Portill

Rechtsrubriek:

 Informatierecht, communicatierecht 86.78

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Cybercrime legislation in the Netherlands trans
Auteur:  E.J. Koops
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Cyberwantrouwen trans
Auteur:  J.E.J. Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Effecten van informatisering op de kwaliteit van beschikkingverlening trans
Auteur:  Oordt J.W. Tollenaar A.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Bestuurswetenschappen
Jaar:  2010
Beschrijving:  Computers zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Voor bestuursorganen is dat niet anders. Het beeld van het bestuursorgaan dat onbevangen alle feiten en omstandigheden verzamelt, daarin een schifting aanbrengt met het oog op de bestuursbevoegdheid, de relevante belangen tegen elkaar afweegt en het resultaat, in de vorm van de beslissing, voorziet van een individuele motivering, is al lang niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid.
  •   Titel: Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden trans
Auteur:  Mommers, L; Franken, H; Herik, H.J. van den; Klaauw-Koops, F.A.M. van der; Zwenne, G.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Meijers-reeks
Jaar:  2010
Abstract:  Dit vriendenboek bevat bijdragen van een groot aantal personen met wie Aernout Schmidt in de loop van zijn carrière aan de Universiteit Leiden heeft samengewerkt. Daaronder is ook een flink aantal doctores die hun bul mede kregen uitgereikt dankzij de begeleiding van Aernout. Omdat Aernout nooit voor één gat te vangen is geweest, komt de diversiteit van zijn interesses én van zijn vriendenkring tot uiting in de reikwijdte van de artikelen. Zij zijn gegroepeerd rond de thema’s grensgevallen, informatie recht, methode, praktijk, privacy en transparantie, en geven een goed beeld van de grensoverschrijdende thema’s rondom de ‘grootste gemene deler’: recht en informatica.
  •   Titel: Juridische vereisten PortNL trans
Auteur:  Schmidt, A.H.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Abstract:  Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de juridische voorwaarden welke aan PortNL kunnen worden gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd aan het einde van de derde fase van het B-dossierproject, omdat voor de beoordeling van juridische haken en ogen een zo concreet mogelijk beeld van de beoogde activiteiten beschikbaar moet zijn, inclusief een beeld over beoogde samenwerkingsvormen en verantwoordelijkheidsverdelingen. Het is dus in zekere zin een complicatie dat ten tijde van het schrijven van dit rapport al wel een groot reservoir aan kennis beschikbaar is gemaakt over de gewenste aanpak en de benodigde functionaliteiten van PortNL – de dienst die beoogt de ‘immigratie’ gecoördineerd te faciliteren van buitenlandse werknemers die tijdelijk in ons land gaan verblijven, van zogenoemde ‘expats’ – maar dat nog geen duidelijk beeld bestaat over de juridische vorm van de beoogde verantwoordelijke/penvoerende organisatie.
  •   Titel: Mobile communication and the protection of children trans
Auteur:  Ong, Rebecca
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  Mobile phones and other smart connected devices have fundamentally changed contemporary life. Globally, we see unprecedented explosion of new generation mobile phones. More precisely, mobile communication is nowadays really pervasive in social life. For instance, children and young persons are emerging as active players in the wonderful world of ringing and being ringed. Many of them are attracted by intriguing ring tones. However, the rapid mobile diffusion among children and young people raises a number of crucial questions. In what way do mobile phones pose a threat to children and young people in terms of content, contact, and commercialism? What impact does the use of mobile communication technology have on children and young people? How might we seek to address the inadequacies in the existing regulatory framework with regards to the protection of this vulnerable group? The purpose of our investigations is to compare the regulatory measures as adopted in Hong Kong with regulatory practices and arrangements of other jurisdictions. The main idea is to develop via comparison a viable regulatory strategy in mobile content regulation that is applicable in Hong Kong as well as worldwide.
  •   Titel: Privacyrecht is code : over het gebruik van privacy enhancing technologies trans
Auteur:  Borking, Johannes Josephus Franciscus Maria
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Doctoral thesis, ISBN: 9789013075564
Jaar:  2010
Abstract:  Omgevingsanalyse van onze samenleving toont aan dat door de toenemende informatisering privacyproblemen (identiteitsfraude, datalekken) zullen toenemen. Door gegevensontdekkende-, gegevensvolgende- en gegevenskoppelende technologieën erodeert de privacy van de burger in onze risico-toezichtmaatschappij ernstig. Het vertrouwen in het gebruik van ICT en het elektronisch zaken doen komt hierdoor sterk onder druk te staan. Er bestaat uitvoerige Europese wet- en regelgeving om onze privacy te beschermen. In dit boek is deze wetgeving geanalyseerd. De wetsartikelen die direct betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens kunnen beschouwd worden als de juridische specificaties voor het ontwerp van informatiesystemen. De wetgeving verplicht tot een privacyrisico analyse voorafgaande aan het gebruik van informatiesystemen. Dit vindt nauwelijks plaats. In dit boek worden zeven privacy bedreigingsanalyses (o.a PIA) besproken. Met de privacyrisicoanalyse kan opdrachtgevers en ontwerpers van informatiesystemen de potentiële risico’s voor de privacy van de burger in kaart te brengen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat persoonsgegevens het best beschermd kunnen worden als bij de verwerking van de persoonsgegevens de identificeerde gegevens direct worden scheiden worden van andere gegevens. Privacy Enhancing Technologies (PET), die de juridische vereisten omzetten in technische specificaties, kunnen hiervoor zorgdragen. De inhoud, reikwijdte en succesvolle toepassingen van PET worden in dit boek uiteengezet. Aan de hand van de Diffusion of Innovation (DOI) theorie van Rogers kunnen de positieve en negatieve factoren voor organisaties worden vastgesteld, die van invloed zijn op het invoeren van identity en access management, privacy bescherming en de adoptie van PET voor de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien is gebleken dat de maturiteit van de organisatie bepalend is of de organisatie aandacht besteedt aan privacybescherming. Met de in dit boek toegelichte Return On Investment (ROI) formules kan de economische rechtvaardiging voor privacy beschermende investeringen worden onderbouwd. Het boek sluit af met een stappenplan om privacyveilige informatiesystemen in organisaties te implementeren en doet tien aanbevelingen
  •   Titel: Requirements and concepts for identity management throughout life trans
Auteur:  K. Storf M. Hansen M. Raguse A. Pfitzmann S. Steinbrecher A.P.C Roosendaal A. Kuczerawy U. Pinsdorf K. Wouters R. Böhme S. Berthold
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Scenario, analysis, and design of privacy throughout life demonstrator trans
Auteur:  A.P.C Roosendaal K. Borcea-Pfitzmann S. Steinbrecher K. Storf M. Hansen M. Raguse A. Kuczerawy K. Wouters A. Pfitzmann R. Böhme S. Berthold J. Dobias
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Schimmig beeld van camera's trans
Auteur:  J.E.J. Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Selling my soul to the digital world? trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Amsterdam Law Forum, Vol 1, No 4 (2009)
Jaar:  2009
  •   Titel: Viewer Society trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  NJB 2009/09
Jaar:  2009
  •   Titel: Wachten op de kraak trans
Auteur:  Corien Prins
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  NJB 2009/32
Jaar:  2009