unification of private law within the European Union. The question whether national cultural differences or differences between the civil law and the common law tradition, in particular, stand in the way of establishing a uniform private law led to a fierce debate. The aim of this contribution is to offer a general account of how we should deal with legal culture in the European context. In doing so, we build upon the work of Geert Hofstede. The point is made that when discussing the Europeanization of private law, we should turn away from national legal cultures and pay more attention to so-called 'cultural segments', legal cultures that are not national but functional in nature and that cross state borders. This is not to say that such an approach can be applied easily: the problems it raises will also be discussed.
  •   Titel: Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden? trans
Auteur:  Hartlief, T.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Diesrede hoogleraar Privaatrecht Ton Hartlief ter gelegenheid van de 29ste Dies Natalis.
  •   Titel: Lijden aan het leven trans
Auteur:  Nuytinck A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
Beschrijving:  Annotatie van HR 10 december 2010, LJN: BN8534.
  •   Titel: Mediation, advisering en het nieuwe civiele procesrecht trans
Auteur:  Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Advocatenblad
Beschrijving:  Sinds 1 april 2005 kan elke rechtbank zaken gaan doorverwijzen naar mediation. Daarom moeten civiele advocaten op de hoogte zijn van uitgangspunten en praktijk van mediation. Vandaar in dit stuk enkele veelgestelde vragen over mediation en rechtspraak, en vragen over de aansprakelijkheid van de advocaat die verkeerd adviseert.
  •   Titel: Mediation in wetgeving in Nederland? trans
Auteur:  Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Mensen met macht: Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd voor maatschappelijke organisaties trans
Auteur:  C. Raat
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  2007
Beschrijving:  Proefschrift. Promotores: P.C.M. van Seters, W.J. Witteveen
  •   Titel: Modernisering van het omgevingsrecht: de omgevingsvergunning trans
Auteur:  Graaf K.J. de
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2011
Beschrijving:  Deze bijdrage aan het WPNR biedt een algemene inleiding op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  •   Titel: Multiculturalisme en Europees privaatrecht: een pleidooi trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2000, p.289-292.
Beschrijving:  De auteur pleit in dit artikel voor een burgerlijk recht dat veel meer onderscheid maakt tussen diverse (Europese) sociaal-culturele groepen dan dat het de relevante juridische onderscheidingen langs nationale grenzen legt.
  •   Titel: Naar een gedragscode voor onderhandelen over personenschade? trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Naschrift trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6084 (1993)-191
  •   Titel: Niet-nakoming in de Principles of European Contract Law en in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Smits, JM, PLP Meiser
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 17 (2000), p. 476-482
Beschrijving:  In deze bijdrage beogen de auteurs om de regeling inzake de remedies in de Principles of European Contract Law (PECL)te vergelijken met die van het Nederlandse recht.
  •   Titel: Nogmaals: de aansprakelijkheid van ouders naar Nieuw BW. Art. 6.3.2.1 Invoeringswet Nieuw BW trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1984) p.69-72
  •   Titel: Nogmaals de richtlijn oneerlijke bedingen: Nederland veroordeeld wegens gebrekkige implementatie trans
Auteur:  Smits JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  WPNR 6461 (2001), p. 853-855
Beschrijving:  In zaak C-144/99 heeft het Europese Hof van Justitie vastgesteld dat Nederland deze richtlijn onvoldoende heeft geïmplementeerd. Het arrest heeft echter een betekenis die ver uitstijgt boven dit specifieke punt: het maakt ook duidelijk hoe het Hof van Justitie aankijkt tegen de implementatie van privaatrechtelijke richtlijnen in het algemeen.
  •   Titel: Noot bij Hof Amsterdam 22 Juni 2010, LJN BN6933 trans
Auteur:  Giard R.W.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) trans
Auteur:  Duijnstee-van Imhoff Z.H.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Normen voor onderhandelen over personenschade trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Onverenigbare rechten. Antwoord rechtsvraag, in: trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6118 (1993)-998
  •   Titel: Onverschuldigde betaling en meerpartijenverhoudingen trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5710 (1984) p.533-537
  •   Titel: Op elkaars schouders staan. Impressies over de betekenis van het werk van Herman Schoordijk bij gelegenheid van diens afscheid als hoogleraar in Tilburg en Amsterdam trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1991) p.1729-1733
  •   Titel: Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak trans
Auteur:  Lindenbergh S.D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Over de ongekende legitimiteit van een optionele code trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Groenboek Europees contractenrecht: naar een optioneel instrument? / Martijn Hesselink, Aukje van Hoek, Marco Loos en Arthur Salomons (red.)
