Portill

Topic:

 Administrative law 86.55

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: Winner Wetten GmbH trans
Author:  Uzman, J.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke milieuhandhaving trans
Author:  Winter, Heinrich
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  De vraag die in dit onderzoek centraal stond is: wat is in elke situatie de meest effectieve inzet van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke middelen bij de handhaving van het milieurecht door het openbaar bestuur en het Openbaar Ministerie? Om de vraag naar de effectiviteit van handhaving te kunnen beantwoorden is het nodig vast te stellen wat in dit verband onder effectiviteit moet worden verstaan. In het onderzoek is aantal mogelijke maatstaven voor de effectiviteit van milieuhandhaving gepresenteerd. Dit mondt uit in een zgn. doelboom. Hieruit zijn diverse maatstaven voor de effectiviteit van handhaving af te leiden. Binnen twee arrondissementen zijn 58 casestudy’s uitgevoerd. Een case is gedefinieerd als een overtreding van milieuvoorschriften door een bedrijf (inrichting) waarop hetzij bestuurlijk, hetzij strafrechtelijk, hetzij in een combinatie van beide handhavend is opgetreden. Van elke casus zijn de strafrechtelijke en bestuurlijke dossiers (voor zover aanwezig) bestudeerd. Ook zijn de handhavers in kwestie over de zaak geïnterviewd, teneinde informatie te krijgen die niet uit het dossier is op te maken. Op grond daarvan is het totale handhavings proces gereconstrueerd. Met de casestudy’s werd beoogd meer inzicht te krijgen in de relatieve effectiviteit van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctioneringsinstrumenten in verschillende handhavingssituaties. Onderzocht is in hoeverre het eerder genoemde beslismodel wordt ondersteund door ervaringen uit de praktijk.Het onderzoek is uitgemond in een beslismodel dat op basis van de bevindingen van de casestudy’s nader is verfijnd. Op grond van het beslismodel kan op basis van kenmerken van het delict en de overtreder bepaald worden op welke wijze idealiter gehandhaafd zou moeten worden. Bij de toepassing van het model moet voor een optimale effectiviteit van de handhaving aan een aantal, eerder genoemde randvoorwaarden voor een effectieve handhaving worden voldaan. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als tijdig, snel (lik op stuk) en adequaat (doorpakken door bestuur en OM) handhaven.
  •  Title: De bestuursrechter en diens vrijheid : Van actief naar lijdelijk (en weer terug?) trans
Author:  Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Trema 2007, afl. 10 p. 423-431 - Een gemiddelde bestuursrechter zet een paar honderd keer per jaar zijn handtekening onder een uitspraak. Het is niet ondenkbaar dat hij af en toe, vlak voor de ondertekening, door twijfel wordt bevangen over de juistheid van zijn uitspraak. Er kunnen vele redenen voor twijfel zijn, maar voor zover we te maken hebben met een gemiddelde (dus hardwerkende, intelligente en evenwichtige) rechter, is zijn twijfel hoogstwaarschijnlijk terug te voeren op de vrijheid die hij bezit.
  •  Title: 'Quality of Decision-Making in Public Law trans
Author:  K.J. de Graaf, J.H. Jans, A.T. Marseille &. J. de Ridder
Source:  RuG
Description:  Europa Law Publishing, 2007 Digitale versie (PDF) van het gelijknamige boek, ISBN 9789076871851
  •  Title: Een advocaat-generaal voor de hoogste bestuursrechters. Over de noodzaak en de vormgeving trans
Author:  Marseille, A.T.; Graaf, K.J. de; Smit, A.J.H.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2008, afl. 3, p. 67-76
  •  Title: Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties trans
Author:  C.J. van Montfort P.M. Karré M.J.W. van Twist
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Review of final decisions in the Netherlands, Germany and Europe trans
Author:  Graaf, K.J. de; Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Quality of Decision-Making in Public Law ISBN: 978-90-76871-85-1
Description:  Hoofdstuk 6 van het boek: Quality of Decision-Making in Public Law (ISBN: 978-90-76871-85-1)
  •  Title: The legal framework for self-regulation in the Netherlands trans
Author:  Zayènne D. Van Heesen-Laclé & Anne C.M. Meuwese
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
Description:  The debate on the viability of self-regulation as a mode of regulation is split and is conducted at two different levels. The insights from sophisticated regulation theory do not transpose easily to the practical concerns of those considering self-regulation as an alternative to legislation. And yet in this era of ‘Better Regulation’, self-regulation is increasingly called for by stakeholders and sometimes also by public authorities. This article aims to bring theory and practice one step closer together by analysing how in one concrete European legal system, that of the Netherlands, self-regulatory mechanisms are received. From an investigation into topics such as the relevance of fundamental rights, the public/private nature of self-regulatory bodies and the scope of liability for self-regulation, the persisting formal division between public law regulation (unilateral and therefore bound by constitutional norms) and self-regulation (assumed to be bilateral and therefore positioned in the realm of private law) emerges. Furthermore, the growing popularity of public law mechanisms at the expense of (pure) self-regulatory mechanisms can be observed. This is partly because in the current legal structure the voluntary nature of many self-regulatory arrangements is not always protected or acknowledged.
