Portill

Topic:

 Labour law 86.63

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states trans
Author:  Waaldijk, C., Bonini-Baraldi, M.T., Littler, A.D.
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Combating sexual orientation and discrimination in employment: legislation in fifteen EU member states, Report of the European Group of Experts on Combating Sexual Orientation Discrimination, about the implementation up to April 2004 of Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation.
  •  Title: Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen vrij verkeer van personen, vrij trans
Author:  Veerle Van Den Eeckhout
Source:  Universiteit Leiden
Description:  Enkele aantekeningen vanuit ipr-perspectief bij de uitspraken Viking, Laval, Rüffert en C./Luxemburg
  •  Title: Flexibility in Dutch Labour Law trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  JILLForum Special Series
Year:  2000
  •  Title: Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, Internationale Arbeidsorganisatie trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J; Keizer, A.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Book: Schuurmans en Jordens
Year:  2005
  •  Title: De procedure in de onderneming voorafgaand aan ontslag trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Invoeren tijdsregistratiesysteem trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Das arbeitsverhältnis: Infragestellung des binären Modells? trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J; Kullmann, M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  KritV
Year:  2009
  •  Title: Stille revolutie in het arbeidstijdenrecht trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2006
  •  Title: Nakoming afspraken met de or trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau : een onderzoek naar communautaire of transnationale regelgeving in het beroepsgoederenvervoer over de weg trans
Author:  Herk, E.J.M. van,
Source:  Universiteit Utrecht
  •  Title: Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie: beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht trans
Author:  Veldman, A.G.V., 1995, Proefschrift Universiteit Utrecht
Source:  Universiteit Utrecht
  •  Title: Wangedrag van werknemers: de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering trans
Author:  Koevoets, M.M.
  •  Title: Navigeren doorheen artikel 6 EVO-verdrag c.q. artikel 8 Rome I: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht. Een analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08) trans
Author:  Eeckhout, V. Van Den
Published in:  Arbeidsrechtelijke Annotaties
Year:  2010
  •  Title: Divergence within Convergence: Europeanisation of Social and Labour Market Policies trans
Author:  Vliet, O.P. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Journal of European Integration, issue 3, vol. 32
Year:  2010
  •  Title: Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht trans
Author:  Alt, Hendrik Jan Wouter
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
Description:  Een portier bij een bank en van een Ministerie doen materieel hetzelfde werk. De vraag is echter of hen, wanneer er een rechtspositioneel geschil ontstaat bezien vanuit de stelplicht en bewijslast, in dezelfde mate rechtsbescherming toekomt en of die toereikend is. Op 15 september 2009 promoveert de Haagse cassatieadvocaat mr H.J.W. Alt op dit onderwerp. Belang Stelplicht en bewijslast vormen de kern van een procedure. Een partij die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar vervolgens niet in de bewijslevering slaagt, verliest evenzeer. Wanneer rechtsbescherming illusoir wordt vanwege – door een ongelijke rechtsverhouding veroorzaakte – bewijsproblemen, is in beginsel ingrijpen noodzakelijk. Dat kan geschieden door de wetgever, maar ook door de rechter. Promotieonderzoek Het primaire doel van het onderzoek is de vraag of, en zo ja, in welke mate door middel van een afwijkende stelplicht of bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht processuele en materiële ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kan worden weggenomen of teruggedrongen. Daartoe worden vier disciplines onderzocht: het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het arbeidsrecht, en het ambtenarenrecht. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen en om te komen tot een meer eenvormig stelsel.
  •  Title: Het studiekostenbeding: Tijd voor een wettelijke regeling trans
Author:  N. Zekic
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Over de arbeidsmarkt gesproken: Voorstellen voor vernieuwing en verandering trans
Author:  A.C.J.M. Wilthagen
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Begroot, schat, vergoed en bewonder: de begroting van de kennelijk onredelijk ontslagvergoeding na 12 februari 2010 trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J. Laat, J.J.M. de Sagel, S.F. Verhulp, E.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  De recente arresten over kennelijk onredelijke opzegging nopen ertoe om de schadevergoeding bij kennelijk onredelijke opzeggingen anders te berekenen dan tot nu toe gebruikelijk was. Eerst moet de kennelijke onredelijkheid worden vastgesteld en vervolgens moet de schade zo concreet mogelijk worden berekend. De Hoge Raad moedigt aan om factoren concreet te benoemen en de berekening inzichtelijker te maken. In dit artikel wordt een aantal elementen van de nieuwe wijze van berekening benoemd en besproken. Hiermee wordt beoogd de rechtspraktijk te stimuleren de voorspelbaarheid van beslissingen over deze schadevergoeding te vergroten.
  •  Title: Self-employment in the Netherlands trans
Author:  S. Bekker M.A.C. Posthumus
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: De belemmeringen voor een interne markt voor bedrijfspensioenvoorziening trans
Author:  H. van Meerten B Starink
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Werkzekerheid voor jonggehandicapten trans
Author:  I.W.C.M. Borghouts - van de Pas
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: De rechtspositie van de sollicitant en van de werknemer tijdens de proeftijd trans
Author:  Kötter, Robin Franciscus
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Description:  In het proefschrift wordt aan de orde gesteld in hoeverre de sollicitatiefase en de proeftijd door het recht worden genormeerd. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de bescherming van de sollicitant respectievelijk werknemer in de proeftijd in verhouding tot het belang van de werkgever voldoende is en of verdere normering (al dan niet via een wettelijke regeling) is aangewezen. Voor de sollicitatiefase en regeling van de proeftijd wordt in het boek een vergelijking gemaakt met het Duitse rechtssysteem. Er bestaat reeds een NVP Sollicitatiecode. Gebleken is evenwel dat deze bij ondernemingen en instellingen onvoldoende bekend is. Wetgeving voor de werving en selectie zal dan ook eerst meerwaarde hebben als de sollicitatiecode bij de werkgever en sollicitanten voldoende bekend is geworden en in de wet een goed werkend sanctieapparaat is opgenomen. In haar algemeenheid is de rechtspositie van de sollicitant naar Duits recht niet wezenlijk beter of slechter dan de rechtspositie van de sollicitant naar Nederlands recht. De Duitse sollicitatieprocedure onderscheidt zich in positieve zin van de Nederlandse sollicitatieprocedure door de duidelijke informatie-uitwisseling middels de uitgebreide documentatie die op grond van het gebruik bij een sollicitatiebrief wordt gevoegd. In het proefschrift is een proeve voor een nieuwe proeftijdregeling opgenomen. Voor de totstandkoming van deze proeve is gekozen voor een combinatie van het Duitse en Nederlandse rechtssysteem. In de proeve heeft Kötter de voordelen van de proeftijd naar Duits recht, zoals de plicht tot feitelijke proefneming, het hanteren van een opzegtermijn bij opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd en het hanteren van een langere maximumduur (zes maanden) van de proeftijd in het belang van de feitelijke proefneming overgenomen. Voordelen van de huidige Nederlandse proeftijdregeling zijn in de proeve intact gelaten.
  •  Title: Afvloeiingsregeling sleutelfunctionarissen trans
Author:  Heerma van Voss, G.J.J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Flexible labor and innovation performance: Evidence from longitudinal firm-level data trans
Author:  H. Zhou R. Dekker A.H. Prof.Dr. Kleinknecht
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2011
  •  Title: Arbeidsrechtspraak in geding trans
Author:  Jaspers A.Ph.C.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2002
  •  Title: Uitbreiding van de regeling van bescherming van de rechten van werknemers bij overgang onderneming met een nieuwe variant trans
Author:  Jaspers A.Ph.C.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Year:  2000