Portill

Rechtsrubriek:

 Milieurecht 86.75

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 'Debating' nature conservation: policy, law and practice in Indonesia : a discourse analysis of history and present trans
Auteur:  Arnscheidt, Julia
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Leiden University Press, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University
  •   Titel: Adaptation to climate change. Legal challenges for protected areas trans
Auteur:  An Cliquet, Chris Backes, Jim Harris & Peter Howsam
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  Climate change will cause further loss of biodiversity. As negative effects are already taking place, adaptive measures are required to protect biodiversity from the effects of climate change. The EU policy on climate change and biodiversity aims at improving a coherent ecological network in order to have more resilient ecosystems and to provide for connectivity outside core areas. The existing legal framework, the Birds and Habitats Directives, can enable adaptive approaches, by establishing and managing the Natura 2000 network and providing for connectivity measures. However, policy and law so far have mainly been aimed at conserving the status quo of habitats and species within core areas. The question is whether a legal requirement to protect certain species in certain places makes sense when species and even ecosystems are migrating due to climate change. Instead, efforts must be increased to protect ecosystem functions, goods and services from the negative effects of climate change, and to facilitate the ecological restoration of new areas. Even more effort is needed for the implementation of connectivity. If existing legislation proves too weak to face these challenges, a new ‘Ecosystem Framework Directive’ might provide the necessary legal impetus.
  •   Titel: Ambtshalve wijziging van de milieuvergunning : het richtlijnvoorstel industriële emissies en de actualisatie van milieuvergunningen trans
Auteur:  Boeve, M.N.; Peeters, M.G.W.M.; Poortinga, M.A.; Uylenburg, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM
Jaar:  2008
  •   Titel: Balancing Exploitation and Protection of the Dutch North Sea trans
Auteur:  De Graaf, K.J.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  The Dutch Struggle with the Need For Wind Energy at Sea and a Legal Framework for the Protection of the Marine Environment Gepubliceerd in/Published in: Sustainable development in national and international law / ed. by Hans Christian Bugge & Christina Voigt (The Avosetta Series 8), Groningen: Europa Law Publishing, ISSN 15720012
  •   Titel: Bijdrage aan de startnotitie evaluatie emissiehandel : juridisch deel trans
Auteur:  Peeters, M.; Oosterhuis, F.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2006
  •   Titel: Country report: The Netherlands trans
Auteur:  K. Jesse J.M. Verschuuren
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: De burger als consument van het milieu : een verkenning naar alternatieve mogelijkheden ter versterking van de handhaving van het milieurecht trans
Auteur:  Neerhof, A.R.; Peeters, M.
  •   Titel: De meerwaarde van milieu-effectrapportage trans
Auteur:  Jesse, mr. Katinka en mr. Jonathan Verschuuren
  •   Titel: De rol van conformiteitsbeoordelingen bij de handhaving van het milieurecht trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M.; Neerhof, A.R.; Boer, J. de
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM
Jaar:  2008
  •   Titel: De toepassing van artikel 6:13 Awb in het Milieurecht trans
Auteur:  de Graaf, K.J.; Jans, J.H.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  MILIEU & RECHT Jaargang 35 - Nummer 4 - 2008
Beschrijving:  Artikel 6:13 Awb (nieuw) heeft de functie overgenomen van artikel 20.6 Wm (oud). De wetgever heeft daarmee een wijziging beoogd. De nieuwe bepaling stelt kort en goed dat het indienen van bezwaar, administratief beroep of zienswijzen voorwaarde is voor het instellen van beroep op de rechter, tenzij een belanghebbende redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij niet eerder zijn bezwaren tegen het (voorgenomen) besluit kenbaar maakte. In deze bijdrage schetsen wij de implicaties van de wetswijziging per 1 juli 2005 aan de hand van de bedoeling van de wetgever, de uitwerking in de jurisprudentie en een toets aan het Europees recht.
