Portill

Topic:

 Environmental planning law 86.76

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Ruimtelijke ordeningswetgeving getoetst aan de Europese regels van het vrije verkeer en de aansprakelijkheid van decentrale overheden trans
Author:  Gronden J.W. van de
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  1999
Description:  In het arrest Fratelli Costanzo had het Hof reeds duidelijk gemaakt dat het EG-recht vergaande consequenties voor het binnenlands bestuur kon hebben: decentrale overheden dienen rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen toe te passen, en kunnen zich derhalve niet verschuilen achter de tekortschietende wetgever. Uit de zaak Konle blijkt dat deze consequenties ook financieel van aard kunnen zijn. In deze zaak accepteerde het Hof namelijk de aansprakelijkheid van Oostenrijkse deelstaat wegens schending van het EG-recht. De zaak Konle maakt ook duidelijk dat spanning kan bestaan tussen ruimtelijke ordeningswetgeving van de lidstaten en de EG-verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer. De vrijheid van handelen van de lidstaten op dit belangrijke beleidsterrein wordt door het EG-recht aan banden gelegd.
  •  Title: Water en ruimtelijke ordening: meer dan de watertoets! (I) trans
Author:  Groothuijse, F.A.G. Rijswick, H.F.M.W. van
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2005