Portill

Rechtsrubriek:

 Staatsrecht 86.50

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: 'Brussel' is geen boze buitenwereld trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: A Conceptual Framework for the Quality of Legislation trans
Auteur:  Veerman, Gert-Jan.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: A Learning Legislator? Dutch attempts to prevent brain drain in the legislative process trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  The quality of legislation is largely dependent on adequate, precise and tailored information. Gathering the right information is easier said than done. The legislative process can benefit from empirical knowledge and insights into the effects of legislation. Nevertheless, in the Netherlands an increasing loss of knowledge seems to occur in legislative processes, both in terms of substance and in terms of staffing. The legislative authorities and bodies have not shown great capacity to learn until now. This contribution examines the learning capacity of legislative bodies and processes and its effects. It will also look into the possibilities of the concept of – so-called - knowledge management − a discipline that studies the management of knowledge sources, knowledge building and knowledge sharing in organisations− to improve the learning capacity of legislative processes.
  •   Titel: Beleidsregels trans
Auteur:  Voermans, W.J.M., In Meulen, B. M. J. van der (Ed(s).), Info derde tranche Algemene wet bestuursrecht. (pp. 45-80).Den Haag: Vuga.
  •   Titel: Bestuurlijk gedogen en strafrechtelijk vervolgen trans
Auteur:  Koning, Henk, Den Haag : SDU, 1998. - 268 p.
  •   Titel: Bestuurslasten en -baten van de Awb in ambtenarenzaken bij het rijk trans
Auteur:  Voermans, W.J.M. & Waard, B.W.N. de, (1998). Bestuurslasten en baten van de Awb in ambtenarenzaken bij het Rijk. Tijdschrift voor ambtenarenrecht, 7/8(jg. 15), 480-490.
  •   Titel: Burgers in het beleidsproces trans
Auteur:  Herweijer, M.en Pröpper, I.M.A.M.;
Bron:  RuG
Beschrijving:  De politieke democratie is een wijze van besluitvorming waarbij alle burgers de mogelijkheid hebben het overheidsbeleid direct of indirect te beïnvloeden. In dit hoofdstuk vragen we aandacht voor momenten waarop burgers hun stempel zetten op beleid. Gepubliceerd in: Overheidsbeleid, Een inleiding in de beleidswetenschap.
  •   Titel: Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet trans
Auteur:  Broeksteeg, J.L.W.; Warmelink, H.G.; Merriënboer, J.C.F.J. van; Bovend’Eert, P.P.T.; Elzinga, D.J.; Herweijer, M.; Jong, M.A.D.W. de; Bunschoten, D.E.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2010
Abstract:  Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Radboud Universiteit Nijmegen Vaksectie staatsrecht Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht en Internationaal recht Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
  •   Titel: De Bermuda-driehoek van de versnelde implementatie trans
Auteur:  Steunenberg, B., Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  In: RegelMaat (2005), no. 6, pp. 205-217
  •   Titel: De betekenis van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM voor het Nederlandse recht inzake overheidsaansprakelijkheid trans
Auteur:  Barkhuysen, T. Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Overheid & Aansprakelijkheid
Jaar:  2002
  •   Titel: De Databankenwet & consumentenbescherming trans
Auteur:  Laer, mr drs C.J.P. van
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Informatie Professional, 1999 [3]12, pag. 16-19.
Jaar:  1999
  •   Titel: De Digitale Overheid en de wet. De juridische kaders voor gebruik van digitale documenten bij overheden. trans
Auteur:  Prins, Corien en Luuk Matthijssen,
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Programma Digitale Duurzaamheid
Jaar:  2000
  •   Titel: De formele rechtskracht van besluiten werkt ook jegens derden trans
Auteur:  Linden, van der, E.C.H.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: De integratie van religieuze minderheden in de democratische rechtsstaat trans
Auteur:  Cliteur, P.B.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Abstract:  Dit artikel maakt een vergelijking tussen de godsdienstige tegenstellingen in 16e eeuws Engeland en de tegenstellingen in de hedendaagse multiculturele samenleving.
