Portill

Topic:

 civil rights 86.52

 Publications

  Resources

Published
Publication type
Source
Author
Title
Sort by:
  •  Title: De grondwet herzien, 25 jaar later trans
Author:  Kortmann, C.A.J.M., P.H.A. Frissen, J.C.J. Boutelier, S.C. van Bijsterveld, G.F.M. van der Tang
Source:  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Description:  e publicatie van dit boek vond plaats ter gelegenheid van het feit dat 25 jaar geleden de herziening van de Grondwet werd afgekondigd. De volgende hoofdstukken komen in het boek aan de orde: Wegwerprecht, oude dame of frisse juf ? (Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann) Grondwet, begrenzing en terughoudendheid (Prof. dr. P.H.A. Frissen) Bewindslieden en de herziening De Grondwet, dat ben jij! (Prof . dr. J.C.J. Boutelier) Op weg naar articulatie van constitutionele identiteit (Mr. dr. S.C. van Bijsterveld) Een Grondwet voor de politieke samenleving (Dr. G.F.M. van der Tang) De Grondwet van 1983 Wijzigingen sinds de Grondwet van 1983
  •  Title: Fundamental rights and other interests – should it really make a difference? trans
Author:  Gerards, J.H.
Source:  Universiteit Leiden
  •  Title: The Effect in National Legal Systems of the Prohibition of discrimination on Grounds of Age as a General Principle of Community Law trans
Author:  Jans, Jan H.
Source:  Rijksuniveristeit Groningen
Description:  Case C-144/04, Werner Mangold v. Rüdiger Helm [2005] ECR I-9981 Gepubliceerd in: Legal Issues of Economic Integration 34(1): 53–66, 2007
  •  Title: Internetcensuur trans
Author:  Groothuis, M.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Part of book or chapter of book; Who Controls the Internet?
Year:  2009
  •  Title: Soevereiniteit en Religie: Godsdienstvrijheid onder de eerste Oranjevorsten trans
Author:  Bos, E.
Source:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Published in:  Uitgeverij Verloren, Hilversum
Year:  2009-04-16
Abstract:  Het is niet onbekend dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw godsdienstvervolgingen in Nederland hebben plaatsgevonden. Minder bekend is dat ze een nogal grote omvang heb ben gehad, en nog minder hoe ze plaats hebben kunnen vinden in een land dat sinds 1579 een grote mate van godsdienstige tolerantie had gekend, met de Franse Revolutie had kennis ge maakt en na 1813 grondwettelijk gegarandeerde gods dienstvrijheid kreeg. Was die gods dienst vrijheid dan niet perfect geregeld of speelden andere factoren een rol?
  •  Title: The structure of fundamental rights and the European Court of Human Rights trans
Author:  Gerards, J.H., Senden, H.C.K.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  International Journal of Constitutional Law
Year:  2009
Abstract:  An important aspect of the structure of fundamental rights is the bifurcation between the definition of scope and the review of justifi cation. Although this bifurcation is of great importance both to the division of the burden of proof and to the use of such tools as the doctrine of the margin of appreciation, it appears that the European Court of Human Rights does not always take it seriously. The Court often fails to address issues of definition or merges the two elements into a single test. This paper highlights some of the problematic consequences of the Court’s current approach; in the end, this approach may hamper the effectiveness of the European Convention on Human Rights and limit the protection offered to individual citizens. A more structured approach toward the scope and definition of Convention rights may help to solve or avoid these problems.
  •  Title: Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 trans
Author:  Wolff, D.J.B. de; Burri, S.D; Cremers-Hartman, E; Rodrigues, P.R; Vermeulen, B.P; Waaldijk, C; Woltjer, A.J.T; zoethout, C.M.
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Oordelenbundels Commissie gelijke behandeling
Year:  2004
  •  Title: Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2002 trans
Author:  Wolff, D.J.B. de; Asscher-Vonk, I.P; Burri, S.D; Groenendijk, C.A; Vermeulen, B.P; Waaldijk, C; Woltjer, A.J.T; Zoethout, C.M.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2003
  •  Title: Not Quite Paradise - Forty Sexual Orientation Cases Decided by the Dutch Equal Treatment Commission Between 1994 and 2001 trans
Author:  Waaldijk, C.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2001
  •  Title: Doorwerking in de nationale rechtsorde van het verbod van leeftijdsdiscriminatie als algemeen beginsel van gemeenschapsrecht. trans
Author:  Jans, J.H.,
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
  •  Title: Politiële gegevensverwerking en privacy : naar een effectieve waarborging trans
Author:  Kielman, Hugo Hendrik
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2010
Abstract:  Recente technologische ontwikkelingen en een toenemende belangstelling voor veiligheidsdenken hebben tot verschuivingen geleid in het privacyrecht. Een stringent privacyrecht staat mogelijk een effectief optreden van de politie en het openbaar ministerie tegen onder meer terroristen, fraudeurs en veelplegers in de weg. Daarom worden ruimere bevoegdheden tot het gebruik van persoonsgegevens door politie en justitie noodzakelijk geacht. Om die reden is de Wet politieregisters (Wpolr) per 1 januari 2008 vervangen door de Wet politiegegevens (Wpolg). Diepgaand onderzoek naar de Wpolr leidde tot diverse knelpunten. De vraag is of de Wpolg in staat is de verwerking van politiegegevens effectie ver te waarborgen dan zijn voorganger. De auteur geeft op overzichtelijke wijze inzicht in de veranderingen in het wettelijk regime met de komst van de Wpolg. Het gaat dan om de bevoegdheden tot gegevensverwerking, het kennisnemingsrecht en controle en toezicht op politiële gegevensverwerking. Verder wordt ook de fundamentele vraag onderzocht welke belangen in het gedrang komen bij de verwerking van politiegegevens. Ons onderzoek geeft duidelijk aan dat door de Wpolg meer grondrechten beschermd zouden moeten worden dan het recht op privacy alleen. Met de komst van de Wpolg is de discussie over de reikwijdte en betekenis van de bevoegd - heden tot politiële gegevensverwerking dan ook geenszins ten einde, aldus de auteur.
  •  Title: 'Is het aan de orde stellen van deze ondermijning van de rechtsstaat dan werkelijk ongeoorloofd?' De SGP-casus in het licht van de politieke grondrechten trans
Author:  Napel, H.M.Th.D. ten
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2009
  •  Title: Uniformiteit boven diversiteit. De gedeeltelijke navolging van oordelen van de Commissie gelijke behandeling inzake godsdienst in de rechtspraak trans
Author:  Napel, H.M.Th.D. ten
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid
Year:  2010
  •  Title: Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet trans
Author:  Broeksteeg, J.L.W.; Warmelink, H.G.; Merriënboer, J.C.F.J. van; Bovend’Eert, P.P.T.; Elzinga, D.J.; Herweijer, M.; Jong, M.A.D.W. de; Bunschoten, D.E.
Source:  Rijksuniversiteit Groningen
Year:  2010
Abstract:  Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Radboud Universiteit Nijmegen Vaksectie staatsrecht Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
  •  Title: De toegang tot de rechter onder vuur trans
Author:  Barkhuysen, T
Source:  Universiteit Leiden
Published in:  NJB
Year:  2010
  •  Title: De afdwingbare voorkeur voor diversiteitsbeleid trans
Author:  Castermans, A.G.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
  •  Title: Vrijrecht in detentie. Of hoe de internationaalrechtelijke erkenning van gelijkgeslachtelijk partnerschap begon met de zaak van een lesbische gedetineerde in Colombia trans
Author:  Waaldijk, C.
Source:  Universiteit Leiden
Year:  2011
Description:  This article (in Dutch) is about the right of a prisoner (in the Netherlands and elsewhere in the world) to intimate visits from his or her (same-sex) partner. It discusses this right on the basis of the case of Marta Lucia Alvarez Giraldo v Colombia, declared admissible by the Inter-American Commission on Human Rights on 4 May 1999 (nr. 71/99), which was in fact the starting point of a growing body of international case law recognizing same-sex partnership. The decision is available at www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Admissible/Colombia11656.htm.