  •   Titel: De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen. Over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering trans
Auteur:  Leemans, Taco Coen
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen. Over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering / Leemans, Taco Coen. - Doctoral thesis Leiden University- Boom Juridische uitgevers, 2008. - (Meijersreeks; 137) - ISBN 9789054549864 Samenvatting: Dit onderzoek gaat over de toetsing door de rechter van milieubesluiten, bijvoorbeeld een besluit van de gemeente tot het verlenen van een milieuvergunning voor een voetbalstadion. Tegen een dergelijk besluit kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter kan bepalen dat de vergunning in stand blijft, maar kan deze ook vernietigen, bijvoorbeeld omdat onvoldoende onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit is gedaan. Bij een dergelijke uitspraak wordt nogal eens de vraag gesteld of de rechter wel voldoende ruimte aan de gemeente laat om tot een eigen oordeel of afweging te komen. Het gaat hierbij om de vraag hoe indringend de rechter een overheidsbesluit moet toetsen. Ter beantwoording van deze vraag bespreek ik de verhouding tussen wetgever, bestuur en rechter, zowel meer in het algemeen als specifiek in het milieurecht. Daartoe analyseer ik het toetsingskader van de Wet milieubeheer en bezie ik kritisch de rol van de in de praktijk zeer belangrijke pseudo-wettelijke milieurichtlijnen. Mede op grond van een empirisch onderzoek naar 200 uitspraken concludeer ik dat de Afdeling in lang niet alle gevallen een juiste toetsingsmaatstaf aanlegt. Het voorgaande gaat over de verhouding tussen de rechter en het bestuur (als vergunningverlener). Een tweede belangrijk onderdeel van mijn onderzoek betreft de verhouding tussen rechter en deskundige. Omdat in milieugeschillen vaak technische vragen spelen, wint de rechter in veel gevallen advies in bij een deskundige. Hierbij rijst de vraag hoe de rechter bij zijn streven het geschil inhoudelijk te beslissen, kan voorkomen dat hij blind vaart op het deskundigenrapport. Ter beantwoording van deze vraag beschrijf ik zowel het theoretisch kader als de praktijk van de deskundigenadvisering in milieugeschillen, mede in het licht van artikel 6 EVRM (eerlijk proces). Op dit punt concludeer ik onder meer dat, uit het oogpunt van hoor en wederhoor, het deskundigenrapport eerst in concept aan partijen zou moeten worden voorgelegd, voordat de deskundige het naar de rechter stuurt. Een andere conclusie is dat de rechter duidelijker moet aangeven op welke passage(s) van het deskundigenbericht hij zijn oordeel baseert.
  •   Titel: De verdeling van broeikasgasemissierechten in de EU bezien in het licht van concurrentieverhoudingen trans
Auteur:  Oosterhuis, F.; Peeters, M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2005
  •   Titel: De Wet Milieubeheer als kader voor implementatie van Europese wetgeving : een verkennende studie naar mogelijkheden en knelpunten voor een correcte implementatie trans
Auteur:  Vogelezang-Stoute, E.M.; Boeve, M.N.; Grijp, N.M. van der; Groothuijse, F.A.G.; Koeman, N.S.J.; Peeters, M.G.W.M.; Uylenburg, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM Publicatie
Jaar:  2009
  •   Titel: Economic analysis of compensation for oil pollution damage trans
Auteur:  Faure, Michael; Hui, Wang; Universiteit Maastricht
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Economic criteria for criminalization: Optimizing Enforcement in Case of Environmental Violations trans
Auteur:  Svatikova K.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2011
  •   Titel: Een milieuschadefonds in Nederland? trans
Auteur:  Putter, mr. Peter de, en mr. Jonathan Verschuuren
  •   Titel: Enforcement of EC environmental law by decentralized authorities trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
  •   Titel: Environmental liability and nature protection areas. Will the EU Environmental Liability Directive actually lead to the restoration of damaged natural resources? trans
Auteur:  G.M. van den Broek
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  The EU Environmental Liability Directive (ELD) requires remedial measures when environmental damage to protected species and natural habitats occurs. Thus, the ELD offers a minimum level of protection to natural resources in its Article 2. In order to finance the restoration of environmental damage to natural resources it might be crucial to meet the threshold criteria which can be derived from Article 2 of the ELD. However, the definition of damage in Article 2 of the ELD imposes a high threshold that will not be exceeded in many instances of damage. Furthermore, the availability of measurable data to provide conclusive evidence of damage is an issue. The practical applicability of the ELD will largely depend on the quality and accuracy of the information gathered under the reporting requirements of the EU Habitats and Birds Directives. For the restoration of affected natural resources the application of Paragraphs 1.3.2 and 1.3.3 of Annex II appears to be crucial. The actual restoration of the affected natural resources may be reduced or slowed down enormously by attaching significant importance to the costs of the various remedial options.