  •   Titel: Delegeren is een kwestie van vertrouwen trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
  •   Titel: De Nederlandse wetgever in de communautaire toekomst trans
Auteur:  Prof. dr. W.J.M. Voermans
  •   Titel: De Sisyphussteen van de administratieve lasten; het Nederlandse lastenreductiebeleid van de kabinetten Balkenende trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Nederlandse inspanningen om administratieve lastendruk ten gevolge van zowel bestaande als toekomstige wet- en regelgeving terug te dringen. Korte toelichting op de achtergronden van dit beleid (waarom?), de verschillende benaderingen en oplossingsrichtingen van het probleem (hoe), de institutionele setting (wie?) en ten slotte de resultaten tot heden (het wat?). Tot slot wordt bekeken of er lessen te trekken zijn uit de ervaringen met het bestrijden van ‘regeldruk’ en ‘administratieve lastenbeleid’ tot nu toe.
  •   Titel: De verantwoording voor rechtspraak aan de politiek trans
Auteur:  Stroink, F.A.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal : bijdragen aan hetcongres over kwaliteit van rechtspraak, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1998.
  •   Titel: De waardenloze Nederlandse Grondwet trans
Auteur:  M.Nap
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Denkwijzer - Kwartaalblad Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
Abstract:  In de zomer van 2009 heeft de regering een Staatscommissie Grondwet geïnstalleerd. De commissie heeft tot taak te adviseren over een waslijst veronderstelde gebreken van de Grondwet. Met dit initiatief sluit de regering aan bij een reeks criticasters die veranderingen in de Grondwet hebben bepleit. De bijdrages aan het debat over vernieuwing van de Grondwet lopen inhoudelijk sterk uit elkaar maar hebben in ieder geval dit gemeen: ze gaan er van uit dat de Grondwet belangrijk is, en dat het nut heeft van alles in die Grondwet vast te leggen. In deze bijdrage worden die aannames bestreden.
  •   Titel: De werking van de wet trans
Auteur:  Jonathan Verschuuren, Willem Witteveen, De Fascinatie. Wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt. Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2004, p. 89-93.
  •   Titel: De wet als zinsbegoochelingstoestel trans
Auteur:  mr.dr. G.J. Veerman.
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het recht, in het bijzonder de wetgeving en wetgevingskwaliteit, aan de Universiteit Maastricht op vrijdag 25 juni 2004 door mr.dr. G.J. Veerman.
  •   Titel: Directe democratie in Nederland trans
Auteur:  Koning, Henk
Bron:  Universiteit Maastricht
Jaar:  1995
  •   Titel: Gedelegeerde subordinatie; lagere regels die afwijken van parlementaire wetgeving trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Gelegenheidswetgeving en beïnvloeding van rechterlijke procedures in het licht van het EVRM trans
Auteur:  Jasiak, A
Gepubliceerd in:  In R.A.J. van Gestel en J. van Schooten (red.), Europa en de toekomst van de nationale wetgever, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2008, pp. 91-110.
Jaar:  2008
  •   Titel: Grenzen aan het opzoeken en verleggen van (Europese) juridische grenzen voor nationaal beleid trans
Auteur:  Barkhuysen, T.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Grondwet van de republiek Nederland trans
Auteur:  Voermans, W.J.M., Oliveira, H.U. d', Klijnsma, M.H., Reestman, J.H.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: H.B. Winter, Evaluatie in het wetgevingsforum trans
Auteur:  Voermans, W.J.M., Bespreking van: Winter, H. B., Evaluatie in het wetgevingsforum.Uitg.: Kluwer, Deventer (1996). In: Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1, 26-29.
  •   Titel: Het beroep op de rechter trans
Auteur:  Stroink, F.A.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Congresbundel Evaluatie AWB, SDU, Den Haag, 1998.
  •   Titel: Het ontwerpen van wetten en systeemontwikkeling, of...alles moet anders trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.,Over bestuur, recht en informatisering; opstellen aangeboden aan prof. dr. mr. I.Th.M. Snellen. (pp. 287-295). Lelystad:Koninklijke Vermande.
