Portill

Rechtsrubriek:

 Burgerlijk procesrecht 86.35

 Publicaties

  Links

Gepubliceerd
Publicatie type
Bron
Auteur
Titel
Sorteer op:
  •   Titel: Aanvullend contractenrecht: Naar rechtsregels die de belangen van partijen optimaal verwezenlijken trans
Auteur:  Bijnen, R.H.J. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad 2004, nr. 40, p. 2080-2088
  •   Titel: ADAM, UBI ES? Het burgerlijk procesrecht als juridische wetenschap met Europese allure. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Oratie uitgesproken op donderdag 20 mei 1999 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Maastricht
  •   Titel: Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 11 augustus 2009, JBPr 2010, 21 trans
Auteur:  Besten, M. den
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. vol. 2 p. 205-210
Jaar:  2010
  •   Titel: Book review : an Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International / Stefan Grundmann and Jules Stuyck (eds.). - 2002 trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.; Kornet, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law
Abstract:  On 11 July 2001 the European Commission published its Communication on European Contract Law. This Communication led the K.U. Leuven and the Society of European Contract Law (SECOLA) to hold a conference later that year in Leuven, with the Communication as its central theme. 'An Academic Green Paper on European Contract Law' is the product of that conference and contains the contributions of the conference speakers, sometimes in revised and expanded form, together with a general introduction by the book's editors and a contribution by Staudenmayer (European Commission) who as chair of the committee that prepared the Communication was responsible for its inception.
  •   Titel: Book Review: Brigitta Lurger, Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europaeischen Union, Springer Verlag, 2002 trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.; Kornet, N.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht Journal of European and Comparative Law
Beschrijving:  Grundfragen der Vereinheitlichung des Vertragsrechts in der Europaeischen Union comprises an introduction and 6 chapters in which Lurger investigates various themes relevant to the harmonization of contract law in the EU.
  •   Titel: Book review: Gedwongen Tussenkomst / M.O.J. de Folter. - ISBN 9027153213. - W.E.J. Tjeenk Willink, 2001 trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor civiele rechtspleging
  •   Titel: Book Review: G.E. van Maanen, '... om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen ...'. Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad. Ars Aequi Cahiers Rechtsvergelijking en Rechtsgeschiedenis 2, Ars Aequi, Nijmegen 1995. Book Review: G.E. van Maanen, De Zutphense juffrouw en de ontrouwe bediende van Lindenbaum. Ars Aequi Cahiers Rechtsvergelijking en Rechtsgeschiedenis 3, Ars Aequi, Nijmegen 1995. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Van Maanen publiceerde uitvoerig over het leerstuk van de onrechtmatige daad. Het eerstgenoemde cahier bevat de herwerkte tekst van een opstel dat in 1985 in de 'Groninger Opmerkingen en Mededelingen' (blz. 1-56) verscheen. Het tweede cahier bestaat uit een herziene en uitgebreide tekst van Van Maanens artikel 'De mythe rond het arrest Lindenbaum-Cohen (31-1-1919)', dat in 1983 verscheen in 'Recht en Kritiek' (blz. 51-86), alsmede uit onderdelen van zijn proefschrift 'Onrechtmatige daad. Aspekten van de ontwikkeling en struktuur van een omstreden leerstuk' (Deventer 1986). Van Maanen toont in de bovenstaande twee cahiers op overtuigende wijze aan dat de overeenkomst tussen de artikelen 1401/1402 (oud) BW en artikel 6:162 BW historisch niet houdbaar is. Dit resultaat bereikte Van Maanen door zijn (rechts)historische benaderingswijze van het onderwerp
  •   Titel: Book Review: G.E. van Maanen, De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw, Ars Aequi Cahiers Rechtsvergelijking en Rechtsgeschiedenis 5, Ars Aequi, Nijmegen 1996. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Gerrit van Maanen stelt in zijn cahier over de geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad de vraag of het juist is dat, zoals de auteurs van gezaghebbende handboeken ons willen doen geloven, gedurende de gehele negentiende eeuw de overheid niet aangesproken kon worden op grond van door haar veroorzaakte schade. Om deze vraag te beantwoorden behandelt Van Maanen een groot aantal arresten. Van Maanen behandelt de overheidsaansprakelijkheid in de periode vanaf de vestiging van het Koninkrijk.
  •   Titel: Book Review: J.H.A. Lokin, C.J.H. Jansen, F. Brandsma, Het Rooms-Friese recht, De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw. Verloren Hilversum / Ryksargyf Leeuwarden, 1999. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Beschrijving:  Het hier besproken werk bevat, na een hoofdstuk met een korte institutionele geschiedenis van het Hof van Friesland, een dertiental hoofdstukken waarin een groot aantal casusposities en leerstukken wordt besproken (aan bod komen o.a. cessie, erfdienstbaarheden, laesio enormis, koop breekt geen huur, onrechtmatige daad). Bij deze bespreking zijn de aan het Hof overgelegde procesdossiers, die vanaf 1700 bewaard zijn gebleven, tot uitgangspunt genomen. Hierbij is de keuze gevallen op die dossiers, waarin leerstukken centraal staan die de hedendaagse jurist nog steeds in de rechtspraktijk zal aantreffen.