  •   Titel: European Environmental law in the Dutch Polder trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
  •   Titel: Evaluatie van het besluit financiële zekerheid : kwalitatieve ervaringen 2003-2006 trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M; Woerd, F. van der; In de Braek, G.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2006
  •   Titel: Forest tenure in Indonesia : the socio-legal challenges of securing communities'rights trans
Auteur:  Safitri, Myrna Asnawati
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  The concepts, policies, laws and practices regarding community-based forest management have changed over time. However, their objective is constant, namely to fight forest destruction and poverty and to resolve conflicts regarding forest tenure. Securing community forest tenure is a way for achieving this objective. Forest tenure security, however, requires more than legalisation of community property rights by state law. It results from an interplay between state and/or community normative systems, actual practices and actors’ perceptions. Legalisation of rights by state institutions is only one facet of security, more specifically legal security of forest tenure that will be determined by the rights’ robustness, proper duration and strong legal protection. The security of community forest tenure will be also achieved through the ability of social norms to secure the rights of ordinary people. In addition, the consistent enforcement of the rules or norms by the officials or local authorities is necessary and the behaviour of these officials and local authorities must be in line with the interests and perception of the majority of community members. Last but not least, efforts of securing communities’ rights must take into consideration the specific history of land tenure and conflicts.
  •   Titel: Francovich-aansprakelijkheid bij gebrekkige handhaving van milieurecht trans
Auteur:  Jans, J.H.; Graaf, K.J. de
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: M.V.C. Aalders & R. Uylenburg (red.), Het milieurecht als proeftuin. 20 jaar Centrum voor Milieurecht, Groningen, Europa Law Publishing 2007, p. 233-248
  •   Titel: Globalization and Multi-Level Governance of Environmental Harm trans
Auteur:  Michael G. Faure
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 20/2011
Jaar:  2011
Abstract:  This paper is a chapter in a book on globalization and private law and deals with the mutual influence of globalization on environmental issues. Both a positive as well as a normative analysis is provided. The paper discusses inter alia the question whether globalization necessarily leads to a lowering of environmental quality and whether it should lead to an argument in favour of centralization of decision making concerning environmental harm. Also, the contribution of environmental law to the globalization debate is discussed.
  •   Titel: Governance of protected areas in the Arctic trans
Auteur:  Timo Koivurova
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  This article analyzes what has been achieved in the Arctic cooperation process – now functioning as the Arctic Council – as regards protected areas in the region. Specifically, the research examines how the work in two of the working groups of the Arctic Council has evolved – the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) and the Protection of the Arctic Marine Environment (PAME). Of particular interest here is CAFF’s Circumpolar Protected Area Network (CPAN), which is designed to coordinate the protected area policies of the Arctic states in their Arctic regions. The main goal of the article is to examine what kinds of functions CPAN is meant to achieve and to discuss whether the project has met its goals. An additional focus is the most recent development in the Arctic Council in the field of marine protected areas (MPAs), which were adopted as one priority action for another working group of the Council, the Protection of the Arctic Marine Environment. All of the developments discussed are evaluated by first identifying the trajectories of protected area activities in the Arctic Council and then discussing the possible ways forward. One salient consideration here is whether normative platforms other than the Arctic Council are better equipped to promote the work on protected areas in the Arctic and what type of policy focus for protected areas could be assumed in the Council.
  •   Titel: Het beoordelingskader van de IPPC richtlijn : implementatie, interpretatie en toepassing trans
Auteur:  Oosterhuis, F.H.; Peeters, M.G.W.M; Uylenburg, R.; Woerd, K.F. van der
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2007
  •   Titel: Implementatie milieurichtlijnen: Nederland raakt achterop trans
Auteur:  Jonathan Verschuuren; Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid : een verkenning naar de bevoegde instantie(s) in Nederland trans
Auteur:  Peeters, Marjan; Huitema, Dave; Faure, Michael G.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2005
  •   Titel: Implementing the Antarctic Environmental Protocol: Supervision of Antarctic activities trans
Auteur:  Bastmeijer, C.J., 11 Tilburg Foreign Law Review 1 (2003), pp. 407-438.