  •  Title: Liability of Public Authorities in Cases of Non-Enforcement of Environmental Standards trans
Author:  de Graaf, K.J.; Jans, J.H.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Pace Environmental Law Review 2007 (Vol. 24, Issue 2), p. 377-398
Description:  This paper will explore the possibility of using tort law based instruments for the enforcement of environmental standards. Not by using these instruments vis-`a-vis those who are violating environmental standards (which could be regarded as a rather innovative approach to the subject), but vis-`a-vis public authorities not taking sufficient enforcement action with respect to persons and undertakings who are primarily responsible for the environmental harm. Our main question therefore is, whether a non- or unsatisfactory enforcement of environmental law by public authorities can result in liability to pay damages based on general civil law. The approach that will be introduced is one of the “hottest” and most discussed subjects in legal practice and academia alike, in the Netherlands today.
  •  Title: Een weg uit de doolhof? Het Voorontwerp overheidsaansprakelijkheid gewogen trans
Author:  de Graaf, K.J.; Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  NJB 2007, afl. 32, p. 2010-2017 (nr. 1682)
Description:  Het is geen sinecure om door overheidshandelen geleden schade vergoed te krijgen. De procedures die moeten worden doorlopen, zouden te ingewikkeld zijn, niet goed op elkaar zijn afgestemd, te veel drempels bevatten en te lang duren, met als gevolg dat schadevergoedingsclaims tegen de overheid niet of slechts met bovenmatige inspanningen kunnen worden verzilverd. Biedt het recent uitgebrachte Voorontwerp tot wijziging van de Awb uitkomst?
  •  Title: Self-regulation as a regulatory strategy: The Italian legal framework trans
Author:  Simona Rodriquez
Source:  Universiteit Utrecht - Utrecht Law Review, Volume 3, Issue 2 (December 2007)
Description:  This article aims to provide an overview of the evolution of self-regulatory mechanisms in Italy. A brief overview of the Italian system of sources of law has showed that the model of the sources of law rooted in the Italian constitution is typically positivistic and centred on the pivotal role of Parliament, the only body empowered to legislate, either directly or by delegating its normative powers to the Government, within expressly specified limits. What room, if any, is there for self-regulatory rules? If one of the most interesting aims of the research was to analyse to what extent the self-regulatory phenomenon is compatible with Parliament’s undisputed sovereignty and with the linked principle of the rule of law, it should be clear that rules made by private actors (i.e. self-regulatory rules), which pretend to have external effects (binding erga omnes), can be considered as law and, as such, as sources of law, as long as they can be ‘incorporated’ into and recognized in some of the formal sources of Italian law. This seems the only possible and constitutionally compatible interpretation of a phenomenon (self-regulation) which, instead, could potentially be able to place the formal hierarchy of sources of law in jeopardy. On the other hand, the results of the study make clear that, even when Parliament confers its normative powers on any other bodies (i.e. either independent administrative authorities or professional orders, or, more in general, any self-regulatory associations), it is unlikely that it will give up determining the limits within which those normative powers have to be exercised. Some authors actually consider this sort of ‘delegated legislation’ to be a means for the State to reassert its sovereignty. Anyway, this new pluralistic ‘architecture’ will undoubtedly allow the legislator to retain some exclusive duties: first and foremost, the power to prescribe the institutional conditions which underlie the basis of ‘private self-regulatory governance’, as well as the aims of their future normative action; secondly, to intervene in order to correct, if necessary, the new consensual rules.
  •  Title: Annotatie bij CBB 10 juli 2007, Koninklijke DSM N.V./Minister van Economische Zaken trans
Author:  Adriaanse, P.C., Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: Wetsoverstijgende evaluaties trans
Author:  Heinrich Winter; Carolien Klein Haarhuis
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Description:  Vijf bijdragen in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht over thematische evaluatie van regelgeving worden door ons nader beschouwd. In onze reactie vragen wij ons af wat onder een wetsoverstijgende evaluatie verstaan moet worden. Is dat hetzelfde als een meta-evaluatie, of toch iets anders? En wat is dan weer een onderzoekssynthese van wetsevaluaties?
  •  Title: De wet intern klachtrecht geevalueerd: hoe krijgen we tevreden klagers? trans
Author:  Winter, H.B.; Herweijer, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  NTB 2007 p. 235- 244
  •  Title: Feitenvaststelling in beroep trans
Author:  Barkhuysen, T.; Damen, L.J.A.; Graaf, K.J. de; Marseille, A.T.; Ouden, W. den; Schuurmans, Y.E.; Tollenaar, A.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Dit deelrapport van de Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht gaat over de feitenvaststelling in beroep. De feiten zijn vaak van doorslaggevend belang voor de beoordeling van bestuursrechtelijke geschillen. Toch bevat de Awb weinig bepalingen die de feitenvaststelling reguleren. Er is bovendien weinig zicht op de wijze waarop de bestuursrechter in de praktijk de feiten vaststelt en hoe hij daarbij gebruikmaakt van zijn onderzoeksbevoegdheden. In dit onderzoek staat centraal aan welke eisen van nationaal en Europees recht de rechter is gebonden wanneer hij feiten vaststelt of toetst, hoe de rechter dat in de praktijk doet, of deze praktijk volgens procesdeelnemers voldoet en of de praktijk in overeenstemming is met de daarvoor geldende rechtsnormen. In dat kader is zowel juridisch-normatief als empirisch onderzoek verricht. Op die basis is bezien waar zich knelpunten voordoen bij de feitenvaststelling en hoe deze kunnen worden verholpen. Dit resulteert in een door de onderzoekers ontwikkeld model voor feitenvaststelling in het bestuurs(proces)recht en een aantal aanbevelingen.
  •  Title: Handhaven met beleid trans
Author:  Tollenaar, A.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Gst 7268, 2007 (21), p 81-89
Description:  Bestuursorganen hebben beleidsvrijheid bij het uitoefenen van handhavingsbevoegdheden. In wetgeving en door toezichthouders worden gemeentelijke bestuursorganen verplicht of aangespoord om handhavingsbeleid te formuleren. Ook de bestuursrechter oordeelt soms dat het bestuursorgaan alleen rechtmatig kan handhaven, wanneer het zich baseert op een beleid. Voor dit artikel is nagegaan wat het belang is van beleid voor de handhaving van bouw- en ruimtelijke ordeningsregels door het gemeentebestuur. Daarbij wordt meer in het bijzonder ingegaan op de bijzondere consequenties van de kwalificatie van handhavingsbeleid als beleidsregels. In het licht hiervan wordt de praktijk, zoals die is onderzocht in een achttal gemeenten, beoordeeld.
  •  Title: Terugvordering van onrechtmatige staatssteun. Knelpunten en oplossingen in het Nederlandse recht trans
Author:  Adriaanse, P.C.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Part of book or chapter of book: Contribution Europees recht effectueren, Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht- ISBN 9789013046281. pp. 199-231
  •  Title: De tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest trans
Author:  Voermans, W.J.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Ars Aequi
Year:  2009
  •  Title: Annotatie bij Rb. Rotterdam, LJN BH8651 (Avondklok twaalf-minners) trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Een brief van de burgemeester waarin ouders wordt meegedeeld dat voor hun kind een avondklok geldt, is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Het betreft een waarschuwing inhoudende dat de politie tot feitelijk handelen kan overgaan; zij is niet op een wettelijke grondslag gestoeld. Met uitgebreide noot omtrent de wettelijke mogelijkheden van een dergelijke avondklok voor kinderen onder de twaalf jaar.
  •  Title: Annotatie bij Vz. Rb. Breda 16 oktober 2009 LJN BK0452 (Coffeeshops Rozendaal) trans
Author:  Vols, M.; Brouwer, J.G.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  De weigering tot gedogen van een bestaande (vroeger gedoogde) coffeeshop wordt in casu aangemerkt als een besluit. Dit besluit, de overgangstermijn van een half jaar en het achterliggende cannabisbeleid (zijnde een nulbeleid) wordt door de voorzieningenrechter niet als kennelijk onredelijk besluit gezien.
  •  Title: Comparitie en regie in de bestuursrechtspraak trans
Author:  A.T. Marseille
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  ISBN 9789036742702
Year:  2010
Abstract:  Verslag van het onderzoek naar de vier projecten die zijn uitgevoerd bij sectoren bestuursrecht van rechtbanken in 2008 en 2009
  •  Title: Algemene Inleiding op de Wet Bibob trans
Author:  Van den Berg, A.; Tollenaar, A.; Veldhuis, R.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jonge VAR
Year:  2008
Abstract:  De Wet Bibob is bedoeld als een van de instrumenten om dit probleem aan te pakken. In deze wet wordt gekozen voor een bestuursrechtelijke aanpak, naast het bestaande strafrechtelijke instrumentarium. Op grond van deze wet kan het bestuursorgaan beschikkingen weigeren of intrekken, indien gevaar bestaat dat deze worden gebruikt voor criminele activiteiten. In dit algemene deel wordt, als inleiding op de preadviezen, de aanleiding van deze wet en de wetsystematiek globaal beschreven. Deze beschrijving mondt uit in een aantal vragen en aandachtspunten, die in de preadviezen worden behandeld. Het preadvies 'Instrumentele waarde van de Wet Bibob' is eveneens in de repository geplaatst.
  •  Title: De werking van de WBP in kaart gebracht: onbekend maakt onbemind trans
Author:  H.B.Winter
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  RegelMaat
Year:  2009
Abstract:  Het artikel is weergave van de bevindingen van de empirische evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  •  Title: Instrumentele waarde van de Wet Bibob trans
Author:  Tollenaar, A.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jonge VAR
Year:  2008
Abstract:  De Wet Bibob is met veel kritiek omgeven. In de literatuur worden vooral de noodzaak, de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van het instrument bekritiseerd. Het bestuursrecht zou niet geschikt zijn om strafrechtelijke doelen te dienen. Het bestuursorgaan lijkt een ‘crimefighter’ te worden, terwijl het daartoe de middelen en de kennis ontbeert. Bovendien krijgt het bestuursorgaan een zeer ingrijpend instrument tot zijn beschikking, dat een zware inbreuk maakt op de privacy van betrokkenen, terwijl er minder ingrijpende alternatieven voor handen zouden zijn. Om deze kritiek te kunnen beoordelen is kennis noodzakelijk over de toepassing van de Wet Bibob door bestuursorganen. In dit preadvies, geschreven voor de jaarvergadering van de Jonge VAR van 2008, wordt de bestuurlijke praktijk van de Wet Bibob in kaart gebracht en getoetst aan oorspronkelijke uitgangspunten van de wetgever.
  •  Title: Annotatie bij Rechtbank Breda 5 juni 2009 (Sluiting van woning, anders dan wegens drugsoverlast) trans
Author:  Brouwer, J.G.; Schilder, A.E
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  AB 2009/325
Year:  2009
  •  Title: De elektronische handtekening in het bestuursrecht: ontwikkelingen in Nederland en Europa trans
Author:  Groothuis, M.M; Hof, van der, S.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Computerrecht
Year:  2009
  •  Title: Geschilbeslechting door de OPTA: Een voorbeeld voor geschilbeslechting in het bestuursrecht? trans
Author:  Danopoulos, A.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Wolf Legal Publishers, Nijmegen
Year:  2009-04-23
Abstract:  Het woord telecommunicatie bestaat uit het Griekse woord tèle, dat ver betekent, en uit het Latijnse woord communicare, dat mededelen betekent. Het houdt volgens de dikke van Dale in: het overbrengen van informatie over een grote afstand door middel van telegrafie, telefonie, radar, televisie en andere middelen.1 Het gaat om communicatie op afstand zonder dat iemand zich daartoe fysiek verplaatst. Al vanouds werd door mensen getracht om over grote afstanden met elkaar te communiceren zonder fysieke verplaatsing. Te denken valt aan communicatie door middel van rooksignalen en via postduiven. De moderne telecommunicatiemiddelen bestaan uit elektronische communicatiemiddelen. De laatste jaren vormen met name de mobiele telefoon en het internet populaire middelen van communicatie. Tegenwoordig is bijna iedereen in het bezit van een mobiele telefoon. Er zijn verschillende telecommunicatieondernemingen waarbij men zich kan aansluiten voor een abonnement of een prepaid kaart om op het mobiele netwerk te worden aangesloten. Deze keuzevrijheid van de consument brengt met zich mee dat niet iedereen bij dezelfde telecomprovider is aangesloten. Het is daarom zeer belangrijk dat ook personen die bij verschillende ondernemingen zijn aangesloten met elkaar kunnen communiceren. Om die reden dienen deze telecommunicatieondernemingen met elkaar afspraken te maken. Zij moeten elkaar toegang verlenen tot elkaars netwerken om deze gesprekken tussen hun klanten mogelijk te maken. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) is de toezichthouder op de telecommunicatiemarkt. Eén van haar taken is erop toezien dat de prijzen van mobiel bellen niet te hoog worden doorberekend aan de consument. Over de tarieven voor mobiel bellen en het versturen van sms-berichten is met grote regelmaat een artikel in de krant te lezen.2 Telecommunicatie is dan ook een actueel onderwerp dat vrijwel iedereen direct raakt.
  •  Title: Annotatie bij Rechtbank Roermond , LJN: BH3327 (Gebiedsontzegging) trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Het enkele feit dat een strafbepaling is overtreden is onvoldoende om een gebiedsontzegging op te leggen. Bij de oplegging van een gebiedsontzegging dient een op de specifieke omstandigheden van het geval toegespitste weging van alle belangen plaatsvinden. De eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moeten daarbij een rol spelen.
  •  Title: Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BJ6075 (Circus Renz) trans
Author:  Vols, M.; Brouwer, J.G.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  De Gezondheids- en welzijnswet voor dieren regelt uitputtend het welzijn van dieren. De gemeenteraad komt derhalve niet de bevoegdheid toe om de wet aan te vullen. Het besluit van de burgemeester om, op grond van APV-bepaling, een evenementenvergunning te weigeren in het belang van welzijn van dieren is onrechtmatig.
  •  Title: Annotatie bij Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, LJN: BH2366 (Tijdelijk huisverbod) trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
  •  Title: Annotatie bij Vz. Rb. Breda, LJN BI6630 (Woningsluiting Tilburg) trans
Author:  Vols, M.; Brouwer, J.G.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Sluiting van een woning wegens bedreiging en vernieling op grond van Wet Victoria wordt volgens annotatoren ten onrechte rechtmatig geacht.
  •  Title: Overlast en verloedering. Evaluatie wetten Victoria en Victor trans
Author:  Vols, M.; Jonge, de A.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  VROM inspectie
Year:  2009
Abstract:  De instrumenten Victoria (artikel 174a Gemeentewet) en Victor (artikel 14 Woningwet en artikel 77 lid 1 sub 7 Onteigeningswet) zijn in respectievelijk 1997 en 2002 op verzoek van gemeenten ontwikkeld. Zij geven burgemeesters de mogelijkheid om overlastpanden te sluiten en om gesloten panden in beheer te geven of te nemen, of als laatste stap te onteigenen. Dit onderzoek geeft een indicatief beeld van de toepassing van de wetgeving in de praktijk en de knelpunten en onduidelijkheden, die gemeenten daarbij ervaren. Hierbij komt ook de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) ter sprake, omdat deze een deel van de functie van de Wet Victoria heeft overgenomen, als gevolg van de wetswijziging in november 2007. Ook worden enkele praktijkervaringen beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Actieplan “Overlast en Verloedering”. Dit is een onderdeel van het project “Veiligheid begint bij voorkomen” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.
  •  Title: Handreiking aanpak verloederde tuinen trans
Author:  M.Vols
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2009
Abstract:  Verloederde tuinen zijn bewoners vaak een doorn in het oog. Ze doen de leefbaarheid in de wijken teniet. Met de handreiking kunnen gemeenten en corporaties deze ergernis tegengaan. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. Maar ook met juridische maatregelen zoals handhaving, een last onder dwangsom of bestuursdwang. Een verhuurder kan de kosten van een herstelling verhalen als servicekostenpost. En in het uiterste geval kan de rechter de huurovereenkomst wegens wanprestatie ontbinden.
  •  Title: De stormloop op het hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep trans
Author:  A.T. Marseille
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Nederlands Juristenblad
Year:  2009
  •  Title: Gebiedsontzeggingen in het systeem van het openbare-orderecht trans
Author:  Brouwer, J.G.; Schilder, A.E.
Published in:  JB Plus
Year:  2007
Abstract:  Bij de handhaving van de openbare orde maken burgemeesters in toenemende mate gebruik van maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers beperken. Dit gebeurt op basis van de APV, als ook op grond van de lichte bevelsbevoegdheid in de Gemeentewet. Hierbij wordt zowel in de bestuurspraktijk als in de rechtspraak onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de aard van deze verschillende bevoegdheden. Vergeten wordt dat de maatregelen ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde vanwege hun geringe democratische legitimatie slechts onder zeer specifieke condities kunnen worden ingezet. Bewegingsbeperkende maatregelen op basis van de APV roepen weer andere rechtstatelijke problemen op. Niet-naleving van een gemeentelijke verordening is een overtreding, het negeren van een burgemeesterlijke gebiedsontzegging levert een misdrijf op. In de praktijk is het verleidelijk nog slechts op misdrijfniveau te vervolgen. De auteurs bespreken deze ontwikkelingen en beogen bij te dragen aan een meer systematische beoefening van het openbare-orderecht.
  •  Title: Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, LJN: BH5737 (Sluiting café ogv Damocles) trans
Author:  M. Vols
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet van een horeca-inrichting is niet vereist dat drugs in het café zijn aangetroffen. Geanonimiseerde politierapportages waaruit drugshandel blijkt, vormen voldoende onderbouwing van de aannemelijkheid van drugshandel. Daarnaast hoeft om van drugsverkoop te kunnen spreken, de levering en betaling van de drugs niet in het café plaats te vinden.
  •  Title: Gebiedsontzeggingen in het systeem van het openbare-orderecht trans
Author:  Brouwer, J.G.; Schilder, A.E.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Year:  2007
Abstract:  Bij de handhaving van de openbare orde maken burgemeesters in toenemende mate gebruik van maatregelen die de bewegingsvrijheid van burgers beperken. Dit gebeurt op basis van de APV, als ook op grond van de lichte bevelsbevoegdheid in de Gemeentewet. Hierbij wordt zowel in de bestuurspraktijk als in de rechtspraak onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de aard van deze verschillende bevoegdheden. Vergeten wordt dat de maatregelen ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde vanwege hun geringe democratische legitimatie slechts onder zeer specifieke condities kunnen worden ingezet. Bewegingsbeperkende maatregelen op basis van de APV roepen weer andere rechtstatelijke problemen op. Niet-naleving van een gemeentelijke verordening is een overtreding, het negeren van een burgemeesterlijke gebiedsontzegging levert een misdrijf op. In de praktijk is het verleidelijk nog slechts op misdrijfniveau te vervolgen. De auteurs bespreken deze ontwikkelingen en beogen bij te dragen aan een meer systematische beoefening van het openbare-orderecht.
  •  Title: Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BH6312 (Sluiting Woningwet) trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Sluiting van een brandgevaarlijk gekraakt gebouw op grond van artikel 97 Woningwet
  •  Title: Elektronisch procederen bij de bestuursrechter trans
Author:  Groothuis, M.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Computerrecht
Year:  2009
  •  Title: De rechter neemt de wijk. De buurtrechter. trans
Author:  M. Vols, J.G.Brouwer
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Openbaar Bestuur
Year:  2009
Abstract:  Openbare-ordeproblemen nemen hand over hand toe. Nochtans heeft de burgemeester als eerstverantwoordelijke gezagsdrager voor de handhaving van de openbare orde er de laatste jaren talloze bevoegdheden bij gekregen. Moeten we op de ingeslagen weg voortgaan of kan het anders? In dit artikel wordt het idee van een buurtrechter geintroduceerd.
  •  Title: Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270 (Sluiting drugswoning) trans
Author:  M.Vols
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2009
Abstract:  Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels.
  •  Title: E-government en elektronisch bestuurlijk verkeer. Recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving trans
Author:  Groothuis, M.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Internetrecht
Year:  2009
  •  Title: annotatie DB6690 R'bank Maastricht 12-09-2009 trans
Author:  M.Vols
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Abstract:  Sluiting van een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet is rechtmatig wanneer uit een deugdelijk dossier blijkt dat door concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning ernstig wordt verstoord.
  •  Title: De ontwikkeling van het algemeen bestuursrecht van 1900 tot heden. Welke kansen zijn er nu? trans
Author:  Polak, J.E.M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Legal factors of legal quality trans
Author:  H.E. Broring ; A. Tollenaar
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Gepubliceerd in: Quality of Decision-Making in Public Law ISBN: 978-90-76871-85-1
  •  Title: Schikken in het bestuursrecht: een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van schikken in bestuursrechtelijke procedures trans
Author:  Graaf, Kars Jan de
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
  •  Title: Evaluatieverslag proof of concept centrale server bouwaanvragen trans
Author:  dr. Ronald Leenes, mr. Berend de Vries
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Electronic Services in a Decentralized State trans
Author:  Leenes, R.E.; Svensson, J.
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2004
  •  Title: Bevoegdheid = verplichting? Enkele opmerkingen over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kühne & Heitz trans
Author:  Jans, J.H.; De Graaf, K.J.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  NTER nr. 4 april 2004
  •  Title: ‘Europeanisation’ of the law: consequences for the Dutch judiciary trans
Author:  Prechal, S.; Ooik, R.H. van; Jans, J.H.; Mortelmans, K.J.M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
  •  Title: Oordelen over effecten van bestuursrecht trans
Author:  Herweijer, M.; Jong, P.O. de; Ridder, J. de
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
  •  Title: Over vrijstellingsbeleid en flitsvergunning trans
Author:  Tollenaar, A., Openbaar Bestuur, maart 2006, p. 32-36
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Openbaar Bestuur, maart 2006, p. 32-36
  •  Title: Preventieve bestuurlijke rechtshandhaving trans
Author:  Oratie Prof mr L.J.J. Rogier
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
  •  Title: Bemiddelen in de besluitvormingsfase. Een plicht voor het bestuur? trans
Author:  H.D. Tolsma
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2006, afl. 3, p. 69-75.
  •  Title: Sesam open u! trans
Author:  Gert-Jan Leenknegt, Hans Peters
Source:  Universiteit van Tilburg
  •  Title: Het is maar wat je bijzonder noemt. Rechterlijke toetsing aan beleid en beleidsregels trans
Author:  Tollenaar, A.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
  •  Title: The enforcement of EC rights against national authorities and the influence of Kobler and Kuhne & Heitz on Italian administrative law: opening Pandora's box? trans
Author:  Eliantonio, Mariolina; Universiteit Maastricht
Source:  Universiteit Maastricht
Description:  The paper analyses the impact of the Kobler and the Kuhne & Heitz rulings on Italian system of administrative justice. These rulings, issued recently by the European Court of Justice, set out new obligations for national courts and administrative bodies with respect to (i) the principle of State liability for violations of EC law committed by national courts adjudicating at last instance and (ii) the obligation to re-examine final administrative decisions, which have been adopted in violation of EC law. The purpose of the contribution is to evaluate whether, in the Italian legal system, these rulings could potentially bring any changes in the current rules or have contributed to trigger a process of change, or whether the relevant national provisions already provide a sufficient standard of protection for individuals' rights.
  •  Title: Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen; uniformiteit of verscheidenheid? trans
Author:  Thiel, S. van
  •  Title: Het aanvullen van de rechtsgronden : de betekenis van art. 8:69 Awb in het licht van art. 48 (oud) Rv trans
Author:  Crommelin, Robert Willem Jacob
Description:  The subject of this thesis is the powers of the administrative and civil courts relating to the law and the facts. It covers the duty to supplement the legal grounds of both courts, the prohibition against supplementing the facts of the civil court and the discretionary power to supplement the facts of the administrative court. Also discussed are the civil procedural and administrative procedural law as the setting for the application of these articles, a number of characteristics and principles of both laws and t he respective court’s task in the procedure. The recent (proposed) changes tot civil procedural law are discussed as well. The aim of the research for this thesis was to determine the meaning of Article 8:69 Awb in the light of Article 48 (old) Rv. The problem was researched from the perspective of the court, legal counsel and the ‘interested party’ which finds itself or himself confronted with the application of Article 8:69 Awb and wishes to know what the provisions of this article mean and what their effect is in the proceedings.
  •  Title: Kroniek van het algemeen bestuursrecht. Eenheid, snelheid en effectiviteit trans
Author:  Ouden, W. den; Polak, J.E.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Nederlands Juristenblad
Year:  2010
Abstract:  NA VIJFTIEN JAAR AWB BWKT DAT HET ALGEMENE BESTUURSRECHT NOG VERRE VAN UITGEKRISTALLISEERD IS EN DAT HET NIET ALTlJD BEVREDIGEND WERKT. BINNENKORT IS EEN WETSVOORSTEL TE VERWACHTEN TOT HERVORMING VAN HET BESTUURRECHT WAARIN DE MOGELIJKHEID WORDT GECREEERD VOOR DE HOOGSTE BESTUURSRECHTELIJIKE INSTANTIES OM GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN 'GROTE KAMER'. 00K ZAL HET MOGELIJK WORDEN OM IN EEN BESTUURSRECHTELIJKE ZAAK EEN CONCLUSIE TE VRAGEN. EN HET BELANGHEBBENDEBEGRIP IS NOG ALTIJD GEEN RUSTIG BEZIT.
  •  Title: Comparitie en regie als panacee voor het bestuursrechtelijke beroep? trans
Author:  Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Trema
Year:  2010
  •  Title: Belemmeringen voor (zichtbare) bestuursrechtelijke rechtsvorming trans
Author:  Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Ars Aequi
Year:  2010
  •  Title: Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 februari 2010 (Functioneel overtreder hennepkwekerij) trans
Author:  Ruigrok, L.D.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
  •  Title: Sluiting 174a en woonoverlast Apeldoorn trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2010
  •  Title: Wet tijdelijk huisverbod trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2010
  •  Title: Preventieve sluiting voetbalcafé trans
Author:  Vols, M. ; Brouwer, J.G.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2010
  •  Title: Hennepkwekerij en 174a Gemeentewet trans
Author:  Vols, M.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor Gemeenten
Year:  2010
  •  Title: De zitting bij de bestuursrechter trans
Author:  Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2009
Description:  Boek. ISBN 978-90-8974-103-5
Abstract:  Neerslag van een in 2002 uitgevoerd onderzoek naar de praktijk van de zitting bij de bestuursrechter.
  •  Title: BUG - Alutechnik. De Europese invloed op het vertrouwensbeginsel bij terugvorderingszaken. trans
Author:  Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: De Bourbon. De betekenis van de begroting binnen het bestuursrecht trans
Author:  Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Europese grenzen aan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel trans
Author:  Brink, J.E. van den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Parlementaire invloed op de Awb: de reactie op de opkomst van het bestuursrecht nader verkend trans
Author:  Napel, H.M.Th.D. ten
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, p.57-72
Year:  2010
  •  Title: Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 21 april 2010 (preventieve dwangsom) trans
Author:  Ruigrok, L.D.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Jurisprudentie voor gemeenten
Year:  2010
Abstract:  Work Support Holding B.V (WSH) heeft een aantal woningen in de gemeente Rotterdam in beheer waarin zij met name Poolse uitzendkrachten huisvest. Volgens het college van b en w heeft WSH deze panden meermalen zonder vergunning omgezet van zelfstandige in onzelf-standige woonruimte hetgeen in strijd is met de Huisvestingswet, de Huisvestingsverordening en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Omdat het college de kans groot acht dat zij hiermee doorgaat, legt het een preventieve dwangsom opgelegd. De rechtbank stelt het colle-ge in het gelijk. In hoger beroep betoogt WSH dat de rechtbank miskent dat de last niet duidelijk is en dat de door het college gestelde overtredingen niet hebben plaatsgevonden. De preventieve last voldoet haars inziens niet aan de vereisten die volgens vaste rechtspraak hieraan worden gesteld. De preventieve last voldoet haars inziens niet aan de vereisten die volgens vaste rechtspraak hieraan worden gesteld. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen kan een preventieve last slechts worden opgelegd, als het gevaar van overtreding klaarblijkelijk dreigt. Voorts moet de te voorkomen overtreding in de last voldoende duidelijk zijn omschreven. De rechtbank heeft de aan WSH opgelegde last met juistheid voldoende duidelijk geacht. De in het verleden vastgestelde over-tredingen vormen volgens het college de grondslag voor het opleggen van de preventieve last. De omstandigheid dat de voorschriften in het recente verleden veelvuldig zijn overtreden kan een aanknopingspunt vormen voor het oordeel dat gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. In dit geval kunnen de geconstateerde overtredingen het opleggen van de preventieve last niet zonder meer rechtvaardigen. Hoewel de rechtbank terecht overweegt dat de wijze van verhuur door WSH niet aan de omschrijving van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voldoet, heeft zij hieraan ten onrechte doorslaggevende betekenis toegekend; de Richtlijn onzelfstandige bewoning dateert van na het merendeel van de overtredingen en is niet aan WSH kenbaar is gemaakt. Onder de nieuwe gedragslijn zal eerder tot een overtreding van de voorschriften worden geconcludeerd dan onder de vorige gedragslijn. Indien een woning door maximaal vier personen wordt bewoond, is de enkele omstandigheid dat WSH eerder overtredingen heeft gepleegd dan ook niet voldoende voor het opleggen van de preventieve last. Het besluit op bezwaar rust op dit punt niet op een voldoende draagkrachtige motivering.
  •  Title: De intrekking van begunstigende beschikkingen door bestuursorganen trans
Author:  Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, p. 715-994
Year:  2010
  •  Title: Het EVRM als inspiratiebron en correctiemechanisme voor de Awb trans
Author:  Barkhuysen, T; Emmerik, M.L. van
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, p. 557-558
Year:  2010
  •  Title: Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel : een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht trans
Author:  Tjepkema, Michiel Kees Gerard
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Doctoral thesis; ISBN: 9789013076790
Year:  2010
Abstract:  Dit boek bevat een uitvoerige studie naar het beginsel ‘égalité devant les charges publiques’, de belangrijkste rechtsgrond voor schadevergoeding bij rechtmatig overheidsoptreden (nadeelcompensatie). Het égalitébeginsel heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen in het bestuursrecht en het civiele recht. Het boek schetst eerst de langzame, maar onstuitbare opkomst van het beginsel in de Nederlandse wetgeving, doctrine en jurisprudentie. Vervolgens worden diverse vragen rond het beginsel beantwoord. Is het zonder meer van toepassing op alle vormen van rechtmatig overheidshandelen? Hoe wordt het begrip ‘onevenredig nadeel’ geïnterpreteerd? Welke invulling krijgen civielrechtelijke criteria uit afdeling 6.1.10 BW (causaal verband, voordeelstoerekening, eigen schuld) in geschillen over nadeelcompensatie? Hoe verhoudt het égalitébeginsel zich tot artikel 3:4, tweede lid Awb? Naast het nationale recht wordt uitvoerig aandacht besteed aan het Franse recht, waarin het beginsel primair tot ontwikkeling is gekomen. Ook Europeesrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid uit rechtmatige daad komen ruimschoots aan bod. Zo wordt verkend hoe het égalitébeginsel zich verhoudt tot het eigendomsrecht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Ook wordt onderzocht wanneer nadeelcompensatie mogelijk belandt in het vaarwater van de verboden staatssteun (art. 107 VwEU) en of het égalitébeginsel ook van betekenis voor de buiten-contractuele aansprakelijkheid van de instellingen van de Europese Unie (art. 340 VwEU).
  •  Title: Versnelling van infrastructurele en bouwprojecten: de Crisis en herstelwet voorbij? trans
Author:  Barkhuysen, T., Kortmann, C.N.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Ars Aequi
Year:  2010
  •  Title: Omgevingsrecht in crisis(tijd) trans
Author:  Barkhuysen, T.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  NJB
Year:  2010
  •  Title: Versnelling van infrastructurele en bouwprojecten: de Crisis en herstelwet voorbij? trans
Author:  Barkhuysen, T; Kortmann, C.N.J.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Ars Aequi, p. 326 - 334
Year:  2010
  •  Title: Het beste van twee werelden: publieke en private belangen door de ogen van de burger trans
Author:  Hertogh, Marc en Meij, Marieke van der
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?
Year:  2010
Abstract:  Hoofdstuk uit het boek: Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? Intersentia 2010
  •  Title: Het beste van twee werelden: publieke en private belangen door de ogen van de burger trans
Author:  Hertogh, Marc en Meij, Marieke van der
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten?
Year:  2010
Abstract:  Hoofdstuk uit het boek: Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? Intersentia 2010
  •  Title: Woonoverlast. Een analyse van de aanpak van woonoverlast en verloedering trans
Author:  M. Vols en T. Holtslag
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Abstract:  Een juridisch onderzoek naar de aanpak van overlastgevende gedragingen in en rondom de woning. Bovendien is onderzoek verricht naar ervaringen met de aanpak van woonoverlast in de gemeentelijke praktijk.
  •  Title: Effecten van informatisering op de kwaliteit van beschikkingverlening trans
Author:  Oordt J.W. Tollenaar A.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Published in:  Bestuurswetenschappen
Year:  2010
Description:  Computers zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Voor bestuursorganen is dat niet anders. Het beeld van het bestuursorgaan dat onbevangen alle feiten en omstandigheden verzamelt, daarin een schifting aanbrengt met het oog op de bestuursbevoegdheid, de relevante belangen tegen elkaar afweegt en het resultaat, in de vorm van de beslissing, voorziet van een individuele motivering, is al lang niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid.
  •  Title: Zorgvuldigheidsbeginsel en uitvoering vergelijkende toets. Inzichtelijkheid motivering subjectieve oordelen. Ongelijke behandeling nieuwkomers en gevestigde subsidieontvangers. trans
Author:  Rijn van Alkemade, J.M.J. van
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Coffeeshop Check Point, gedogen en het OM trans
Author:  Vermeer F.R.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Description:  Deze bijdrage vormt een bewerking van een gedeelte van hoofdstuk 8 (Strafrecht en gedogen) uit het proefschrift Gedogen door bestuursorganen, Deventer: Kluwer 2010
  •  Title: Smart regulation - slim geregeld? trans
Author:  Voermans, W.J.M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
  •  Title: Strong leaders? The challenges and pitfalls in mayoral leadership trans
Author:  J. Verheul L. Schaap
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Tegenstrijdigbelangperikelen: The saga continues? trans
Author:  G.J.H. van der Sangen
Source:  Universiteit van Tilburg
Year:  2010
  •  Title: Toleration by administrative authorities (summary) trans
Author:  Vermeer F.R.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Description:  Engelstalige samenvatting van gedogen door bestuursorganen. English summary of Toleration by administrative authorities.
  •  Title: AB 2007/96 trans
Author:  Barkhuysen, T. Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2007
  •  Title: De verhouding Awb-Wabo beoordeeld trans
Author:  Graaf Kars Jan de
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
  •  Title: Effecten van informalisering van bestuursrechtspraak trans
Author:  Marseille A.T.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Description:  Artikel over de verandering en verzwaring van de taak van de bestuursrechter in de afgelopen 20 jaren.
  •  Title: In afwachting van… de aanval op multiculturele droomprojecten en elitaire of kritische subsidieslurpers trans
Author:  Gerards, J.H. Ouden, W. den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: Subsidie gefinancierd met EU-geld; strengere uitleg nationaal subsidierecht trans
Author:  Brink, J.E. van den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: Geen subsidieverplichting in de zin van artikel 4:37 van de Awb trans
Author:  Brink, J.E. van den
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: Competence Remains Competence? Reopening Decisions that Violate Community Law trans
Author:  Jans, J.H.; Marseille, A.T.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  In dit artikel wordt de vraag besproken: wat behoren bestuursorganen te doen indien zij besluiten hebben genomen die in strijd met het gemeenschapsrecht blijken te zijn, maar deze besluiten, doordat belanghebbenden geen gebruik hebben gemaakt van de hen ter beschikking staande bezwaar- en beroepsmogelijkheden, in rechte onaantastbaar zijn geworden?
  •  Title: The principle of legitimate expectations in Dutch constitutional and administrative law trans
Author:  Berge, Gio ten; Widdershoven, R.J.G.M.
Source:  Universiteit Utrecht
Published in:  Netherlands reports to the fifteenth international congress of comparative law p. 421-452
Year:  1998
Description:  Conference report 90-5095-041-8
Abstract:  “An important function of the law is to provide certainty by making possible legitimate expectations”.1 “The law cannot be based on trust and expectations, however reasonable and fair they may be”.2 These are just two quotations from Dutch literature on the principle of legitimate expectations. Although there is a clear tension between the two quotations, both are nonetheless true. On the one hand, the law must offer certainty and constancy so that individuals can direct their actions accordingly. For this purpose laws are established and binding decisions are taken, and since these laws and decisions create legitimate expectations in the minds of individuals they cannot arbitrarily be amended or repealed later on. On the other hand, the law cannot be static because it has to give shape to a concept such as justice in a rapidly changing society. Our society expects government to pursue an ambitious environmental policy, to take far-reaching measures to combat unemployment, and to ensure that the EMU criteria are fulfilled. These wishes require continuous adjustment of the law.