  •   Titel: Het schijngevecht over het rechtskarakter van de exploitatieverordening trans
Auteur:  (PDF), Nijholt, dr. H,
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Juridische Reeks Universiteit Maastricht,1998, nr. 1, p. 163-189.
  •   Titel: Het vereiste van rechterlijke onpartijdigheid en de voorgestelde nieuwe Wet op de Raad van State trans
Auteur:  Barkhuysen, T.
  •   Titel: Het vertrouwen in de wetgever of de x-factor van de wet trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Hoe verder met de Europese wetgever na het Nederlandse 'nee' ? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Kluwer
Beschrijving:  Kabinetsvisies op belangrijke constitutionele thema's zijn er genoeg. De praktijk blijkt echter weerbarstig, toont het sneven van enkele vernieuwingsvoorstellen aan. Het Nederlands parlement benut nog onvoldoende de mogelijkheden om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de inhoud van Europese wetgeving. In Europa is het constitutionele proces een gevoelige slag toegebracht. Maar er vallen in alle drie onderdelen van deze kroniek - nationale ontwikkelingen, de interactie tussen nationaal en Europees recht en de Europese ontwikkelingen, ook positieve wapenfeiten te melden.
  •   Titel: Hoe vertellen we het de Kamer? Een empirisch onderzoek naar de informatierelatie tussen regering en parlement trans
Auteur:  G.M.W. Enthoven W.B.H.J. van de Donk R.J. Veld
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: In dienst van het algemeen belang : ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen trans
Auteur:  Visser, Robert Klaas
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2008
Beschrijving:  Promotor: W.J.M. Voermans, Co-promotor: E.R. Muller With Summary in English
Abstract:  Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen vormen de hoekstenen van onze parlementaire democratie. Dagelijks nemen ministers en staatssecretarissen beslissingen die soms diep ingrijpen in de samenleving. Dagelijks worden door de rijksoverheid handelingen verricht die vele burgers direct raken. Verantwoordelijkheid vraagt om goede verantwoording. Die verantwoording is niet een Haags gezelschapsspel, maar een eis van democratie. In de loop van anderhalve eeuw heeft zich een stelsel ontwikkeld waarin verantwoordelijkheid, verantwoording en vertrouwen centraal staan. Alle aspecten van het overheidsbestuur hebben hiermee te maken. De ministeriële verantwoordelijkheid beïnvloedt niet alleen het dagelijks handelen van ministers, overheid en ambtenaren, maar beïnvloedt ook de kabinetsformatie, het koninklijk huis en het optreden in de Europese Unie. Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair vertrouwen bevinden zich op het snijvlak van politiek en bestuur. Door ministers ter verantwoording te roepen wordt de overheid gecontroleerd. Hoe ver gaat dat? Wat zijn de gevolgen? Wat is de relatie tussen verantwoordelijkheid, verantwoording en vertrouwen? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt de actuele stand van het staatsrecht geschetst. Op beeldende wijze wordt inzicht gegeven in het “levend” staatsrecht. De eigen ervaring van de auteur, die in het centrum van het overheidsbestuur werkzaam is, vormt een extra dimensie. De auteur is directeur-generaal bij het ministerie van Justitie. Daarvoor was hij gedurende vele jaren werkzaam bij het kabinet van de minister-president waar hij zich ondermeer bezighield met staatsrechtelijke vraagstukken. In die hoedanigheid ondersteunde hij ook verschillende kabinets(in)formateurs. Dit boek is zijn promotieonderzoek.