  •   Titel: Implementing the Kyoto Mechanisms: Political Barriers and Path Dependence trans
Auteur:  Edwin Woerdman, Rijksuniversiteit Groningen
  •   Titel: Integrale afweging bij vergunningverlening trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M.; Oosterhuis, F.H
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2010
  •   Titel: International Civil Litigation and the Pollution of the Marine Environment trans
Auteur:  Smeele F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2009
Beschrijving:  Whenever a major accident occurs to a ship – whether a fire or an explosion on board of the ship, or a collision with another ship, or the ship running aground or sinking and becoming a wreck – it is likely that this casualty will result in considerable physical damage to the ship and its cargo, and in some cases also in loss of life or personal injury to crew members and passengers aboard the ship. Obviously this may have huge financial implications for parties interested in ship and cargo and for crew members, passengers and their relatives. However, a maritime casualty not only affects parties involved in the ship's operation but also third parties. Depending on the circumstances of the incident and the nature of the resulting damage, (many) third parties from various countries are likely to suffer losses as well. A few examples may help to draw the picture. States may be affected, e.g. if wreck removal and clean-up operations become necessary, but also the financial interests and livelihoods of private individuals and businesses, such as local hotels and restaurants who lose earnings from tourists when the coast line becomes covered by a thick layer of crude oil or fisheries who temporarily or permanently lose access to their fishing grounds. Indirectly, the financial interests of many more parties will be affected by the disaster as its consequences ripple on through the local and national economy. This group includes the sub-buyers and final users of the goods as well as underwriters, whether Hull and Machinery (H&M) underwriters or Protection & Indemnity (P&I) insurers of the ship or marine cargo underwriters. Besides the multitude of interests likely to be affected by a maritime casualty involving a ship, there is also a potential for exceptional financial losses resulting from it. It was reported in 2008 that the costs of clean-up operations in Alaska following the Exxon Valdez oil spill in 1989 had reached the figure of US$ 3,5 billion and still counting. But not only oil tankers and ships carrying other hazardous cargoes are capable of generating such enormous losses. Modern container vessels with over 12,000 TEU capacity may easily have cargoes on board worth hundreds of millions of Euros, as is illustrated by the fires involving the m.v. “Hanjin Pennsylvania” in 2002 and the m.v. “Hyundai Fortune” in 2006, and the voluntary grounding of the “MSC Napoli” in 2007.
  •   Titel: Klimaatwetgeving in Nederland : stand van zaken anno 2010 : hoofdrapport trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M.; Asselt, A.D. van; Bregman, B.A.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM Publicatie
Jaar:  2010
  •   Titel: Kroniek milieurecht trans
Auteur:  Verschuuren, mr Jonathan, Nederlands Juristenblad 1996/32, p. 1349-1353
  •   Titel: Liability for Damage to the Environment trans
Auteur:  Betlem, G., A.S. Hartkamp et al. (eds.), Towards a European Civil Code, Nijmegen: Ars Aequi Libri & The Hague etc.: Kluwer Law International, 1998, p. 473-491
  •   Titel: Marine protected areas in areas beyond national jurisdiction. The pioneering efforts under the OSPAR Convention trans
Auteur:  Erik J. Molenaar & Alex G. Oude Elferink
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  The international community has committed itself to establishing a coherent network of marine protected areas (MPAs) by 2012. This network should also extend to areas beyond national jurisdiction (ABNJ), namely the high seas and the ‘Area’ (the seabed and ocean floor and the subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction). This article examines the pioneering efforts of OSPAR to establish MPAs in ABNJ in the North-East Atlantic Ocean. In that connection, OSPAR has to work out how to deal with the applicable international governance and regulatory framework, most importantly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the various ‘competent’ international organizations functioning thereunder. The article’s most important conclusion is that an effective regime for ABNJ in general and also for holistic MPAs in ABNJ requires complementary action at the global and regional levels. OSPAR’s pioneering approach may, if pursued carefully – among other things by respecting the competence of other global and regional bodies – have a decisive impact on the development of the global legal regime in respect of the role of regional environmental organizations in the management of ABNJ.
