Portill

Rechtsrubriek:

 Arbeidsrecht 86.63

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Afvloeiingsregeling sleutelfunctionarissen trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: Arbeidsrechtspraak in geding trans
Auteur:  Jaspers A.Ph.C.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2002
  •   Titel: Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau : een onderzoek naar communautaire of transnationale regelgeving in het beroepsgoederenvervoer over de weg trans
Auteur:  Herk, E.J.M. van,
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Proefschrift Universiteit Utrecht, 1998
  •   Titel: Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010 trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J. Laat, J.J.M. de Sagel, S.F. Verhulp, E.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  De recente arresten over kennelijk onredelijke opzegging nopen ertoe om de schadevergoeding bij kennelijk onredelijke opzeggingen anders te berekenen dan tot nu toe gebruikelijk was. Eerst moet de kennelijke onredelijkheid worden vastgesteld en vervolgens moet de schade zo concreet mogelijk worden berekend. De Hoge Raad moedigt aan om factoren concreet te benoemen en de berekening inzichtelijker te maken. In dit artikel wordt een aantal elementen van de nieuwe wijze van berekening benoemd en besproken. Hiermee wordt beoogd de rechtspraktijk te stimuleren de voorspelbaarheid van beslissingen over deze schadevergoeding te vergroten.
  •   Titel: Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states trans
Auteur:  Waaldijk, C., Bonini-Baraldi, M.T., Littler, A.D.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states, Report of the European Group of Experts on Combating Sexual Orientation Discrimination, about the implementation up to April 2004 of Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
  •   Titel: Das arbeitsverhältnis: Infragestellung des binären Modells? trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J; Kullmann, M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  KritV
Jaar:  2009
  •   Titel: De belemmeringen voor een interne markt voor bedrijfspensioenvoorziening trans
Auteur:  H. van Meerten B Starink
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: De procedure in de onderneming voorafgaand aan ontslag trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd trans
Auteur:  Kötter, Robin Franciscus
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  In het proefschrift wordt aan de orde gesteld in hoeverre de sollicitatiefase en de proeftijd door het recht worden genormeerd. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de bescherming van de sollicitant respectievelijk werknemer in de proeftijd in verhouding tot het belang van de werkgever voldoende is en of verdere normering (al dan niet via een wettelijke regeling) is aangewezen. Voor de sollicitatiefase en regeling van de proeftijd wordt in het boek een vergelijking gemaakt met het Duitse rechtssysteem. Er bestaat reeds een NVP Sollicitatiecode. Gebleken is evenwel dat deze bij ondernemingen en instellingen onvoldoende bekend is. Wetgeving voor de werving en selectie zal dan ook eerst meerwaarde hebben als de sollicitatiecode bij de werkgever en sollicitanten voldoende bekend is geworden en in de wet een goed werkend sanctieapparaat is opgenomen. In haar algemeenheid is de rechtspositie van de sollicitant naar Duits recht niet wezenlijk beter of slechter dan de rechtspositie van de sollicitant naar Nederlands recht. De Duitse sollicitatieprocedure onderscheidt zich in positieve zin van de Nederlandse sollicitatieprocedure door de duidelijke informatie-uitwisseling middels de uitgebreide documentatie die op grond van het gebruik bij een sollicitatiebrief wordt gevoegd. In het proefschrift is een proeve voor een nieuwe proeftijdregeling opgenomen. Voor de totstandkoming van deze proeve is gekozen voor een combinatie van het Duitse en Nederlandse rechtssysteem. In de proeve heeft Kötter de voordelen van de proeftijd naar Duits recht, zoals de plicht tot feitelijke proefneming, het hanteren van een opzegtermijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd en het hanteren van een langere maximumduur (zes maanden) van de proeftijd in het belang van de feitelijke proefneming overgenomen. Voordelen van de huidige Nederlandse proeftijdregeling zijn in de proeve intact gelaten.
  •   Titel: Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Labour Market Policies trans
Auteur:  Vliet, O.P. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Journal of European Integration, issue 3, vol. 32
Jaar:  2010
  •   Titel: Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie: beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht trans
Auteur:  Veldman, A.G.V., 1995, Proefschrift Universiteit Utrecht
Bron:  Universiteit Utrecht
Beschrijving:  Proefschrift Universiteit Utrecht, 1995
  •   Titel: Flexibility in Dutch Labour Law trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  JILLForum Special Series
Jaar:  2000
  •   Titel: Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data trans
Auteur:  H. Zhou R. Dekker A.H. Prof.Dr. Kleinknecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Het studiekostenbeding: Tijd voor een wettelijke regeling trans
Auteur:  N. Zekic
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen vrij verkeer van personen, vrij trans
Auteur:  Veerle Van Den Eeckhout
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Enkele aantekeningen vanuit ipr-perspectief bij de uitspraken Viking, Laval, Rüffert en C./Luxemburg
  •   Titel: Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, Internationale Arbeidsorganisatie trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J; Keizer, A.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Book: Schuurmans en Jordens
Jaar:  2005
  •   Titel: Invoeren tijdsregistratiesysteem trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Nakoming afspraken met de or trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
  •   Titel: Navigeren doorheen artikel 6 EVO-verdrag c.q. artikel 8 Rome I: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht. Een analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08) trans
Auteur:  Eeckhout, V. Van Den
Gepubliceerd in:  Arbeidsrechtelijke Annotaties
Jaar:  2010
  •   Titel: Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht trans
Auteur:  Alt, Hendrik Jan Wouter
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Beschrijving:  Een portier bij een bank en van een Ministerie doen materieel hetzelfde werk. De vraag is echter of hen, wanneer er een rechtspositioneel geschil ontstaat bezien vanuit de stelplicht en bewijslast, in dezelfde mate rechtsbescherming toekomt en of die toereikend is. Op 15 september 2009 promoveert de Haagse cassatieadvocaat mr H.J.W. Alt op dit onderwerp. Belang Stelplicht en bewijslast vormen de kern van een procedure. Een partij die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar vervolgens niet in de bewijslevering slaagt, verliest evenzeer. Wanneer rechtsbescherming illusoir wordt vanwege – door een ongelijke rechtsverhouding veroorzaakte – bewijsproblemen, is in beginsel ingrijpen noodzakelijk. Dat kan geschieden door de wetgever, maar ook door de rechter. Promotieonderzoek Het primaire doel van het onderzoek is de vraag of, en zo ja, in welke mate door middel van een afwijkende stelplicht of bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht processuele en materiële ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kan worden weggenomen of teruggedrongen. Daartoe worden vier disciplines onderzocht: het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het arbeidsrecht, en het ambtenarenrecht. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen en om te komen tot een meer eenvormig stelsel.
  •   Titel: Over de arbeidsmarkt gesproken: Voorstellen voor vernieuwing en verandering trans
Auteur:  A.C.J.M. Wilthagen
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Self-employment in the Netherlands trans
Auteur:  S. Bekker M.A.C. Posthumus
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Stille revolutie in het arbeidstijdenrecht trans
Auteur:  Heerma van Voss, G.J.J.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2006
  •   Titel: Uitbreiding van de regeling van bescherming van de rechten van werknemers bij overgang onderneming met een nieuwe variant trans
Auteur:  Jaspers A.Ph.C.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2000
  •   Titel: Wangedrag van werknemers: de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering trans
Auteur:  Koevoets, M.M.
  •   Titel: Werkzekerheid voor jonggehandicapten trans
Auteur:  I.W.C.M. Borghouts - van de Pas
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010