Portill

Rechtsrubriek:

 Internationaal recht: algemeen 86.80

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Addressing challenges to targeted sanctions; an update to the Watson report, section 3. trans
Auteur:  Herik, L.J. van den; Schrijver, N.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Asielgezinnen en kinderrechten. Het belang van het kind en het recht op ontwikkeling in de Nederlandse asielpraktijk trans
Auteur:  Kalverboer, Margrite; Winter, Heinrich
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Het in 1995 door Nederland geratificeerde Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (hierna: IVRK of Kinderrechtenverdrag) stelt in artikel 3 dat het belang van het kind bij alle beslissingen door de overheid, instanties en volwassenen de eerste overweging behoort te zijn. Het IVRK is relevant voor tal van terreinen waarop de overheid optreedt. Zo speelt het verdrag een rol in het personen- en familierecht en het jeugdstrafrecht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties van kinderbescherming, wanneer de Raad voor de Kinderbescherming of de bureaus voor Jeugdhulp moeten optreden. In het Burgerlijk Wetboek komt het begrip ‘belang van de kinderen’ verschillende keren voor, bijvoorbeeld bij het uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel als Ontheffing (art. 1:266 BW) of Gepubliceerd in: Journaal Vreemdelingenrecht, 2006/10, p. 772-785. - Ontzetting (art. 1:269 BW). In de vreemdelingenwetgeving komt het begrip ‘belang van het kind’ echter niet aan de orde. Centrale vraag in dit artikel is of het IVRK en in het bijzonder ‘het belang van het kind en het recht op ontwikkeling’ voldoende tot uitdrukking komt in de Nederlandse vreemdelingenrechtelijke praktijk en hoe de (rechts)positie van asielkinderen kan worden verbeterd. We spitsen onze bijdrage toe op de positie van kinderen in gezinnen van asielzoekers.
  •   Titel: De naturalisatieceremonie: een nieuwe ongeschreven inburgeringsplicht? trans
Auteur:  Hattum van, Wiene; Winter, Heinrich
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: MR 2006/8, p. 292-293.
  •   Titel: De notie van wereldrecht vóór, tijdens, en na de oprichting van de Verenigde Naties trans
Auteur:  Spijkers, O.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
Jaar:  2010
Abstract:  Het bestaan van de VN heeft de theorieën van wereldrecht dichter bij de werkelijkheid gebracht. Toch is er nog een lange weg van hervormingen te gaan. En ook van wetenschappers zal nog een flinke dosis idealisme gevraagd worden voor van een echte wereldlijke samenleving gesproken kan worden.
  •   Titel: Geen strijd der beschavingen maar de opkomst van een nieuwe ideologie trans
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Abstract:  Dit artikel behandelt de vraag hoe het internationaal terrorisme zou moeten worden gekwalificeerd. Gaat het hierbij om een nieuwe ideologie?
  •   Titel: Internationaal recht en internationale betrekkingen: norm en werkelijkheid of vice versa trans
Auteur:  Grünfeld, Fred
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Vrede en veiligheid
Jaar:  2009
  •   Titel: Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, Internationale Arbeidsorganisatie trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J; Keizer, A.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Book: Schuurmans en Jordens
Jaar:  2005
  •   Titel: Introduction: The Possibilities of Comparative Law Methods for Research on the Rule of Law in a Global Context trans
Auteur:  Hey, E; Mak, E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2009
  •   Titel: Katern Volkenrecht trans
Auteur:  Schrijver, N.J; Dekker, I.F.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
Jaar:  2009
  •   Titel: Katern Volkenrecht trans
Auteur:  Schrijver, N.J; Dekker, I.F.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
Jaar:  2009
  •   Titel: Katern Volkenrecht (a review of current developments in international law) trans
Auteur:  Schrijver, N.J., Dekker, I.F.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
  •   Titel: Modern territorial statehood trans
Auteur:  Hansen, Nicholas Gerald
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  This theoretical study considers the interplay between the rights and responsibilities of (postcolonial) states in forming the underpinnings of public international law. It considers the ways states administer their territory, in some cases after having inherited colonially defined boundaries. It then contrasts this with the general sense in international law that basic human rights standards, including the concept of ‘self-determination’, are to be upheld by states themselves. The thesis observes that international law has become developed to the extent that the concept of self-determination may, in some circumstances, be equated with that of self-defence, and in some circumstances, a 'people' can be formed as a direct response to specific, predatory actions of a state. The thesis concludes by observing that the ability of a state to administer itself in conformity with international human rights law is of equivalent importance to that of its legitimate claims of title to territory, and that territorial modifications may be legitimate legal possibilities in the face of, for example, massive human rights violations.
  •   Titel: Navigeren doorheen artikel 6 EVO-verdrag c.q. artikel 8 Rome I: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht. Een analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08) trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Gepubliceerd in:  Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jaar:  2010
  •   Titel: Over bindweefsel, slingerpaden en grofvuil trans
Auteur:  W.J.M. van Genugten
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Power and legitimacy : the quest for order in a unipolar world trans
  •   Titel: Recht en ontwikkeling: 'the problem of knowledge' nader bekeken trans
Auteur:  Otto, J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Ars Aequi
Jaar:  2007
  •   Titel: Self-Defence and Terrorism trans
Auteur:  Cliteur, P.B.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Abstract:  Self-Defence and terrorism is a reflexion on political theory at the end of history and humanitarian intervention.
  •   Titel: The international regulation of Informal Value Transfer Systems trans
Auteur:  Anand Ajay Shah
Bron:  Universiteit Utrecht - Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
  •   Titel: The proposed patients' rights Directive and the reform of (cross-border) healthcare in the European Union trans
Auteur:  Sauter, W.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Legal Issues of European Integration, 36(2), 109-131
Jaar:  2009
  •   Titel: Van de Harmon-doctrine naar het klimaatakkoord van Kopenhagen : over de ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht trans
Auteur:  Lammers, Johan Gerrit
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Oraties en redes rechtsgeleerdheid, economie, bestuur en organisatie (2010)
Jaar:  2010
Abstract:  In een geschil tussen Mexico en de Verenigde Staten over het watergebruik van de Rio Grande aan het einde van de negentiende eeuw, claimde de Amerikaanse minister van justitie Harmon nog dat er geen volkenrechtelijke regels bestonden die aan de VS beperkingen oplegden bij het gebruik van het water van een internationale rivier, ook al werd daarbij schade in het gebied van een nabuurstaat toegebracht. In zijn oratie zal Johan Lammers de enorme ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht toelichten. Daarbij zal hij nader ingaan op de spraakmakende internationale arbitrale uitspraak uit 1938 in de ‘Trail Smelter affaire’ tussen de Verenigde Staten en Canada, alsook enkele andere kenmerkende gevallen van grensoverschrijdende milieuhinder en gebruik van natuurlijke rijkdommen, zoals de kwestie van de verzilting van het Rijnwater na de Tweede Wereldoorlog en het probleem van de ‘zure regen’ dat in de jaren zeventig ontstond. Bijzondere aandacht zal hij daarbij besteden aan de problematiek van de klimaatverandering wereldwijd, alsook de wijze waarop de internationale gemeenschap daarvoor een oplossing probeert te vinden via het VN Klimaatverdrag, het Kyoto Protocol en het recentelijk gesloten Klimaatakkoord van Kopenhagen.