Portill

Topic:

 Marriage law, law of marital goods 86.22

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: More or less together: Levels of legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners. A comparative study of nine European countries. (Documents de travail n°125) trans
Author:  Waaldijk, C.
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Institut national d'études démographiques (INED)
  •  Title: Others May Follow: The Introduction of Marriage, Quasi-Marriage and Semi-Marriage for Same-Sex Couples in European Countries trans
Author:  Waaldijk, C.
Source:  Universiteit Leiden
Description:  In: Judicial Studies Institute Journal (2005), vol. 5, pp.: 104-124
  •  Title: Huwelijk of geregistreerd partnerschap? Evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap trans
Author:  Boele-Woelki,K, I.Curry-Sumner, I.Jansen, W.Schrama
Source:  Universiteit Utrecht
Abstract:  Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de invoering van het geregistreerd partnerschap en de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht inzicht te verkrijgen in het functioneren van het huidige relatierecht. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de vraag of zich knelpunten voordoen die het goed functioneren van de wetgeving in de weg staan. In de tweede plaats is het van belang welke rol het geregistreerd partnerschap naast het opengestelde huwelijk vervult.
  •  Title: Vernietiging van huwelijkse voorwaarden, houdende 'koude uitsluiting', op grond van dwaling (Zeeuwse huwelijkse voorwaarden): annotatie van HR 9 september 2005, NJ 2006, 99 trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Vernietiging huwelijkse voorwaarden wegens dwaling (art. 6:228 BW); omkering bewijslast op basis van redelijkheid en billijkheid (art. 150 Rv).
  •  Title: Vernietiging van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap op grond van dwaling: annotatie van HR 28 april 2006, LJN: AV8719 trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Geschil tussen ex-echtelieden over vernietiging op grond van artikel 3:196 BW van een verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap wegens dwaling omtrent de waarde van een aandelenpakket; voorwaarde van artikel 6:228 lid 1, aanhef en onder b, BW geldt hier niet; tijdstip van verdeling als bedoeld in artikel 3:196 lid 3, eerste zin, BW.
  •  Title: Het belang van de Wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap voor de notariële praktijk: het nieuwe fenomeen van de echtscheidingsnotaris trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Radboud Universiteit Nijmegen De auteur gaat in op de belangrijkste herziening van het echtscheidingsrecht in de afgelopen 35 jaren, in het bijzonder op de veranderingen voor de notariële praktijk, nu niet alleen de advocaat of de scheidingsbemiddelaar, maar ook de notaris de administratieve echtscheiding mag behandelen.
  •  Title: Samenloop in het verdelingsrecht trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij wege van echtscheidingsconvenant; onrechtmatige daad (verzwijging); samenloop; de aan de bevoegdheid tot vernietiging van een verdeling (art. 3:196 BW) verbonden vervaltermijn van art. 3:200 BW staat niet eraan in de weg dat na het verstrijken daarvan een deelgenoot jegens de ander een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad instelt.
  •  Title: Advies inzake de motie-Haubrich c.s. trans
Author:  Nuytinck A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2011
  •  Title: De logeerbuik: draagmoederschap in Nederland trans
Author:  Vonk, Machteld
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2011
Description:  Draagmoederschap is in Nederland niet specifiek geregeld. In dit artikel wordt de Nederlandse situatie beschreven. Bepaalde vormen van draagmoederschap zijn toegestaan en worden door de medische stand gefaciliteerd, maar zijn niet door de wetgever specifiek geregeld. Vervolgens wordt naar de Engelse Parental Order gekeken, die overdracht van ouderschap na draagmoederschap mogelijk maakt. Op grond van de beschrijving van beide systemen komen voorstellen en relevante elementen voor een mogelijke regeling aan de orde.
  •  Title: Amsterdams verrekenbeding in verband met hypothecaire lening, kapitaalverzekering en waardestijging woning trans
Author:  Nuytinck, A.J.M.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Year:  2009