Jaar:  2011
Abstract:  In deze bijdrage wordt ingegaan op de legitimiteit van een optioneel Europees contractenrecht.
  •   Titel: Over wat schade is trans
Auteur:  Lindenbergh S.D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
  •   Titel: Pacta sunt servanda ofwel enige opmerkingen over de confiscatie van de landerijen van Fürst zu Salm-Salm trans
Auteur:  Ven F.A.J. van der
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2010
  •   Titel: Praxis et ordo iudiciorum curiae Hollandiae: De stijl van het Hof van Holland met verwijzingen naar het Ius Commune trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Hallebeek, J.; FdR. Metajuridica
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Precontractuele informatieplichten in het EG contractenrecht trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan uit het Europees Gemeenschapsrecht afkomstige informatieplichten, voor zover zij zien op de fase voor het (eventueel) sluiten van de overeenkomst (precontractuele fase). Aan informatieverplichtingen bij de uitvoering van overeenkomsten zal geen aandacht worden besteed. Een tweede beperking bestaat daarin dat niet gestreefd zal worden naar een uitputtende behandeling van alle uit het Europees recht afkomstige precontractuele informatieplichten; dat is gelet op het grote aantal en de verscheidenheid niet mogelijk en wenselijk. In plaats daarvan zullen overkoepelende kenmerken in de Europese richtlijnen ten aanzien van het contractenrecht worden weergegeven, in de hoop en veronderstelling dat de materie daardoor aan inzichtelijkheid wint.
  •   Titel: Prijs, procedure en proceskosten. De afhandeling van een prijszaak volgens de Romano-canonieke procedure voor de Admiraliteit en de Grote Raad van Mechelen tijdens de Engels-Schotse oorlog van 1547. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Sicking , L.H.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Privaatrechtelijke handhaving van het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie: excessieve prijsvoering in de Rotterdamse haven? trans
Auteur:  Zippro, E.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Private Law 2.0: On the Role of Private Actors in a Post-National Society trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2010
Abstract:  Inaugural lecture by Jan M. Smits as Maastricht University-HiiL Chair on the Internationalisation of Law on Tuesday 30 November 2010.
  •   Titel: Private law and fundamental rights: a sceptical view trans
Auteur:  Smits, Jan M.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Private law in a postnational society trans
Auteur:  Smits, Jan M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  The law of the future and the future of law / Sam Muller ... [et al.]
Jaar:  2011
  •   Titel: Private law solutions in European data protection: Relationship to privacy, and waiver of data protection rights trans
Auteur:  N. Purtova
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: REASONABLE EXPECTATIONS OF HONEST MEN. Over privaatrecht, contractenrecht en vertrouwen trans
Auteur:  Rinkes, J.G.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland op vrijdag 7 oktober 2005
  •   Titel: Recensie oratie H.P.J. Ophof, De Actio Pauliana trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  RM Themis (1993) p.367-368
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6080 (1993) p.113-117
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5925 (1989) p.448-451
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5934 (1989) p.627-627
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6034 (1992) p.82-85
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5942 (1989) p.810-813
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5950 (1990) p.134-137
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5957 (1990) p.261-263
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5974 (1990) p.582-584
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5987 (1991) p.7-11
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5998 (1991) p.196-200
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6097 (1993) p.489-494
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6102 (1993) p.590-593
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. Vranken, J.B.M. (Jan) Linssen, J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6122 p.81-85
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. Vranken, J.B.M. (Jan) Linssen, J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6134 p.315-319
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M., Linssen, J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6139 p.402-404
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M., Linssen, J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (1994) nr.6156 p.762-764
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M., Linssen J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6111 (1993) p.779-781
