Portill

Rechtsrubriek:

 Vervoersrecht 86.73

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Aansprakelijkheid in het luchtvervoer: Goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal trans
Auteur:  Koning, I
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Het internationale luchtrecht is zowel een voorbeeld van verregaande unificatie als van verregaande disunificatie. Unificatie omdat het oorspronkelijke Verdrag van Warschau, dat de basis vormt van het internationale luchtrecht, nagenoeg wereldwijd geratificeerd is. Disunificatie omdat de verdragsrechtelijke regeling in de loop der tijd door diverse protocollen en een aanvullend verdrag is gewijzigd. Het resultaat van deze wijzigingen was een in verregaande mate versnipperd Warschau systeem. In 1999 werd dit systeem vervangen door het Verdrag van Montreal, dat op 4 november 2003 in werking trad. Thans heeft meer dan de helft van het aantal oorspronkelijke Warschau lidstaten het Verdrag van Montreal geratificeerd. Naar verwachting zullen het Verdrag van Montreal en het Warschau systeem nog enige tijd naast elkaar voortbestaan. In deze dissertatie wordt de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder van goederen onder zowel het Warschau systeem als het Verdrag van Montreal beschreven, geanalyseerd en beoordeeld.
  •   Titel: De 'Principle Place of Business of the Carrier' Clausule trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Loonstra, C.J. et al. (Red.), Recht in Bedrijf, Gouda Quint, 1997, pp. 157-176
  •   Titel: Delivery of Goods by the Carrier under the Contract of Carriage by Sea; a focus on China trans
Auteur:  Zou, Y.
Abstract:  De aflevering van de goederen aan de ontvanger is een van de belangrijkste verplichtingen van de vervoerder onder het contract voor het vervoer van goederen over zee. Toch krijgt dit onderwerp zowel in vervoersrechtelijke verdragen alsook in veel nationaal recht weinig aandacht. Een van de gevolgen daarvan is dat veel procedures over het contract voor het vervoer van goederen over zee kwesties rond de aflevering van die goederen betreffen. Naar schatting is in China de aflevering goed voor driekwart van al deze procedures. Het kan daarbij gaan om de vervoerdersaansprakelijkheid voor de aflevering zonder dat een cognossement gepresenteerd is door de ontvanger, de relatie tussen de aflevering en het einde van de periode gedurende welke de vervoerder verantwoordelijk is voor de goederen, de aflevering onder een cognossement op naam, het vorderingsrecht van de geadresseerde, het probleem van de niet-afleverbare goederen, enzovoort. Niet alleen het gebrek aan wetgeving over aflevering, maar ook de complexiteit van dit onderwerp en de relatie die er in de praktijk ligt met de verplichtingen onder het koopcontract betreffende de vervoerde goederen, alsmede goederenrechtelijke aspecten van de aflevering, leveren voor de praktijk verwarrende situaties op. Vandaar, dat juridisch onderzoek naar de aflevering nuttig en nodig is. De aandacht bij dit onderzoek ligt vooral op de situatie in China: de problemen dáár en de onvolkomenheden van het Chinese recht. Het onderzoek in dit proefschrift is gebaseerd op studie van internationale literatuur en op enige rechtsvergelijking. In de literatuur is geen enkel handboek dat uitsluitend de aflevering behandelt, maar door de toename van de praktische problemen met betrekking tot de aflevering zijn er wel recent artikelen verschenen over dit onderwerp. Ook de rechtspraak over de aflevering neemt toe, in China en elders. Verder is de basis van het proefschrift een praktijkonderzoek geweest bij Chinese scheepvaartmaatschappijen en scheepsagenten in Chinese havens, alsmede Chinese rechtbanken en onderzoeksinstellingen. Daarbij is opvallend, dat in universitaire studies die recent gedaan zijn in het kader van een herzieningsproces van de Chinese maritieme wetgeving, de aflevering niet als een belangrijk onderwerp wordt gezien. Het is de bedoeling van het proefschrift mede in die leemte te voorzien en aanbevelingen te doen voor herziening van het Chinese recht op het terrein van de aflevering.
  •   Titel: Dutch Case Law on Art. 29 CMR trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  European Transport Law (2000), pp. 331-341
  •   Titel: Forwarderlaw: A Comprehensive Resource for Legal Information on Int'l Transport & Logisitics trans
Auteur:  Peter Jones
Gepubliceerd in:  LLRX.com
  •   Titel: Liability for Wrongful Arrest of Ships from a Civil Law Perspective trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Thomas, D. Rhidian (ed), Liability Regimes in Contemporary Maritime Law, Informa, London, 2007, pp. 261-276
  •   Titel: Multimodal Transport Law: The law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods trans
Auteur:  Hoeks, M.A.I.H.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaar:  2009
  •   Titel: Queen's Bench Division (Commercial Court) trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Lloyd's Law Reports, 2 (1994), pp. 171-182
  •   Titel: Regres binnen de kring van tot beperking gerechtigden trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift Vervoer & Recht, (2006), 1, pp. 8-13
  •   Titel: Samenlopende internationale regelingen bij personenvervoer over zee en binnenwateren trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Haak, K.F. en F.D. Lindenbergh (Red.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2007, pp. 15-36
  •   Titel: Scheepsongevallen en transportschade trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 67 (10), 468-473
Jaar:  2007
  •   Titel: Toetsing geldigheid forumkeuze in cognossement aan art. 629 lid 2 Rv bij meerdere vervoerders onder het cognossement in de zin van art. 8:461 BW trans
Auteur:  Smeele, F.G.M.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, (2003), 4 (18 september), pp. 341-350
Jaar:  2003
  •   Titel: Trucking onder Warschau en Montreal trans
Auteur:  Koning, I.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Abstract:  De luchtvervoerder vervoert goederen door de lucht. Dit lijkt een voor de hand liggend gegeven, maar niets is minder waar. Binnen Europa kiezen luchtvervoerders er namelijk in toenemende mate voor om bepaalde trajecten niet door de lucht, maar over de weg af te leggen. Op bepaalde trajecten gebeurt dit op zo'n grote schaal, dat daadwerkelijk vervoer van luchtvracht door de lucht zeldzamer is dan vervoer over de weg. Er zijn tal van omstandigheden die vervoer van luchtvracht over de weg aantrekkelijk maken voor de luchtvervoerder. Vaak wordt voor een wegtraject gekozen vanuit een financieel of capaciteitsoogpunt. Luchtverbindingen tussen centrale luchthavens (hubs) en kleinere luchthavens (overloopluchthaven) zijn niet tlijd voorhanden en (grotere) freighters, bestemd voor intercontinentale vluchten, kunnen niet vanaf ieder luchthaven worden ingezet. Bovendien gelden op de - in dichtbevolkte gebieden gelegen - centrale Europese luchthavens vaak nachtstartverboden. Binnen Europa zal vervoer over de weg dan ook dikwijks minder tijd in beslag nemen dan vervoer door de lucht.