  •   Titel: Mensenrechten en milieu trans
Auteur:  Verschuuren, mr Jonathan, Ars Aequi, jaargang 46-9/september 1997, p. 577
  •   Titel: Milieu en mededinging: is milieubescherming alleen een publieke taak of ook onderdeel van de producentenverantwoordelijkheid? trans
Auteur:  Gronden J.W. van de
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2001
  •   Titel: Milieuorganisaties door de mangel. De wetgever gepasseerd? trans
Auteur:  Graaf, K.J. de; Jans, J.H.; Tolsma, H.D.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Abstract:  Op 1 oktober 2008 haalde de afdeling bestuursrechtspraak milieuorganisaties door de mangel. Het beroepsrecht van deze organisaties is sindsdien effectief beperkt door een strengere invulling van het begrip ‘feitelijke werkzaamheden’ in het derde lid van art. 1:2 van de algemene wet bestuursrecht (awb). Die bepaling biedt sinds 1994 ongewijzigd de grondslag voor de ontvankelijkheid van algemeen belangbehartigers in het bestuursrecht. Hoewel de nieuwe uitleg van de afdeling tegemoetkomt aan de in de tweede kamer heersende opvatting over het beroepsrecht van milieuorganisaties, is het de vraag of de wetgeschiedenis en de argumenten van de afdeling voldoende rechtvaardiging bieden voor de inperking van de kring van belanghebbenden in het bestuursrecht.
  •   Titel: Mitigerende maatregelen bij habitattoets (IJburg) trans
Auteur:  J.M. Verschuuren
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Motieven en mogelijkheden voor een nationale klimaatwet : een rechtsvergelijkende verkenning trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M.; Grijp, N.M. van der
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM Publicatie
Jaar:  2010
  •   Titel: Naar een codificatie van beginselen van het milieurecht trans
Auteur:  Verschuuren, mr Jonathan, Recht en Kritiek 1995/4, vol. 21, ISSN 0165-7607, Ars Aequi, Nijmegen, p. 421/445
  •   Titel: Naar integratie van de waterwetgeving: het voorontwerp Waterwet trans
Auteur:  Verschuuren, J.M., Tijdschrift voor Omgevingsrecht, nr. 4, december 2005, p. 124-132
  •   Titel: Natuur in de omgevingsvergunning trans
Auteur:  Verschuuren, Jonathan, Milieu en Recht, jrg. 32, nr. 9 (2005), p. 550-553
  •   Titel: Offshore windenergie: optimaal omgevingsrecht op zee? trans
Auteur:  Graaf, K.J. de; Lubach, D.A.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Regulering van offshore windenergie Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht
Jaar:  2008
Abstract:  Het omgevingsrecht voor het Nederlandse deel van de Noordzee, in het bijzonder de Exclusieve Economische Zone (hierna: EEZ), is sinds de instelling van die zone een onderwerp dat vele pennen in beweging heeft gebracht. Ook voor het ontwikkelen van windmolenparken op zee is het onderwerp relevant. Als preadviseurs hebben wij het als onze taak gezien om een beeld te schetsen van de totstandkoming van de huidige omgevingsrechtelijke normen op de Noordzee, te beschrijven welke wijzigingen de Nederlandse wetgever nog voorstaat en na te gaan of die wijzigingen voldoen in het licht van internationale en Europese normen en het door Nederland vormgegeven beleid voor de Noordzee.
  •   Titel: Omgevingsrecht in crisis(tijd) trans
Auteur:  Barkhuysen, T.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  NJB
Jaar:  2010
  •   Titel: Onderzoeksverplichtingen in milieuvergunningen trans
Auteur:  Peeters, M.G.W.M.; Oosterhuis, F.H
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM Publicatie
Jaar:  2010
  •   Titel: Onzekere milieurisico's : een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, bestuur en de rechter : deel 1: inleidend rapport trans
Auteur:  Peeters, Marjan; In de Braek, Ghislaine; Huitema, Dave
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2005
  •   Titel: Onzekere milieurisico's : een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, bestuur en de rechter : deel 2: praktijkonderzoek trans
Auteur:  Ballegooie, F. van; In de Braek, G.; Grijp, N. van der; Peeters, M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2005
  •   Titel: Onzekere milieurisico's : een onderzoek naar de wijze van omgaan met onzekere milieurisico's door de wetgever, bestuur en de rechter : deel 3: buitenlandse inspiratie voor besluitvorming in Nederland trans
Auteur:  Peeters, M.; Niessen, N.; Huitema, D.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  STEM publicatie
Jaar:  2006
  •   Titel: Protected areas and climate change. Reflections from a practitioner’s perspective trans
Auteur:  Andrew Dodd, Alice Hardiman, Kate Jennings & Gwyn Williams
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2010
Abstract:  Protected areas classified under EU wildlife legislation have achieved real gains for biodiversity. Protected areas also safeguard the environmental conditions and functions that support diverse ecological communities. Ensuring they are properly protected and maintained in favourable condition will help build resilient populations that are better able to respond to climate change. Changes are inevitable, and will require the conservation objectives and management of protected areas to be reviewed and adapted over time, at different spatial and temporal scales for different species. Increasing their area through habitat creation will increase their resilience and provide the space to accommodate change. The EU Birds and Habitats Directives are well framed to help meet the challenges of climate change adaptation. The overall purpose of the Directives is straightforward: to maintain species and habitats at a favourable conservation status over the long term. The Directives possess a robust, dynamic framework of habitat conservation measures, including protected areas, designed to work together to deliver this overarching objective, although this potential has not yet been fully realised. Climate change adaptation will require the interpretation and implementation of the Birds and Habitats Directives to be developed, but their fundamental construction is as sound today as it was when they were adopted.