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6042 (1992) p.237-239
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6017 (1991) p.593-596
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6110 (1993) p.759-762
  •   Titel: Recente rechtspraak trans
Auteur:  Vranken, J.B.M. J. Linssen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6087 (1993) p.243-248
  •   Titel: Rechterlijke rechtsvinding in Van Wijngaarden/Staat trans
Auteur:  Vranken, J.B.M., W.E.J. Tjeenk Willink
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Inbouw Hoofdstuk Bodemsanering in de Wet op de Bodembescherming (publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, 1992-4) (pp.2-7). Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
  •   Titel: Rechtsvragenrubriek trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6026 (1991) p.805-807
  •   Titel: Rechtsvragenrubriek. Landinrichtingswet en titelzuivering trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6023 (1991)-737
  •   Titel: Rechtsvragenrubriek. Patstelling bij verkoop huis trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6017 (1991) p.596-597
  •   Titel: Reformatio in peius of ambtshalve toetsing? trans
Auteur:  Alain Ancery
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Maandblad voor Vermogenrecht, nr 2
Jaar:  2009
Abstract:  Aan de hand van het recente Heemskerk-arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) wordt nagegaan wat de basis is voor het aannemen van een plicht tot ambtshalve toetsing aan/aanvullen van bepalingen van gemeenschapsrecht. Hierbij komt voornamelijk ter sprake of er plaats is voor een dergelijke plicht in het algemeen belang en of dit ook meebrengt dat fundamentele bepalingen van nationaal recht moeten wijken.
  •   Titel: Regulatory Strategies in Environmental Liability trans
Auteur:  Michael G. Faure
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 22/2011
Jaar:  2011
Abstract:  This paper analyses the possibilities of private law in remedying environmental damage. The preventive role of tort law is discussed as well as its relationship to regulation. Attention is also paid to the necessity to combine liability and regulation and to the environmental liability directive. Conditions for the insurability of environmental harm are discussed and attention is paid to alternative compensation mechanisms for environmental harm such as environmental damage insurance and compensation funds. Also, arguments in favour of harmonization of environmental liability are critically discussed.
  •   Titel: Samenhangende rechtsverhoudingen IV: Een nieuwe vraag trans
Auteur:  J.B.M. Vranken
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting trans
Auteur:  D.H. de Witte Lindenbergh S.D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Snelheid en efficiency in hoger beroep (civiele procedures, 16e eeuw) trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Halverwege de zestiende eeuw werden pogingen ondernomen om de uit de hand gelopen duur van juridische procedures bij de hogere hoven van justitie in de Nederlanden aan te pakken. Hierbij kreeg ook het appel aandacht. De in dit kader voorgestelde maatregelen verschaffen inzicht in de knelpunten die in de appelprocedure bestonden. Deze knelpunten zijn tot op heden niet aan een nader onderzoek onderworpen. In de onderhavige bijdrage tracht de auteur de in dit opzicht bestaande lacune in de procesrechtelijke literatuur te ondervangen.
  •   Titel: Stuiting van de verjaring in en buiten rechte trans
Auteur:  Tuil M.L.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
Beschrijving:  Verjaring blijft een leerstuk met voor de praktijk grote betekenis. Na verloop van de verjaringstermijn kan de gerechtigde zijn recht niet langer tegen de wil van zijn wederpartij te gelde maken. Een zaak kan niet langer worden gerevindiceerd, de koopprijs of een vordering tot schadevergoeding kan niet langer worden geïnd en een overeenkomst kan niet langer worden vernietigd. Voor de gerechtigde is het dus van belang om de verjaring tijdig te stuiten. De stuiting door de gerechtigde blijkt in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Deze vorm van stuiting vormt het onderwerp van deze bijdrage. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de stuiting in (2) en stuiting buiten rechte (3), beide stuitingsvormen worden besproken. Zoals zal blijken blijft voor de stuiting in rechte het leerstuk van de stuiting van de verjaring in het kader van onderhandelingen een problematisch leerstuk. Hopelijk grijpt de wetgever de Mediationrichtlijn aan om het recht op dit punt aan te passen. Aan een stuitingshandeling in rechte blijkt de Hoge Raad de eis te stellen dat de stuitingshandeling is gericht op het geldend maken van het vorderingsrecht. Met deze eisen heeft de Hoge Raad stuiting in rechte moeilijker gemaakt dan in de ons omringende landen.