  •   Titel: Book Review: Margreet B. de Boer, Gerechtelijke Bewaring, Serie Recht en Praktijk 82, Kluwer, Deventer 1994. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In het eerste hoofdstuk van haar boek behandelt De Boer de gevallen waarin de gerechtelijke bewaring van de artikelen 795-797f toepassing kan vinden. In hoofdstuk 2 met als titel 'Totstandkoming van de gerechtelijke bewaring' komen uitgebreid de artikelen 796 Rv (aanwijzing bewaarder) en 797 Rv (grondslag bewaring) aan bod. De wijze waarop de gerechtelijke bewaring dient plaats te vinden wordt behandeld in hoofdstuk 3. Het einde van de gerechtelijke bewaring vormt ook het slot van het boek van De Boer (hoofdstuk 4).
  •   Titel: Book Review: W.H.B. den Hartog Jager, Cassatie in het Belang der Wet, Gouda Quint, 1e druk, Arnhem 1994. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Den Hartog gaat in zijn proefschrift niet alleen in op de verschillende aspecten van het rechtsmiddel cassatie in het belang der wet zoals wij dat bij de Hoge Raad der Nederlanden kennen, maar tevens op de toepassing van dit rechtsmiddel in Frankrijk, Belgie en het voormalig Nederlands-Indie. Daarnaast wordt een aantal vergelijkbare regelingen bij andere instanties, zoals de Centrale Raad van Beroep te Utrecht, de pachtkamer van het gerechtshof en de centrale grondkamer te Arnhem, en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg voor het voetlicht gevoerd. Steeds staat hierbij het procesrecht centraal. Het boek bevat uitgebreide jurisprudentie-overzichten, bibliografien, alsmede prosopografische gegevens (en een portret) van zowel alle Procureurs-Generaal die bij de Hoge Raad werkzaam zijn geweest, als van de fungerende Procureur-Generaal.
  •   Titel: Case-management in het burgerlijk proces: een historische inleiding trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: CHARLES V, CIVIL PROCEDURE AND THE LOW COUNTRIES trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Civil procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: CIVIL PROCEDURE: A EUROPEAN IUS COMMUNE? trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: CIVIL PROCEDURE: AN ACADEMIC SUBJECT? trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Conservatoir beslag in Nederland : Zekerheid en pressiemiddel trans
Auteur:  Meijsen, M.; Jongbloed, A.W.
Bron:  Universiteit Utrecht
Gepubliceerd in:  Research Memoranda / Raad voor de Rechtspraak, Volume: 2 (2010), pp. 1-147
Jaar:  2010
Beschrijving:  Een onderzoek uitgevoerd door het Molengraaff Instituut in opdracht van de Raad voor de rechtspraak over conservatoir beslag in Nederland.
  •   Titel: Conservatoire beslagen tot afgifte en levering: een studie naar de werking en problematiek van het 730 Rv-beslag, mede in rechtshistorisch perspectief trans
Auteur:  Harreman, M.M.L.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Beschrijving:  Voor het Nederlandse burgerlijk recht is 1 januari 1992 om tweeërlei redenen een cruciale datum. De meest in het oog springende reden was uiteraard de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Daarnaast trad op het zelfde tijdstip een geheel herzien executie- en beslagrecht in werking. Dit nieuwe executie- en beslagrecht is zowel in art. 3:296-301 BW als in de Boeken 2 en 3 van het huidige Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) neergelegd.1 Eén van de belangrijkste vernieuwingen in laatstgenoemde regeling waren de verschillende wettelijke mogelijkheden tot ‘executie en beslag tot feitelijke afgifte of tot juridische levering zowel van roerende als van onroerende zaken’.2 Zo bevat Boek 3 BW een regeling omtrent de tenuitvoerlegging ofwel executie tot levering van een registergoed (art. 3:300-301 BW). In Boek 2 Rv vinden we verschillende executoriale regelingen tot afgifte van roerende (niet-register)zaken (art. 491-500 Rv), schepen (art. 582 Rv) en teboekgestelde luchtvaartuigen (art. 584r Rv). Verder kent Boek 2 Rv een executoriale regeling tot gedwongen ontruiming van onroerende zaken (art. 555-558 Rv). Ten slotte bevat Boek 3 Rv de geheel nieuwe regeling ‘Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen’ in art. 730-737 Rv. Laatstgenoemde regeling – het zogeheten ‘730 Rv-beslag’ – is het centrale onderwerp van deze studie.
  •   Titel: Consumentenbescherming in het verleden trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Het consumentenrecht is van zeer recente datum. Pas in de jaren vijftig/zestig deed een beweging opgang die wordt aangeduid als het consumentisme. Het leidende beginsel van deze beweging is dat de consument invloed behoort te hebben op onder andere de kwaliteit van goederen en diensten. De auteur wil in deze bijdrage de vraag, in hoeverre dergelijke gedachten ook voorafgaand aan de opkomst van het consumentisme reeds in rechtspraak en literatuur in een of andere vorm aanwezig waren, voor de rechtspraak onderzoeken. Hierbij richt de auteur zich in het bijzonder op een drank, namelijk het bier. Bij zijn onderzoek baseert de auteur zich op de rechtspraak van de Grote Raad van Mechelen uit de zestiende eeuw.
  •   Titel: Contractuele gebondenheid en het beginsel van belangenmaximalisatie trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: De aanvang van de appeltermijn en artikel 6 EVRM. W. de V. against the Netherlands. Application no. 16690/90, Resolutie DH(95)196, 11-09-95. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In deze bijdrage bespreekt de auteur de zaak De V. tegen de Staat der Nederlanden. Het gaat in deze procedure om de vraag of De V., ondanks het feit dat hij te laat hoger beroep had ingesteld, toch ontvankelijk in dit beroep had moeten worden verklaard. Inmiddels heeft de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens alsmede het Comite van Ministers van de Raad van Europa zich over deze zaak gebogen. De auteur behandelt in het kort zowel het rapport van de Europese Commissie als de resolutie van het Comite van Ministers in de zaak De V. en bekijkt of de inmiddels ingevoerde wijzigingen in onze wetgeving voldoende zijn om gelijkaardige gevallen in de toekomst te voorkomen.
  •   Titel: De aanvang van de appeltermijn in verzoekschriftprocedures trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In het, op 1 april 1995 in werking getreden familieprocesrecht (S. 1994, 570, en S. 1994, 774) is de beroepstermijn voor alle onder het werkingsbereik van dit recht vallende zaken vastgesteld op twee maanden (art. 806 lid 1 Rv). Afgezien van afwijkingen zoals het hier behandelde art. 806 Rv, vormt de algemene regeling van de verzoekschriftprocedure ook voor het procesrecht in zaken van personen- en familierecht het algemene kader. Nu dit procesrecht geen bijzondere, aan art. 429r Rv derogerende bepalingen bevat, dienen 'oproepingen, mededelingen en zendingen' ook in familiezaken te geschieden op de in dit artikel bedoelde, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen, wijze. Het is van belang vast te stellen dat volgens het nieuwe procesrecht in familiezaken de datum waarop de beschikking aan niet verschenen belanghebbenden wordt toegestuurd geen invloed heeft op de aanvang van de appeltermijn. De vraag kan daarom worden gesteld welke betekenis de toezending van het afschrift van de beschikking heeft, of nog interessanter, welke consequenties voor de belanghebbende uit het niet ontvangen van dit afschrift voortvloeien.
  •   Titel: De codificatie van het burgerlijk procesrecht in de Verenigde staten van Amerika trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In de negentiende eeuw werd het Amerikaanse juridische denken in belangrijke mate beinvloed door de continentale Europese rechtstheorie. Mede als gevolg hiervan werden pogingen ondernomen het recht te codificeren. De geslaagde codificatie van het burgerlijk procesrecht in de Staat New York staat in deze bijdrage centraal.
  •   Titel: De criticus bekritiseerd: een waakhond voor de media? trans
Auteur:  L.R. van Harinxma thoe Slooten
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: De Europese betalingsbevelprocedure trans
Auteur:  Kramer, X.E., Sujecki, B.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Dit artikel bevat een kritische analyse van de (voorgestelde) verordening voor een Europese betalingsbevelprocedure (EBB-Vo). Aandacht wordt besteed aan de betalingsbevelprocedure in het algemeen en onder het nationale recht, de achtergrond van het Europees betalingsbevel, de inhoud en de implementatie van de verordening. Ons standpunt over de EBB-Vo is gematigd positief. Als mogelijke knelpunten worden gesignaleerd de onnodige uitsluiting van niet-contractuele vorderingen in art. 2 lid 2, de bevoegdheidsregeling van art. 6, de tweeslachtige regeling van de bewijsregeling en toetsing in art. 7 en 8, en de regeling van de heroverweging in art. 20. --- Verordening nr. 1896/2006, vastgesteld op 12 december 2006 Abstract: [The European Order for Payment Procedure. A critical analysis] In this article the European Order for Payment Procedural is thoroughly reviewed. Attention is paid to the or-der for payment procedure in general, background of the European Order for Payment, contents of the regulation and implementation. In general we support this regulation, but we identify some weak points. These are the exclusion of non contractual obligations in Art. 2, para 2 which is unnecessarily complicating, the jurisdiction rule laid down in Art. 6, the am-biguous rules regarding evidence and examination of the application laid down in Art. 7 and 8, and the rules regarding review in Art. 20. --- Regulation no. 1896/2006, established on 12 December 2006
  •   Titel: De ontwikkeling van het burgerlijk procesrecht in het twintigste-eeuwse Europa:een terugblik trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: De regeling van de rechtsmacht onder het herziene Rechtsvordering trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  In dit artikel wordt de nieuwe regeling van de internationale bevoegdheid in art. 1-14 Rv van commentaar voorzien. De nieuwe rechtsmachtregeling is een welkome stap in de richting van een volledige codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht. De wetgever heeft met deze regeling beoogd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de bestaande verdragen en verordeningen. De regeling getuigt van een zorgvuldige afweging en het commentaar op het eerdere voorontwerp is in deze afwegingen betrokken. Wel is te betreuren dat de internationale ontwikkelingen sinds de indiening van het wetsontwerp, en in het bijzonder de nieuwe EEX-Verordening, niet zijn meegenomen. Het is in dit licht wenselijk dat herziening of herformulering wordt overwogen met name wat betreft art. 6 sub a betreffende overeenkomsten in het algemeen, art. 6 sub c ten aanzien van de consumentenovereenkomst, art. 6 sub d voor de onrechtmatige daad en art. 8 Rv betreffende de forumkeuze.
  •   Titel: Der Einfluss des Zivilprozessmodells von Franz Klein in den Niederlanden trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: De schimmige status van het advies. Naar een privaatrechtelijke regeling van de verplichtingen van adviseurs trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht, Universiteit van Tilburg
  •   Titel: De toekomst van het aansprakelijkheidsrecht in drievoud, De doorwerking van voorspelde maatschappelijke ontwikkelingen, de cyclus van kwaliteits- en veiligheidsverwachtingen en de kwaliteit van het aansprakelijkheids­recht zelf. trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: De traagheid van de civiele procedure: een eeuwenoud fenomeen trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur bespreekt in deze bijdrage een zestiende-eeuws project tot verkorting van de civiele procedure in de Nederlanden. Dit verkortingsproject resulteerde in een ontwerp-ordonnantie die was bedoeld voor alle hogere rechtbanken. Het project is volgens de auteur ook interessant voor de moderne processualist.
  •   Titel: De volgende stap in de totstandkoming van een eenvormig Europees procesrecht: het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo.) trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  In deze bijdrage wordt het voorstel voor een Europese procedure voor geringe vorderingen becommentarieerd. Na het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, is dit het tweede voorstel waarbij een geharmoniseerde Europese procedure wordt geintroduceerd. Dit beoogt een eenvoudige procedure voor vorderingen tot maximaal € 2000. Geconcludeerd wordt dat bij de opstelling (en aanpassing) van het voorstel zorgvuldige afwegingen zijn gemaakt. Er zijn wel enkele mogelijke zwakke punten. De regeling van de verordening is niet uitputtend en op enkele belangrijke punten kunnen grote verschillen ontstaan in de praktijk in de verschillende lidstaten. Verder wordt ter discussie gesteld het maximum van € 2000, de consumentvriendleijkheid en de effectiviteit wat betreft de kosten. Niettemin is deze verordening welkom en zij kan leiden tot een effectievere en goedkopere manier van procederen ten aanzien van geringe vorderingen. Abstract: [The Next Step in the bringing about of a harmonized European law of Civil Procedure: the proposal for a European Small Claims Procedure.] In this article the proposal for a European Small Claims Procedures is analyzed. Following the proposal for a European Order for Payment Procedure, this proposal introduces the second European harmonized procedure. It is concluded that the European Small Claims Procedure is an asset to international litigation, but it has some weak points. The Regulation is far from exhaustive and this could lead to different practices in the Member States. Further ques-tion are raised as to the threshold of € 2000,--, the consumer friendliness, and the cost effectiveness. Nevertheless it might lead to a more effective and less expensive way of litigating small claims in international cases.
  •   Titel: De vordering in reconventie in Nederland en Europa trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In de onderhavige bijdrage staat de tegeneis of eis in reconventie centraal. De eis in reconventie wordt tevens in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief geplaatst. De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens besproken: 1) Het tijdstip waarop een eis in reconventie moet worden ingesteld; 2) De gelijktijdige behandeling van conventie en reconventie; 3) Het connexiteitsvereiste; 4) Gevallen waarin reconventie is uitgesloten; 5) Reconventie en verzet; 6) Reconventie en appellabiliteit.
  •   Titel: Door muren kijken. Suggesties voor hervorming van de civiele cassatierechtspraak trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Dutch civil procedural law in an international context trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Abstract:  This paper first addresses the manner in which Dutch civil procedure has influenced the civil procedural laws of other countries. Subsequently, it deals with the role of foreign models in the modernisation of Dutch civil procedural law.
  •   Titel: Een pleidooi voor informatiever burgerlijk recht trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Europa en het Nederlands privaatrecht trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Beschrijving:  Dit artikel handelt over de Europeanisering van het nationaal privaatrecht in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het vermogensrecht. Bijzondere aandacht besteedt de auteur aan de vraag of het EU-optreden ook daadwerkelijk bijdraagt aan de eenwording van privaatrecht in Europa.
  •   Titel: Europees procesrecht in aanbouw trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  In deze bijdrage wordt naar aanleiding van het gewijzigde voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure (2006) aandacht besteed aan de harmonisatie van het IPR en procesrecht in de Europese Unie, de totstandkoming van de Europese betalings-bevelprocedure, doelstelling en toepassingsgebied van de voorgestelde verordening, het verloop van de procedure en de gevolgen voor Nederland. Tot slot wordt gewezen op het belang van de coherentie van het Europees procesrecht, dat op deelgebieden en in ver-schillende instrumenten momenteel tot stand wordt gebracht. Abstract: [European Civil Procedure under Construction. The (amended) proposal for a European Order for Payment Procedure] On the occasion of the publication of the amended proposal for a European Order for Payment Procedure (2006) attention is paid to the harmonisation of Private International Law and Procedural Law in the European Union, the bringing about of the European Order for Payment Procedure, the objectives and scope of the proposed regulation, the course of the proceedings and its impact in the Netherlands. It is pointed out that it is important to ensure the coherence of European procedural law, since it is being brought about in pieces and in different instruments.
  •   Titel: Europese Klassiekers: Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.: exoneratieclausules en de 'doctrine of fundamental breach' trans
Auteur:  Hardy, R.R.R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, nr 21
Beschrijving:  Het Engelse recht heeft, evenals het Nederlandse recht, methoden ontwikkeld om de geldigheid van exoneratieclausules te beoordelen. Een methode die vooral in de jaren zestig en zeventig door de Engelse rechter werd gehanteerd was de 'doctrine of fundamental breach' (leer van de wezenlijke tekortkoming). De oorsprong van de leer is gelegen in het zeevervoersrecht, maar zij is later ook op andere contracten toegepast. De vraag die uiteindelijk de discussie ging beheersen had niet zozeer betrekking op de geoorloofdheid van deze uitbreiding tot andere dan vervoersovereenkomsten, als wel op de kwalificatie van de leer als zodanig. De uitspraak in de hier besproken zaak 'Photo Production Ltd. v. Securicor Transport Ltd.' biedt uitkomst over de status van de 'doctrine of fundamental breach'.
  •   Titel: Europese richtlijn voor rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen trans
Auteur:  Freudenthal, mr. Mirjam
  •   Titel: Fundamentals of Providing Negotiation Advice Online: the Need for Developing BATNAs trans
Auteur:  Vries, B.R. de, Leenes, R.E., & Zeleznikow, J.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Abstract:  Fisher & Ury claim that an important step in resolving a dispute is to be aware of one's BATNA - what alternative parties have if negotiation fails. Providing accurate information is important, because disputing parties have a tendency to develop an overoptimistic view on their position in the dispute. The 'reactive devaluation' effect suggests that advice given by one's opponent is less likely to be taken into account than the same information provided by a neutral. As Information Technology can be percieved as a neutral party, providing online BATNA calculation may be a useful extension to the ADR/ODR toolbox. However, in order to determine BATNAs online, we need a proper understanding of exactly what is a BATNA. This paper argues that current understanding of what comprises BATNAs is insufficient for the intended purposes.
  •   Titel: Fundamentele herbezinning op de betalingsbevelprocedure trans
Auteur:  Kramer, X.E., Sujecki, B.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR) 2007, nr. 1, p. 1-8
Abstract:  In dit artikel worden de voorstellen van de Commissie Fundamentele Herbezin-ning op het burgerlijk procesrecht met betrekking tot de invoering van een betalingsbevel-procedure bekeken en vergeleken met de eind 2006 vastgestelde verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure. Geconcludeerd wordt dat het wenselijk is een nationale betalingsbevelprocedure in te voeren, waarbij de Europese betalingsbevelprocedu-re met enkele aanpassingen model kan staan
  •   Titel: Gedrag van toen, normen van nu? trans
Auteur:  W.H. van Boom, J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Geschiloplossing in commerciële relaties, Integratie van moderne conflicthanteringsmethoden in de regeling van de niet-nakoming en het procesrecht trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht, E.J.M. van Beukering-Rosmuller
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: GRAND CONSEIL DE MALINES: L’AFFAIRE JACQUES LE SAUVAIGE CONTRE LA VILLE DE MALINES trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Harmonisatie van Europees procesrecht trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Abstract:  Deze bijdrage ziet op de harmonisatie van het Europees procesrecht en meer aan het bijzonder aan het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure binnen het kader van de vragen die in deze bundel centraal staan. Deze betreffen de doelstelling van eenvormig bedrijfsrecht en de verhouding tot het Nederlandse recht. Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan de Europese harmonisatie van het IPR en het procesrecht, de doelstellingen van het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure, het toepassingsgebied en de procedure en de verhouding tot het Nederlandse recht. Voorts wordt aan de hand van een aantal opgestelde criteria de vraag beantwoord of de voorgestelde eenvormige procedure tot ‘beter’ recht leidt. In de conclusie worden de in inleiding van deze bundel geformuleerde elf vragen betreffende het centrale thema (doelstellingen van eenvormig recht en verhouding tot het Nederlandse recht) beantwoord en samengevat. Abstract: [Harmonisation of European Procedural Law. The proposal for a European Order for Payment Procedure] This contribution concerns the harmonization of European civil procedural law, more in particular the proposal for a European Order for Payment Procedure, within the framework of the central questions of this book. These concern the objectives of uniform business law and its relationship with Dutch law. Attention is paid to the European harmonization of private international law and procedural law, the objectives of the proposal for a European Order for Payment Procedure, its scope of application, the procedure and the relationship with Dutch law. Furthermore, on the basis of a number of criteria the question is answered whether or not the proposed uniform procedure will result in a 'better' law. In the conclusion the eleven question regarding the central issue (the objectives of uniform law and the relationship with Dutch law) are answered and summarized.
  •   Titel: Harmonisation of Civil Procedure: An Historical and Comparative Perspective trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 28/2011
Jaar:  2011
Abstract:  This paper focuses on the harmonisation of civil procedural law in Europe and on a global scale. As the title of the paper indicates, this will be done by also taking into consideration past experiences in this field. The question as to the desirability of harmonisation will not be discussed. The paper will especially focus on (1) Harmonisation as a result of national law reform, (2) Harmonisation as a result of competition between procedural systems, and (3) Harmonisation as a result of international harmonisation projects.
  •   Titel: Het deskundigenbericht in de civiele procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  In dit artikel bespreekt de auteur twee arresten, HR 31 maart 1995, RvdW 1995, 85 en HR 30 juni 1995, RvdW 1995, 154 waarin het deskundigenbericht centraal staat.
  •   Titel: Het interim-rapport in historisch perspectief trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur plaatst het 'Interim-rapport Fundamentele Herbezinning Nederlands Burgerlijk Procesrecht' van het driemanschap Asser-Groen-Vranken in een historische context. Daarbij wordt de totstandkoming van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede de ontwikkelingen op het gebied van het burgerlijk procesrecht in de periode 1838-1938 in ogenschouw genomen.
  •   Titel: Het nieuwe Haags Forumkeuzeverdrag trans
Auteur:  Kramer, X.E.
Bron:  Erasmus Universiteit Rotterdam
Gepubliceerd in:  Nederlands Internationaal Privaatrecht, 2006, p. 109-118
Abstract:  Deze bijdrage bevat een grondige analyse van het Haags Forumkeuzeverdrag 2005. Aandacht wordt besteed aan de moeizame totstandkoming van het verdrag, het doel en de structuur van het verdrag, het toepassingsgebied, de voorwaarden voor de exclusieve forumkeuze, de regeling van de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van het gekozen gerecht en de verhouding tot andere regelingen, in het bijzonder de EEX-Vo. Op sommige punten is de tekst van het verdrag onduidelijk en het verdrag is duidelijk het resultaat van een compromis. Een nadeel is verder het (noodzakelijkerwijs) beperkte toepassingsgebied van het verdrag. Niettemin is dit verdrag zeer welkom en kan verdrag bij een groot aantal ratificaties een belangrijke rol gaan spelen in de internationale handelspraktijk, vergelijkbaar met het Verdrag van New York voor arbitrage.
  •   Titel: Het object van appel in civiele zaken trans
Auteur:  Vranken, J. B.M. Asser, W. D.H. Groen, H. A. Tzankova, I. N.
Bron:  Universiteit van Tilburg
Beschrijving:  Happi, R. H., de Hullu, J., de Moor-Van Vught, A. J.C., Vranken, J. B.M. (Ed.), Het hoger beroep in de steigers. Een interne rechtsvergelijking tussen civiel procesrecht, strafprocesrecht, fiscaal procesrecht en bestuursprocesrecht (pp.101-107). Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij.
  •   Titel: I. Czeguhn, Die kastilische Hoechstgerichtsbarkeit 1250-1520. [Schriften zur Europaeischen Rechts- und Verfassungsgeschichte, 40]. Duncker & Humblot, Berlin [2002]. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
  •   Titel: Introduction trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Uzelac, A.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Introduction: In within a Reasonable Time - The History of Due and Undue Delay in Civil Litigation trans
Auteur:  Cornelis Hendrik Van Rhee
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 16/2011
Jaar:  2011
Abstract:  The present article has been written as an introduction to a volume containing a series of historical essays on delay in civil procedure covering a period of ca. 800 years. The article discusses the problems that the legal historian encounters when distinguishing due delay from undue delay in an historical context. Additionally, it provides an overview and classification of the various types of delay that are discussed by the contributors to the volume. Non-procedural factors causing delay in civil litigation are distinguished from procedural factors. The latter factors are discussed under the following subheadings: Pre-action, Pre-trial, Trial, Closure of Trial until Final Judgment, Recourse against Judgments, Special Procedures and Enforcement.
  •   Titel: Naar een gedragscode voor onderhandelen over personenschade? trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Networks, Dialogue or One-Way Traffic? An Empirical Analysis of Cross-Citations between Ten European Supreme Courts trans
Auteur:  Martin Gelter, Mathias M. Siems
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Maastricht European Private Law Institute (M-EPLI) Working Paper 03/2011
Jaar:  2011
Abstract:  Today, according to Anne Marie Slaughter, "judges see each other not only as servants and representatives of a particular polity, but also as fellow professionals in an endeavour that transcends national borders." Such interaction may take place in various forms. There is some direct transnational cooperation between supreme court judges, but in our project we focus on cross-citations as a form of influence. To be sure, the citation of a foreign court does not necessarily mean that foreign ideas were really a decisive consideration for the outcome of a case. Still, cross-citations can show to what extent courts use foreign law as a justification for a judicial decision. In this short paper, which is part of a wider research project, we present and analyse some of our findings on cross-citations between ten European supreme courts. We managed to get access to the full text of almost all decisions of these ten courts for the period between 2000 and 2007. It total we considered 636,172 decisions and found 1,426 cross-citations. The paper is structured as follows: first, we summarise the data considered and the search methodology used. The next two parts present different ways to visualise these data: on the one hand three types of bar charts showing the citations per citing court, and on the other hand two network presentations of the cross-citations between the ten courts. Subsequently, we examine the relationship between incoming and outgoing citations, in particular whether some of the ten courts may be regarded as "the core" and others as "the periphery". Finally, we discuss possible policy implications, in particular in the context of the European Union.
  •   Titel: Normen voor onderhandelen over personenschade trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.; Zeeland, C.M.C. van; Kamminga, Y.P; Willigenburg, S. van
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht trans
Auteur:  Alt, Hendrik Jan Wouter
Bron:  Universiteit Leiden
Jaar:  2009
Beschrijving:  Een portier bij een bank en van een Ministerie doen materieel hetzelfde werk. De vraag is echter of hen, wanneer er een rechtspositioneel geschil ontstaat bezien vanuit de stelplicht en bewijslast, in dezelfde mate rechtsbescherming toekomt en of die toereikend is. Op 15 september 2009 promoveert de Haagse cassatieadvocaat mr H.J.W. Alt op dit onderwerp. Belang Stelplicht en bewijslast vormen de kern van een procedure. Een partij die niet aan haar stelplicht voldoet verliest haar zaak. Een partij die dat wel doet maar vervolgens niet in de bewijslevering slaagt, verliest evenzeer. Wanneer rechtsbescherming illusoir wordt vanwege – door een ongelijke rechtsverhouding veroorzaakte – bewijsproblemen, is in beginsel ingrijpen noodzakelijk. Dat kan geschieden door de wetgever, maar ook door de rechter. Promotieonderzoek Het primaire doel van het onderzoek is de vraag of, en zo ja, in welke mate door middel van een afwijkende stelplicht of bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht processuele en materiële ongelijkheid tussen werkgever en werknemer kan worden weggenomen of teruggedrongen. Daartoe worden vier disciplines onderzocht: het burgerlijk procesrecht, het bestuursprocesrecht, het arbeidsrecht, en het ambtenarenrecht. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan om knelpunten op te lossen en om te komen tot een meer eenvormig stelsel.
  •   Titel: POGINGEN TOT CODIFICATIE VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT IN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE (1798-ca. 1819). (Deel 1) trans
Auteur:  Rhee, van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Het onderhavige artikel bevat een onderzoek naar de codificatieperiode 1798-ca. 1819. In deze periode werd getracht een burgerlijk procesrecht vorm te geven, dat stevig wortelde in de procesrechten zoals deze traditioneel hier te lande werden toegepast, procesrechten die diepgaand waren beïnvloed door het geleerde Romano-canonieke procesrecht (het procesrechtelijk ius commune).
  •   Titel: POGINGEN TOT CODIFICATIE VAN HET BURGERLIJK PROCESRECHT IN DE LAGE LANDEN BIJ DE ZEE (1798-ca. 1819). (Deel 2) trans
Auteur:  Rhee, van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Praxis et ordo iudiciorum curiae Hollandiae: De stijl van het Hof van Holland met verwijzingen naar het Ius Commune trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Hallebeek, J.; FdR. Metajuridica
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Prijs, procedure en proceskosten. De afhandeling van een prijszaak volgens de Romano-canonieke procedure voor de Admiraliteit en de Grote Raad van Mechelen tijdens de Engels-Schotse oorlog van 1547. trans
Auteur:  Rhee, C.H. van; Sicking , L.H.J.
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Principles of transnational civil procedure, vanuit een Nederlands perspectief trans
Auteur:  Verkerk, R.R.; Verkijk, R.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  NTBR, nr 23
  •   Titel: Public justice: some historical remarks trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Quality management for courts: trends and questions for a reflection break trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Rechtshulp: een groot goed met schadelijke bijwerkingen trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht e.a.
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Rechtsvorming naar behoefte, Welke normen hebben partijen in civielrechtelijke geschillen nodig? trans
Auteur:  J.M. (Maurits) Barendrecht
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Recourse against judgments in the Netherlands trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? trans
Auteur:  Barendrecht, J.M.; Zeeland C.M.C. van; Kamminga, Y.P.; Tzankova, I.N.
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Schadevergoeding bij schending van de redelijke termijn: op weg naar een effectief rechtsmiddel? trans
Auteur:  Barkhuysen, T., Emmerik, M.L. van
Bron:  Universiteit Leiden
Gepubliceerd in:  Nederlands Juristenblad
  •   Titel: Snel en goedkoop procederen tegen de media trans
Auteur:  L.R. van Harinxma thoe Slooten
Bron:  Universiteit van Tilburg
  •   Titel: Snelheid en efficiency in hoger beroep (civiele procedures, 16e eeuw) trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  Halverwege de zestiende eeuw werden pogingen ondernomen om de uit de hand gelopen duur van juridische procedures bij de hogere hoven van justitie in de Nederlanden aan te pakken. Hierbij kreeg ook het appel aandacht. De in dit kader voorgestelde maatregelen verschaffen inzicht in de knelpunten die in de appelprocedure bestonden. Deze knelpunten zijn tot op heden niet aan een nader onderzoek onderworpen. In de onderhavige bijdrage tracht de auteur de in dit opzicht bestaande lacune in de procesrechtelijke literatuur te ondervangen.
  •   Titel: Ten geleide trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De publicatie bevat een overzicht van hetgeen in deze bundel aan papers te vinden is op het gebied van de geschiedenis van het procesrecht en tevens wordt het belang van het procesrecht als historische discipline kort aan de orde gesteld.
  •   Titel: The development of civil procedural law in twentieth century Europe: from party autonomy to judicial case management and efficiency trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: The influence of the French code de procedure civile (1806) in 19th centrury Europe trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: The influence of the French code de procedure civile (1806) in 19th century Europe trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: The Law's delay: An Introduction trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: The Law's delay: An Introduction" trans
Auteur:  Van Rhee, C.H., Universiteit Maastricht
  •   Titel: The Requirements for Execution of Foreign Money Judgements in the Netherlands Absent a Treaty by Norel Rossner LLM trans
Auteur:  LLRX
  •   Titel: The Role of Exceptions in Continental Civil Procedure trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: TOWARDS A PROCEDURAL IUS COMMUNE? trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Trusts, trust-like concepts and ius commune trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
  •   Titel: Uitstel van executie. Het voorkomen van de executoriale verkoop in crisistijd trans
Auteur:  I. Visser
Bron:  Rijksuniversiteit Groningen
Gepubliceerd in:  Maandblad voor Vermogensrecht
Jaar:  2010
  •   Titel: Waarheen leidt de weg? Het huidige Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten dode opgeschreven? trans
Auteur:  Rhee, C.H. van
Bron:  Universiteit Maastricht
Beschrijving:  De auteur pleit in deze bijdrage voor een voorzichtige aanpak bij het moderniseren van het burgerlijk procesrecht. Hij acht het niet uitgesloten dat nog veel denk- en experimenteerwerk verricht dient te worden alvorens te kunnen geraken tot een gehele vernieuwing van dit onderdeel van het recht. Dit sluit echter niet uit dat in de komende jaren op deelgebieden al het nodige gemoderniseerd kan worden. Hierbij is het van belang dat de bestudering van procesrechtelijke vraagstukken serieus wordt voortgezet.
  •   Titel: Wat is een overeenkomst op afstand in de zin van art. 7:46a BW? trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6500 (2002), pp. 585-587
Beschrijving:  Sinds 1 februari 2001 kent het BW speciale bepalingen voor 'overeenkomsten op afstand' (art. 7:46a-j BW). Deze zijn ingevoerd ter implementatie van de Europese Richtlijn 97/7. Deze nieuwe regeling gaat ver: de consument heeft bij de overeenkomst die hij in de praktijk het meeste sluit (koop of dienstverlening) een recht op ontbinding zonder dat voldaan behoeft te zijn aan de eisen van art. 6:265 BW. De eis dat sprake moet zijn van een overeenkomst 'op afstand' is de belangrijkste inperking van het toepassingsbereik van de regeling. Maar wanneer bestaat zo een overeenkomst op afstand?
  •   Titel: Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling trans
Auteur:  Smits, J.M.
Bron:  Universiteit Maastricht
Gepubliceerd in:  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Beschrijving:  In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan artikel 3 lid 2 van de Europese richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Voor de Nederlandse jurist is het meest opvallend aan deze bepaling dat aan de consument-koper een recht op vermindering van de koopprijs wordt gegeven dat op gelijke voet staat met de acties tot nakoming (herstel en vervanging) en ontbinding.