  •   Titel: Protected areas in environmental law, Introduction trans
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Beschrijving:  Special on Protected Areas in Environmental Law
  •   Titel: Public Participation regarding the Elaboration and Approval of Projects in the EU after the Aarhus Convention trans
Auteur:  Jonathan Verschuuren; Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Recht op water trans
Auteur:  J.M. Verschuuren; In: Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes, H.F.M.W. van Rijswick (eds.), Weids water. Opstellen over waterrecht, Sdu publishers, The Hague 2006, ISBN 978-90-12-11862-0, p. 427-440
  •   Titel: Regulating Antarctic Tourism and the Precautionary Principle (Article) trans
Auteur:  Bastmeijer, C.J.
  •   Titel: Regulating Antarctic Tourism and the Precautionary Principle (Fig. 1) trans
Auteur:  Bastmeijer, C.J.
  •   Titel: Regulatory Strategies in Environmental Liability trans
Auteur:  Michael G. Faure
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 22/2011
Jaar:  2011
Abstract:  This paper analyses the possibilities of private law in remedying environmental damage. The preventive role of tort law is discussed as well as its relationship to regulation. Attention is also paid to the necessity to combine liability and regulation and to the environmental liability directive. Conditions for the insurability of environmental harm are discussed and attention is paid to alternative compensation mechanisms for environmental harm such as environmental damage insurance and compensation funds. Also, arguments in favour of harmonization of environmental liability are critically discussed.
  •   Titel: Restructuring Environmental Legislation in the Netherlands trans
Auteur:  Verschuuren, J.M., Environmental Law Network International
  •   Titel: Tackling pollution of the Mediterranean Sea from land-based sources by an integrated. ecosystem approach and the use of the combined international and European legal regimes trans
Auteur:  Antoinette Hildering, Andrea M. Keessen & Helena F.M.W. van Rijswick
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  The successful protection of marine and freshwater areas and ecosystems, including specially protected areas, is highly dependent on the effectiveness of an integrated approach to prevent and combat land-based pollution. Several legal regimes have been developed to regulate and solve this kind of pollution on the international level as well as on the European level. Therefore, this integrated approach requires coherence between European and international legal regimes and between the regulation of freshwater and the seas. An effective legal regime should provide clear goals and clear responsibilities and take into account the relevant impacts and pressures and the transboundary elements of the action against pollution of the sea from land-based source areas, and therefore respond to the need for cooperation between states and the need for an integrated approach to regulate all impacts and pressures that could influence the goals and targets for the specific protected areas. Integrated programmes of measures are necessary and so are arrangements for cooperation and dispute settlement. The protection of the Mediterranean Sea is taken as an example of the integrated ecosystem approach to protect marine regions. The article focuses on pollution caused by land-based sources. The combined rights and obligations under EU law and international law – in particular the Barcelona Convention – are discussed, as well as the required integrated approach towards the marine environment. Existing legal protection regimes for marine regions and river basin catchment areas in both international and European law are analyzed in order to identify the promises and challenges for a coherent legal regime.