  •   Titel: Ten geleide trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De publicatie bevat een overzicht van hetgeen in deze bundel aan papers te vinden is op het gebied van de geschiedenis van het procesrecht en tevens wordt het belang van het procesrecht als historische discipline kort aan de orde gesteld.
  •   Titel: The Europeanisation of national legal systems: some consequences for legal thinking in civil law countries trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  This paper focuses on the consequences of Europeanisation of law for national legal thinking. It is restricted to a discussion of the consequences of Europeanisation of private law in civil law countries.
  •   Titel: The Future of European Contract Law: on Diversity and the Temptation of Elegance trans
Auteur:  Smits, JM
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  2001
Beschrijving:  This paper considers the future of contract law in Europe. The main tenet of this paper is that a proper political perspective on the future of European contract law cannot consist of a ‘generalizing approach’ such as the formulation and enactment of principles of European contract law.
  •   Titel: Themis en het vermogensrecht Nieuw BW trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (1988) p.675-689
Beschrijving:  Bijzonder nummer van het Nederlands Juristenblad bij het 150-jarig bestaan van het BW en van de uitgeverij Tjeenk Willink, Nederlands Juristenblad (1988) p.675-689
  •   Titel: The principle of unjust enrichment and formation of contract: the importance of a hidden policy factor trans
Auteur:  Smits, Jan M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  European review of private law
  •   Titel: Ti-ta-toerekening. Over toedoen, onwetendheid en vertrouwen bij de toerekening van gedragingen trans
Auteur:  Memelink, P.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Toekomstige goederen trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 5756 (1985) p.661-663
  •   Titel: Trusts, trust-like concepts and ius commune trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Van dagvaarding tot verzoekschrift? trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  De Gerechtsdeurwaarder (1983) p.309-319
  •   Titel: Verdeling van verantwoordelijkheid als het fout gaat: Volendam en Aandelenlease als voorbeelden trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad (2004) p.2180-2193
Abstract:  De juridische, organisatorische of politieke verantwoordelijkheid voor dingen die fout gaan komt meestal bij één of meer personen terecht, die de gehele ‘schuld’ krijgen. Tussenoplossingen, waarbij de verantwoordelijkheid wordt verdeeld, komen minder vaak voor. Het is meestal ‘alles of niets’. Dit artikel brengt eerst de steeds sterker wordende argumenten in kaart voor verdeling van verantwoordelijkheid als hoofdregel in complexere situaties. Dan is verdeling vaak redelijker, lijkt beter aan te sluiten bij opvattingen over rechtvaardigheid en vergemakkelijkt het vinden van oplossingen. Verdeling van verantwoordelijkheid hoeft niet ten koste te gaan van preventie, en hoeft ook geen ‘sorry-cultuur’ te betekenen waarin verantwoordelijken er af komen met alleen een excuus. Vervolgens geeft het artikel een aanzet voor een systeem van verdeling voor situtaties waarin verschillende betrokkenen meerdere gelegenheden hebben gehad om schade te vermijden of te verminderen. Het is een hulpmiddel voor partijen, mediators, rechters en andere beoordelaars van verantwoordelijkheid. Het systeem bouwt voort op het ‘Culpable Control’ model van Mark D. Alicke. Het helpt de gebruikers eerst om de mogelijke bijdragen aan het ontstaan van de nadelige situatie in kaart te brengen. Vervolgens kunnen gebruikers nagaan welke mate van controle ieder van de betrokkenen over deze oorzaak had. De te beantwoorden vraag is daarbij welke vrijheid om de uitkomst te beïnvloeden de betrokkene had, en wat de beperkingen van deze vrijheid waren, zoals fysieke, cognitieve, emotionele en situationele beperkingen. Dan wordt het relatieve gewicht van ieder van de bijdragen bepaald. Tenslotte kunnen de gebruikers van het systeem tot een verdelingspercentage komen.
  •   Titel: Verleden, heden en toekomst van het Privaatrecht trans
Auteur:  Schoordijk, H.C.F., J.M. Smits
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Ars Aequi 48 (1999), p. 800-808
Beschrijving:  In deze bijdrage wordt het verleden, heden en toekomst van het privaatrecht geschetst.