  •   Titel: Innovations in sub-national government in Europe (Innovaciones en los gobiernos subnacionales europeos) trans
Auteur:  L. Schaap J.C.H.C. Geurtz L.J. de Graaf N. Karsten
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2010
  •   Titel: Invloed van nationale parlementen op Europese wetgeving: hoe doen de buren dat? trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  In: RegelMaat (2007) , vol. 4, pp. 150-162
  •   Titel: Kanttekeningen bij de Invoeringswet-BES trans
Auteur:  M.Nap
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  RegelMaat
Jaar:  2009
Abstract:  De Invoeringswet-BES zet relevante Antilliaanse regelgeving om in Nederlandse normen. Deze omvorming vindt plaats door vermelding van de desbetreffende regelingen op de bijlage bij het wetsvoorstel. In deze bijlage wordt voor de daarin genoemde regelingen vermeld of zij de status verkrijgen van formele wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling. De wetgever kan de regelstellende bevoegdheden van regering en bewindspersonen echter niet zelf uitoefenen. De wetgever is niet bevoegd om te knutselen met de grondwettelijke attributie van bevoegdheden. Bovendien levert dit problemen op in het kader van de rechterlijke toetsing en de ministeriële verantwoordelijkheid.
  •   Titel: Kroniek van het Europees en Nederlands Constitutioneel recht trans
Auteur:  Besselink, L.F.M. Prechal, A.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2004
  •   Titel: Normering van kwaliteitszorg in de rechterlijke organisatie, een verkenning trans
Auteur:  (PDF) Langbroek, P.M., Bestuurswetenschappen, vol. 54 (2000), nr. 2 , pp. 96-122.
  •   Titel: Overbruggend wetgeven in Europa: over termen, definities, concepten en het koppelen van Europese en nationale regelgeving trans
Auteur:  Mommers, L., Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  In: RegelMaat (2007), vol. 6, pp. 231-243
  •   Titel: Positieve verplichting art. 8 EVRM & burenruzies trans
Auteur:  Vols M.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2011
Beschrijving:  Het college van burgemeester en wethouders veronachtzaamt de positieve verplichting uit art. 8 EVRM niet. Het college van b&w heeft namelijk handhavend opgetreden tegen de houtwal die het vrije uitzicht belemmert. Door de afgedwongen snoeiwerkzaamheden wordt het vrije uitzicht van appellanten niet langer belemmerd, althans niet in zodanige mate dat een inmenging van het grondrecht uit art. 8 EVRM plaatsvindt.
  •   Titel: Public Security and Fundamental Principles of Criminal Law trans
Auteur:  Besselink, Leonard F.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  The theme of this paper is “public security and constitutional principles of criminal law”. This paper presents some thoughts and formulates some questions concerning developments in the broad area of criminal law and public security which pose a challenge to constitutional law. The paper focuses not at answers or solutions to problems which our societies in Europe face, but attempts to articulate these problems in a manner aimed at understanding a reality for its constitutional implications, and this in turn with a view to understanding the meaning of constitutions under present-day circumstances.
  •   Titel: Raison d’état versus droit (individuel) trans
Auteur:  Kooiker H.
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Jaar:  2010
  •   Titel: Schadevergoeding van overheidswege en het verbod op staatssteun trans
Auteur:  Ouden, W. den, Tjepkema, M.K.G.
Bron:  Universiteit Leiden
Beschrijving:  Issue Date 2007 Type Article / Letter to editor Title journal Overheid en aansprakelijkheid Volume 3 Start page 80 End page
  •   Titel: Some notes on Jeremy Bentham's involvement in Greek legal affairs in the early years of the formation of the Greek State (1821-1824) trans
Auteur:  Penna, D.
Bron:  Rijksuniveristeit Groningen
Beschrijving:  Gepubliceerd in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen XXII (2005); p. 1-19
  •   Titel: Staatscommissie-Thomassen: De Grondwet als gereedschapskist voor de rechter trans
Auteur:  A. Meuwese
Bron:  Universiteit van Tilburg
Jaar:  2011
  •   Titel: Styles of Legislation and their effects trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2011
  •   Titel: Superkapitalisme en Democratische Rechtsstaat trans
Auteur:  Nieuwenhuys, E.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2010
Beschrijving:  Onder invloed van neoliberale globaliseringsprocessen is er een vorm van superkapitalisme ontstaan die een bedreiging vormt voor onze democratie en rechtsstaat.