  •   Titel: The constitutional right to environmental protection trans
Auteur:  Verschuuren, mr Jonathan
  •   Titel: The implementation of area protection provisions from European environmental directives in the Member States trans
Auteur:  Barbara A. Beijen
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  Several European environmental directives contain the obligation to designate areas. In this article four directives on area protection are discussed. The exact procedure for the designation of areas differs, but case law shows that this instrument is very likely to cause problems. The European Commission, the Member States and the European Court of Justice each have their own interpretation of the obligation. The Member States resort to a margin of discretion in designating areas or try to limit the scope of the directive to allow a balance of ecological versus other interests. The Commission and the ECJ focus on the goal of the directives, which is environmental protection. They usually come to a stricter interpretation of the directives with less freedom for the Member States.
  •   Titel: The integration of the protection of nature conservation areas in Dutch spatial planning law The integration of the protection of nature conservation areas in Dutch spatial planning law and environmental management law trans
Auteur:  A.B. Blomberg, A.A.J. de Giere & J. Robbe
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  An important question concerning the protection of designated areas in Dutch environmental law is the extent to which area protection plays a part in other fields of Dutch law. The question of integrating the protection of nature reserves as regulated in the Dutch Nature Conservation Act 1998, which is the focus of this contribution, is particularly important where the Dutch Environmental Management Act and the Dutch Spatial Planning Act are concerned; both Acts regulate activities which are – or can be – of great significance in the protection of natures reserves. Also important is the question whether European and international law facilitates integration. The three Acts mentioned all contain provisions and procedures which aim at or at least facilitate the coordination or integration of the protection of nature reserves with other interests, albeit in different ways and on different levels. However, as will be shown from a discussion of the relevant parts of the Acts, current national law is such that a substantive integration of the protection of nature reserves in the fields of environmental management law and spatial planning law is difficult, if not impossible, due largely to the so-called speciality principle and the mainly sectoral approach of the legislator. The coming Dutch Environmental Licensing (General Provisions) Act will not change this. The influence of international law is also limited and the structure of and the developments in European environmental law do not support national attempts at integration. To achieve full, or fuller, integration in the field of environmental law, the sectoral approach will have to be abandoned and the impediment that the speciality principle now represents would have to be removed. This would certainly lead to a less absolute protection of ecological values. However, abandoning the ‘all-or-nothing’ approach could on balance lead to a greater degree of protection of the physical living surroundings.
  •   Titel: The Netherlands trans
Auteur:  Jonathan Verschuuren; Universiteit vanTilburg
  •   Titel: The Netherlands and the designation of marine protected areas in the North Sea. Implementing international and European law trans
Auteur:  Harm Dotinga & Arie Trouwborst
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review, Volume 5, Issue 1, June 2009
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  There is general agreement that representative and ecologically coherent networks of marine protected areas (MPAs) should be created to maintain biodiversity and to conserve specific species, habitats and ecological processes. This article addresses the contribution that is made by the Netherlands to the North Sea MPA network. It reviews the applicable legal obligations with regard to the designation of MPAs contained in global and regional treaties and EU law, and provides a critical assessment of the actions that have thus far been taken by the Netherlands to implement these obligations. The article concludes that significant steps have been taken towards a solid Dutch contribution to the global and regional goals of representative MPA networks. There are, however, a number of shortcomings. To a large degree, these are the result of the policy of the Netherlands Government to go no further in the designation of MPAs than what is strictly required by the EU Birds and Habitats Directives. On account of the widely acknowledged ‘marine deficiencies’ of the Habitats Directive, this policy stands in the way of achieving the target of a representative MPA network. Moreover, it is rather doubtful whether the same minimalist approach is sufficient to meet the relevant obligations of the Netherlands under global and regional treaties, in particular the OSPAR Convention. These shortcomings can be remedied by the designation of additional MPAs and, in some cases, by extending the list of species and habitats for which current MPAs have been selected.
  •   Titel: The Next Phase in the Europeanisation of National Ministries: Preparing EU ialogues, Eipascope trans
Auteur:  Schout, A. and C.J. Bastmeijer, Eipascope, 1 (2003), pp. 12-21
  •   Titel: The precautionary principle in international, European and Dutch wildlife law trans
Auteur:  Backes LL.M., Prof.dr. Chris W. en dr. Jonathan M. Verschuuren, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 9, no. 1, p. 43-70
  •   Titel: The role of the protected area concept in protecting the world’s largest natural reserve: Antarctica trans
Auteur:  Kees Bastmeijer & Steven van Hengel
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2009
Beschrijving:  - Special on Protected Areas in Environmental Law
Abstract:  Should the entire Antarctic continent and the surrounding islands be recognised as a ‘protected area’ or as a continent where certain areas, just like anywhere else, may be designated as protected areas? To find an answer to this question, this paper first discusses the most important agreements and declarations on environmental protection in Antarctica. Next, these instruments are compared with the components of IUCN’s ‘protected area’ definition (2008). In the light of this overall protection of Antarctica, the instrument of designating areas as Antarctic Specially Protected Areas (ASPAs) is discussed on the basis of a quick scan of 42 management plans for existing ASPAs. It is concluded that Antarctica could indeed be considered as a protected area and that the ASPA instrument is so shaped to provide specific areas with ‘extra protection’ by regulating human activities in those areas with a high level of detail. However, the continuous increase in human activities in Antarctica raises concerns with respect to the scope and completeness of the existing legal instruments. These concerns regarding the overall protection of Antarctica could become an argument for applying the ASPA instrument in respect of larger areas to ensure the comprehensive protection of at least certain parts of Antarctica. This would make the ASPA system more comparable with protected area systems in other parts of the world; however, strengthening the overall protection of Antarctica – parallel to the further development of the ‘specially’ protected area system - would be more consistent with Antarctica’s protected status as has developed since the Antarctic Treaty was signed 50 years ago.
  •   Titel: Tourism in Antarctica: Increasing Diversity and the Legal Criteria for Authorization trans
Auteur:  Bastmeijer, C.J. 'Tourism in Antarctica: Increasing Diversity and the Legal Criteria for Authorization', 7 New Zealand Journal of Environmental Law (2003), pp. 85-118
  •   Titel: Transboundary water pollution management. Lessons learned from river basin management in China, Europe and the Netherlands trans
Auteur:  Xia Yu
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Utrecht Law Review
Jaar:  2011
Abstract:  Transboundary water pollution management is a challenge for China at this moment in time. By introducing relevant legal arrangements, we mainly discuss the competent authorities, the legal instruments and dispute settlement procedures concerning this issue in China. The experiences from international, EU and Dutch water law gives us a comparative perspective. As a conclusion, we agree that China has set up a basic legal system to solve the problem, but a greater effort can still be made, for instance including more public opinion, clearly defining the competent authorities, and enacting more legislation. At the same time, the Chinese experience, such as a new model for a monitoring system and a target responsibility system, also provides the rest of the world with a new approach.
  •   Titel: Van de Harmon-doctrine naar het klimaatakkoord van Kopenhagen : over de ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht trans
Auteur:  Lammers, Johan Gerrit
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Oraties en redes rechtsgeleerdheid, economie, bestuur en organisatie (2010)
Jaar:  2010
Abstract:  In een geschil tussen Mexico en de Verenigde Staten over het watergebruik van de Rio Grande aan het einde van de negentiende eeuw, claimde de Amerikaanse minister van justitie Harmon nog dat er geen volkenrechtelijke regels bestonden die aan de VS beperkingen oplegden bij het gebruik van het water van een internationale rivier, ook al werd daarbij schade in het gebied van een nabuurstaat toegebracht. In zijn oratie zal Johan Lammers de enorme ontwikkeling en expansie van het internationaal milieurecht toelichten. Daarbij zal hij nader ingaan op de spraakmakende internationale arbitrale uitspraak uit 1938 in de ‘Trail Smelter affaire’ tussen de Verenigde Staten en Canada, alsook enkele andere kenmerkende gevallen van grensoverschrijdende milieuhinder en gebruik van natuurlijke rijkdommen, zoals de kwestie van de verzilting van het Rijnwater na de Tweede Wereldoorlog en het probleem van de ‘zure regen’ dat in de jaren zeventig ontstond. Bijzondere aandacht zal hij daarbij besteden aan de problematiek van de klimaatverandering wereldwijd, alsook de wijze waarop de internationale gemeenschap daarvoor een oplossing probeert te vinden via het VN Klimaatverdrag, het Kyoto Protocol en het recentelijk gesloten Klimaatakkoord van Kopenhagen.
  •   Titel: Van Stockholm, via Rio naar Johannesburg : enige volkenrechtelijke beschouwingen over het beginsel van goed nabuurschap trans
Auteur:  Nelissen, F.A., Inaugurele rede 08-10-2002, University Library Groningen