  •   Titel: Waarheen leidt de weg? Het huidige Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten dode opgeschreven? trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur pleit in deze bijdrage voor een voorzichtige aanpak bij het moderniseren van het burgerlijk procesrecht. Hij acht het niet uitgesloten dat nog veel denk- en experimenteerwerk verricht dient te worden alvorens te kunnen geraken tot een gehele vernieuwing van dit onderdeel van het recht. Dit sluit echter niet uit dat in de komende jaren op deelgebieden al het nodige gemoderniseerd kan worden. Hierbij is het van belang dat de bestudering van procesrechtelijke vraagstukken serieus wordt voortgezet.
  •   Titel: Waarom Europees privaatrecht? trans
Auteur:  Smits, J.M, Info Infact
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Kwartaalblad JFV Ouranos 10 (2000), p. 5-6
Beschrijving:  In dit artikel zet de auteur, hoogleraar Europees privaatrecht Universiteit Maastricht, uiteen wat het grote belang is van zijn vakgebied.
  •   Titel: Waarom harmonisering van het contractenrecht (via beginselen) onwenselijk is trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur geeft de belangrijkste argumenten aan waarom harmonisering van het contractenrecht (via beginselen) onwenselijk is. Resumerend: de wenselijkheid er van met het oog op het economisch belang staat geenszins vast en het invoeren van Europese (of mondiale) beginselen zal niet tot uniformiteit leiden en komt deels in strijd met het al bestaande geharmoniseerde recht.
  •   Titel: Wat is een overeenkomst op afstand in de zin van art. 7:46a BW? trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6500 (2002), pp. 585-587
Beschrijving:  Sinds 1 februari 2001 kent het BW speciale bepalingen voor 'overeenkomsten op afstand' (art. 7:46a-j BW). Deze zijn ingevoerd ter implementatie van de Europese Richtlijn 97/7. Deze nieuwe regeling gaat ver: de consument heeft bij de overeenkomst die hij in de praktijk het meeste sluit (koop of dienstverlening) een recht op ontbinding zonder dat voldaan behoeft te zijn aan de eisen van art. 6:265 BW. De eis dat sprake moet zijn van een overeenkomst 'op afstand' is de belangrijkste inperking van het toepassingsbereik van de regeling. Maar wanneer bestaat zo een overeenkomst op afstand?
  •   Titel: Wat niet weet, wat niet deert? trans
Auteur:  Jansen, K.J.O.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Over de invloed van de kennis van de laedens op het onrechtmatigheidsoordeel in gevaarzettingssituaties
  •   Titel: Wat te doen na afwijzing verzoek tot onderhandse verkoop bij hypotheek? Antwoord rechtsvraag trans
Auteur:  Vranken, J.B.M.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (WPNR) 6140 (1994)-422
  •   Titel: Wel verschoning, geen helderheid trans
Auteur:  Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Advocatenblad
Beschrijving:  Binnenkort verwijzen alle rechtbanken zaken door naar mediators. Daarom is het belangrijk te weten wat de juridische randvoorwaarden zijn van mediation. Niet alleen de mediator zelf ook de partijen moeten weten wat ze kunnen verwachten. Een kernvraag betreft de vertrouwelijkheid: is die juridisch gewaarborgd? De praktijk wacht al jaren op het antwoord. Onlangs sprak de Rechtbank Almelo zich uit over het verschoningsrecht; er is geen hoger beroep ingesteld. Maakt een zwaluw zomer?
  •   Titel: Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht trans
Auteur:  Nuytinck A.J.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2010
  •   Titel: Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Beschrijving:  In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan artikel 3 lid 2 van de Europese richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Voor de Nederlandse jurist is het meest opvallend aan deze bepaling dat aan de consument-koper een recht op vermindering van de koopprijs wordt gegeven dat op gelijke voet staat met de acties tot nakoming (herstel en vervanging) en ontbinding.
  •   Titel: Wie komt het voordeel toe? trans
Auteur:  Lindenbergh S.D.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Wie niet komt klagen, wordt overgeslagen: Een trans
Auteur:  Kogelenberg, M. van
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Beschrijving:  WPNR 6733 (2007), p. 1005-1013 - Een beschouwing over de klachtplicht van de crediteur ex art. 6:89 en 7:23 BW aan de hand van recente richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad.