Portill

Topic:

 Notary law 86.34

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Description:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139, 2008-6775, 3 pp., 863-865. - Op 24 september 2008 is bij de Tweede Kamer wetsvoorstel 31 714 ingediend tot wijzi-ging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echt-scheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap.1 Dit wetsvoorstel intro-duceert in wezen de ogenaamde ‘echtscheidingsnotaris’. Daartoe wordt niet het mate-riële echtscheidingsrecht, maar uitsluitend het echtscheidingsprocesrecht gewijzigd.
  •  Title: 'Vormerkung' ex art. 7:3 BW: ook voor de veilingkoper? trans
Author:  I. Visser
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  WPNR
Year:  2009
Abstract:  Art. 7:3 BW biedt de koper van een registergoed een aanzienlijke mate van bescherming. In dit artikel komt aan de orde of ook de veilingkoper van deze bescherming kan profiteren, met name in geval van faillissement van de geëxecuteerde.
  •  Title: Vorm, vrijheid en gebondenheid bij de koop van een woning trans
Author:  Breedveld-de Voogd, Clementine Geertruida
  •  Title: Uitstel van executie. Het voorkomen van de executoriale verkoop in crisistijd trans
Author:  I. Visser
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Maandblad voor Vermogensrecht
Year:  2010
  •  Title: Modernisering van het omgevingsrecht: de omgevingsvergunning trans
Author:  Graaf K.J. de
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2011
Description:  Deze bijdrage aan het WPNR biedt een algemene inleiding op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)