  •   Titel: Terugvordering van onrechtmatige staatssteun. Knelpunten en oplossingen in het Nederlandse recht trans
Auteur:  Adriaanse, P.C.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Part of book or chapter of book: Contribution Europees recht effectueren, Algemeen bestuursrecht als instrument voor de effectieve uitvoering van EG-recht- ISBN 9789013046281. pp. 199-231
  •   Titel: The Costanzo obligation trans
Auteur:  Verhoeven, M.J.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Jaar:  2011
Beschrijving:  National administrative authorities are obliged to leave provisions of national law unapplied when these are incompatible with EU law. Irrespective of their position and powers under national law, national administrative authorities are supposed to comply with this so-called ‘Costanzo obligation’ as established by the Court of Justice. This raises questions of both European Union law and national constitutional law, particularly with regard to the principle of legality. This book explores three issues. Which European obligations apply to national administrative authorities with regard to provisions of national law that are incompatible with directly effective provisions of European law? Which national constitutional obstacles do they come across by giving effect to these obligations? And how should the tensions between the European obligations and the national constitutional obstacles be solved? The national law part of the research is focused on the legal systems of France, Germany and the Netherlands. The last question combines the European and national perspective and reveals a clash, which gives rise to the question whether the obligation in the current form should be maintained.
  •   Titel: The principle of legitimate expectations in Dutch constitutional and administrative law trans
Auteur:  Berge, Gio ten; Widdershoven, R.J.G.M.
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Netherlands reports to the fifteenth international congress of comparative law p. 421-452
Jaar:  1998
Beschrijving:  Conference report 90-5095-041-8
Abstract:  “An important function of the law is to provide certainty by making possible legitimate expectations”.1 “The law cannot be based on trust and expectations, however reasonable and fair they may be”.2 These are just two quotations from Dutch literature on the principle of legitimate expectations. Although there is a clear tension between the two quotations, both are nonetheless true. On the one hand, the law must offer certainty and constancy so that individuals can direct their actions accordingly. For this purpose laws are established and binding decisions are taken, and since these laws and decisions create legitimate expectations in the minds of individuals they cannot arbitrarily be amended or repealed later on. On the other hand, the law cannot be static because it has to give shape to a concept such as justice in a rapidly changing society. Our society expects government to pursue an ambitious environmental policy, to take far-reaching measures to combat unemployment, and to ensure that the EMU criteria are fulfilled. These wishes require continuous adjustment of the law.
  •   Titel: The Sisyphus paradox of cutting red tape and managing public risk trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit Leiden
  •   Titel: Toekomstperspectieven voor het primaat van de wetgever trans
Auteur:  Voermans, W.J.M., RegelMaat, 1, 35-40
  •   Titel: Treaty Law and Practice in the Netherlands trans
Auteur:  Brouwer, J.G., Rijksuniversiteit Groningen
Beschrijving:  Dit op verzoek van de American Society of International Law geschreven boek behandelt de regeling en de praktijk van de verdragsluitende bevoegdheid van het Koninkrijk der Nederlanden en de doorwerking van het verdragsrecht in de interne rechtsorde. Voorts bevat het boekje alle relevante wetten, besluiten en formulieren in verband met het sluiten van verdragen, alsmede een compleet overzicht van alle boeken en artikelen die verschenen zijn op het terrein van verdragen.
  •   Titel: Van praktische oplossing naar principiele stellingname: de CGB en de gewetensbezwaarde trouwambtenaren trans
Auteur:  Loof, J.P.
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Stg. NJCM-Boekerij
  •   Titel: Verder met Europa: Leren van referenderen trans
Auteur:  Voermans, W.J.M.
Bron:  Universiteit leiden
Beschrijving:  In dit artikel worden de ontwikkelingen van voor en na het Nederlandse 'nee' tegen het grondwettelijke verdrag geanalyseerd en wordt de recente geschiedenis tot aan de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon besproken. Wat kunnen en moeten we ervan leren ?